Login

Hydrotheek

help
Venige dijken en kaden sterker dan gedacht \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Venige dijken en kaden lijken veel sterker dan gedacht. Dat is de uitkomst van het praktijkonderzoek ‘Dijken op Veen’ dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben laten uitvoeren. Veen blijkt zich soms ook heel anders te g ...
help
Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
help
Veengebieden \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Dort, K.W. van \ 2010
De variatie in bostypen in de veenmoerassen is afhankelijk van de herkomst van het materiaal, de mate van strooiselafbraak en de hydrologie. Deze bijdrage bevat een overzicht van de belangrijkste bosgemeenschappen
help
Sea level, groundwater, and basal peat growth : a reassessment of data from the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Plassche, O. van de \ 1981
help
Weer wennen aan muggen \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Bosscher, F. \ 2008
De laatste jaren komen er weer meer muggen. Doordat er vroeger veel moeras- en veengebieden waren, was dit heel gewoon. Nu komt er weer meer natte natuur, waardoor ook de muggen weer terugkomen. Door het alsmaar groeiende vervoer van mensen en goeder ...
help
Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
help
Coastal development in pleatlands: a challenges or curse : are experiences form the Netherlands useful in the tropics? [Presentatie]
Ritzema, H. \ [ca. 2008]
The leading principle in water management of peatlands
help
Beïnvloeding grondwaterstand in Notterveen : effecten van peilopzet aan de randen [Boek]
Beekman, Wouter \ Caljé, Ruben \ 2016
In deze studie ligt de focus op het Notterveen. Dat impliceert dat voor dit deel de beschikbare data zo goed mogelijk met elkaar in verband zijn gebracht. Deze omvatten de volgende aspecten: a. maaivelddetails, b. bodemprofielen en veen-verbreiding, ...
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Boek]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Kienveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Het Kienveen ligt in een komvormige laagte in het dekzandlandschap van het Groote Veld (ten zuidwesten van Lochem). De laagte is vochtig tot nat, voedselarm en wordt vermoedelijk (periodiek) gevoed door grondwater. Er is zodoende een soortenrijke veg ...
help
Beeldbepalende sluizen bij strafkolonie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
"Het verbeteren van de leefomstandigheden van armen om ze tot eene hogere beschaving op te leiden". Dat is het doel van de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Dat heropvoeden en later ook straffen gebeurt o.a. in de kolonie Veenhuizen i ...
help
De Westbroekse zodde : typologie en kartering van de vegetatie [Studentenverslag]
Slogteren, H. van \ Higler, R. \ 1979
help
Kwantitatief en kwalitatief wateronderzoek in het verveningsnatuurgebied het "Oosterschar" in opdracht van It Fryske Gea [Boek]
Koldijk, H. \ 1981
help
Een chemisch - botanisch onderzoek van vennen en veenplassen [Boek]
Heusden, G.P.H. \ Meijer, W. \ 1949
In 1947 en 1948 is in onderlinge samenwerking een onderzoek uitgevoerd naar de chemische en botanische toestanden, die in een 49-tal vennen en veenplassen in Nederland bestaan.
help
Onderzoek naar de invloed van infiltratie in een veenkoloniaal gebied met behulp van electrische modellen [Boek]
Homma, F. \ [1978]
In een jong veenkoloniaal gebied zijn in 1972 en in 1973 als proef in enige wijken de peilen opgezet om water te infiltreren in de tussenliggende percelen. Het doel daarvan was de invloed van een verhoogde grondwaterstand op de gewasopbrengst na te g ...
help
Behoud veenweidegebied : een ruimtelijke verkenning [Boek]
Rienks, W.A. \ Geritsen, A.L. \ Meulenkamp, W.J.H. \ 2002
Voor (alle in Nederland voorkomende) 16 veenweidegebieden is het effect van waterpeilregulatie nagegaan. Er is gekeken naar veentoestand, water(systeem), landbouw, natuur (grutto, woelmuis), bebouwing, recreatie, cultuurhistorie, landschap, kosten en ...
help
Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van natuur [Boek]
Leeuw, C. de \ [2016]
In deze veldwerkplaats is gekeken naar de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van muggen en knutten, naar inrichtingsmaatregelen om overlast te beperken en naar de effecten daarvan op muggenpopulaties. Tevens kwam ter sprake hoe je met de ...
help
Felle discussie over toekomst veenweidegebied : lager waterpeil noodzakelijk voor voortbestaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Om de veenweidegebieden niet verder te laten verzakken is een hoog waterpeil nodig, om (melk)veeteelt mogelijk te maken een laag peil. Verslag van een seminar over deze problematiek
help
Veenterreinen aan de Liede \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Reijnders, T. \ Reijnders, W. \ 1973
Het gebied waardoor zich de grillig gevormde Liede kronkelt, is nog eeJ lapje oorspronkelijk polderland, omgeven door de grote droogmakerijen Haarlemmermeerpolder, Houtrakpolder en IJpolder. Het brakke water van Waterland en de Zaanstreek is sinds de ...
help
Verbetering watersysteem via groeimodel : Wormer- en Jisperwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2005
Nee, dorpen als Wormer, Neck of Zuidoost-Beemster staan bepaald niet om hun opdringerige rumoerigheid bekend. Toch word je verrast als je langs de polders van het Wormer- en Jisperveld komt te wandelen: dat het nog stiller kan. Het is een hooggewaard ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.