Login

Hydrotheek

help
De bepaling van de elastische bergingscoefficient aan de hand van de barometrische gevoeligheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Uffink, G.J.M. \ 1982
Toepassing van de barometrische gevoeligheidsberekening bij een watervoerend pakket, volgens C.E. Jacob, voor de bepaling van het waterbergend vermogen van de aquifer
help
Determination of storage coefficients from observation of groundwater levels [Boek]
Ernst, L.F. \ 1969
help
Berekening van de capillaire opstijghoogte en het bergend vermogen in gelaagde bodemprofielen [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ 1981
help
Bergingsfactor en drainagecriterium [Boek]
Wesseling, J. \ 1969
help
Natte natuur, droge voeten [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Sterk, M. \ Schilt, F. \ 2012
Als gevolg van ernstige wateroverlast moesten begin dit jaar bewoners in Noord-Nederland worden geëvacueerd. Belangrijke oorzaak was een combinatie van harde wind die het lozen van het overtollige water bemoeilijkte en een hoge waterstand in de Wadde ...
help
Ondergrondse waterberging kan ruimte besparen \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
2005
Ondergrondse waterberging kan een oplossing zijn als bovengronds de ruimte voor waterberging schaars is
help
Ondergrondse waterberging biedt kansen voor ruimtebesparing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2005
Er is steeds meer behoefte aan bergingsruimte voor water. Ondergrondse waterberging wordt gezien als oplossing
help
Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok [Boek]
Verhoeven, G. \ cop. 2010
Bij de herinrichting van het kassengebied Het Waalblok is een aantal wijzigingen in het watersysteem doorgevoerd. Ook is bij een perceel een bergingskelder van 5000 m3 aangelegd onder de kassen. De berging is bedoeld om wateroverlast in de polder zov ...
help
Pragmatisch en dynamisch peilbeheer in Zeewolde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burggraaff, A. \ Benjamin, E. \ Klein, J. \ Drost, M. \ 2012
Een alternatief voor de aanleg van waterberging is de invoering van dynamisch peilbeheer, waarbij in extreme omstandigheden de mogelijkheden voor het vasthouden van water optimaal worden benut. In Zeewolde worden dergelijke mogelijkheden onderzocht. ...
help
Invloed van klimaatverandering op ontwerpparameters voor rioleringen en buffervoorzieningen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Willems, P. \ 2009
In opdracht van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij werden de hydrologische ontwerpwaarden uit de Vlaamse 'Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van Rioleringssystemen' geactualiseerd eb geëxtrapoleerd in het lic ...
help
Omgeving vreest gevolgen waterberging Volkerak-Zoommeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2011
Inzet van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging bij een combinatie van stormvloed en extreme rivierafvoeren is onderdeel van het project Ruimte voor Rivier. Het betreft hier een mogelijke afsluiting van de Maeslantkering, met een gelijkti ...
help
De extra bezandingsdikte nodig voor tijdelijke berging van water in de toplaag van sport- en recreatieterreinen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wijk, A.L.M. van \ 1973
help
De relatie tussen vochthoudend vermogen van het bodemprofiel, de grondwaterdiepte en de opbrengst bij haver, volgens een onderzoek in 1952 in het stroomgebied van de Lollebeek [Boek]
Schothorst, C.J. \ [1953]
help
SAT-WATER : schat aan informatie voor waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vergouwen, M. \ 2013
Een groeiende groep waterschappen onder de noemer SAT-WATER koopt dagelijkse satellietinformatie in sinds 2011. Deze informatie is nauwkeurig en goedkoop.
help
De invloed van de regenval op de stijging van het grondwater en op het bergend vermogen [Boek]
Bon, J. \ 1962
help
Berekening van maatgevende afvoeren, onafhankelijk van gemeten afvoeren [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1972
Onafhankelijk van bestaande afvoeren of ontwateringstoestanden kunnen afvoernormen worden berekend, indien de eisen van gewas en bedrijfsvoering - beschreven door een hoogst toelaatbare grondwaterstand en de frequentie, waarmee deze mag worden oversc ...
help
Literatuurstudie naar verliesprocessen en afstromingspercentages in stedelijke gebieden : eindrapport [Boek]
Burger, M.B.M.M.P. de \ 2000
In dit rapport worden de verschillende verliesprocessen en afstromingspercentages gekwantificeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende nationale en internationale bronnen. Op basis van de gevonden resultaten wordt aangegeven op welke terr ...
help
Anticiperen op extreme neerslag in de stad : wat betekent dat nu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Straatman, A. \ Kluck, J. \ Molen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2013
Door de voorziene klimaatverandering en menselijke ingrepen in bebouwd gebied neemt de kans op schade en overlast als gevolg van extreme neerslag toe. Aangezien in die situaties het water gewoonweg niet meer in het riool past, is het voor gemeenten a ...
help
Groene daken: wondermiddel of luchtkasteel? [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2013
Begroeide daken zijn mooi. Bovendien kunnen ze fungeren als waterbuffer, voor isolatie zorgen en de levensduur van een dak verlengen. Dat wordt althans gezegd, maar klopt het ook? Is mooi altijd verstandig? Kan het misschien slimmer en goedkoper, op ...
help
Klimaatontwikkeling: anticiperen op extreme buien in de bebouwde omgeving : voorkomen wateroverlast ook bovengronds oplossen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijtelaar, H. van \ Clemens, F. \ 2007
De Decembernota 2006 geeft aan dat gemeenten het inzicht in de stedelijke wateropgave nog niet op orde hebben en dat in de bebouwde (stedelijke) omgeving de grootste problemen met wateroverlast te verwachten zijn. Circa 60 procent van de gemeenten zo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.