Login

Hydrotheek

help
Toelichting bij de vegetatiekartering : Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007 : op basis van false colour-luchtfoto's 1: 5000 [Boek]
Buiks, J. \ 2010
Het Zwin is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het grootste deel ligt op Belgisch grondgebied (190 ha) en is particulier bezit. Het Nederlandse deel (60ha, waarvan 54ha begroeid) is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap.
help
Het Vlaams grondwatermodel: een gebiedsdekkend modelinstrumentarium voor Vlaanderen, toepasbaar van regionale tot lokale schaal \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lermytte, J. \ Thomas, P. \ 2008
Naast een uitgebreide monitoring van de verschillende grondwaterlichamen, wordt voor het kwantitatief beheer van de grondwatervoorraden ook gebruikt gemaakt van een uitgebreid modelinstrumentarium. Dit instrumentarium heeft de naam Vlaams Grondwaterm ...
help
Milieu : potentieel hemel- en grondwater onderschat \ Management&techniek [Artikel]
Rolot, J. \ Florins, D. \ 2013
Hemelwater en ondiep grondwater lenen zich voor vele toepassingen op landbouwbedrijven. Een goed inzicht in de kwaliteit van de waterbronnen en de kwaliteitseisen van de verschillende toepassingen is onmisbaar. Voldoet het beschikbare water niet aan ...
help
Ontwikkeling van hoogwatervoorspellingssystemen voor Vlaanderen en voor het bekken van de Dender \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Erdeghem, D. van \ 2009
De laatste tien tot twintig jaar is Vlaanderen bij herhaling geconfronteerd met overstromingen, zowel tijdens de winter als in de zomer. Vaak gaat dit gepaard met materiële en immateriële schade. Om die reden worden systemen ontwikkeld voor hoogwater ...
help
Vlaams waterdecreet goed gekeurd : op weg naar volwaardigheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2003
Interview met Marc de Smet over het Vlaamse waterbeleid
help
Inhaken bij afkoppelen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De keuring van private riolering is verplicht in Vlaanderen en wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Sinds 1 juli 2011 is de ...
help
Het wordt heet in het waterbeheer van Vlaanderen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Smet, M. de \ 1998
help
De toekomst van de Vlaamse polders en wateringen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schmeink, A.H. \ 1984
In 1982 is de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen opgericht. Ingegaan wordt op de Belgische organisatie van waterbeheersing
help
Internationale polders in Zuidwest-Nederland : een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolf \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Vleesschauwer, M. de \ 2013
De polders en waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen lagen deels ten noorden en deels ten zuiden van de staatsgrens. Voor een aantal van hen gold dat ze vanaf het begin bestuurlijk in een Noord-Nederlands en een Zuid-Nederlands deel werden opgesplitst. H ...
help
Laatmiddeleeuwse waterstaatkundigen in Vlaanderen : onderzoek naar de effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ 2014
De deskundigheid van dijkbouw en van zeestromingen berustte rond 1500 vooral bij dijkmeesters, landmeesters en functionarissen die veelvuldig met dijkbouw en dijkschouw te maken hadden. De expertise van de dijkexperts heeft niet alleen betrekking op ...
help
Dijkaanleg en dijkherstel in Noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw : een kwestie van geld en organisatie \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ 1993
Het betreft dijkherstel na overstromingen in het gebied van Biervliet, Land van Saeftinghe, in het gebied van de Vier Ambachten.
help
Boekbespreking : Watervoerende lagen en grondwater in België - Aquifères et eaux souterraines en Belgique \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Ellen, T. van \ 2015
help
Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
help
Visies van waterbedrijven op waterbehandeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, R. \ Kappelhof, J. \ Schurer, R. \ Groenendijk, M. \ 2012
Tijdens de jaarlijkse werkbijeenkomst van de Programmabegeleidingscommissie (PBC) Waterbehandeling, onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven, en KWR Watercycle Research Institute gaven deze keer niet de onderzoekers maar de b ...
help
Drempels voorkomen erosie en vervuiling oppervlaktewater \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) werkt samen met 2 loonwerkers om het toepassen van erosieremmende drempels tussen de ruggen te bevorderen. De aanleiding hiervoor is het strengere erosiebeleid in Vlaanderen.
help
Verslag NHV-najaarsbijeenkomst 'grensoverschrijdende hydrologie' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2011
Op 24 en 25 november 2010 vond in Leuven de najaarsbijeenkomst van de NHV plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Het thema: grensoverschrijdende hydrologie, Nederland en Vlaanderen maken en ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 15: Ecosysteemdienst waterproductie [Boek]
Vrebos, D. \ Staes, J. \ Jacobs, S. \ Meire, P. \ 2014
Waterproductie omvat het geheel van hydrologische en ecologische processen die productie van voldoende kwaliteitsvol water voor menselijk gebruik ondersteunen. De beschikbaarheid van water per persoon is in Vlaanderen zeer laag in vergelijking met de ...
help
Focus op gewasbeschermingsmiddelen in water : VMM waakt over waterkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ Cools, K. \ Mestdagh, I. \ 2010
De Europese, federale en Vlaamse wetgeving zal steeds meer rekening houden met de impact van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Concreet moeten we er als sector voor zorgen dat de concentraties, die in het oppervlaktewater gemet ...
help
Irrigatie op golfbanen : tips en advies voor duurzame golfbanen [Boek]
2012
Voor het goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water noodzakelijk. Een golfterrein van 18 holes kent een irrigatiebehoefte die afhankelijk is van de weersomstandigheden, lokaal microklimaat alsook bodemgesteldheid en zal voor Vlaand ...
help
VLARIOdag 2012: nieuw jaar, oude oproep \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
De oplossingen voor goed waterbeheer in Vlaanderen zijn bekend, maar er wordt te weinig mee gedaan. Gemeenten innen de maximale bijdragen niet en de probleemgebieden in de vorm van grachten en beken zijn niet goed in kaart gebracht. Samenwerking bied ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.