Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 126

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="waterbescherming"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
help
Einde van een tijdperk: 15 jaar H2O bij Nijgh Periodieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, R. \ 2012
Dit nummer 25/26 van het tweewekelijkse vakblad H2O is het laatste dat uitgeverij Nijgh Periodieken met haar team in opdracht van de Stichting H2O voor de watersector heeft gemaakt. Daarmee is het de afronding van een succesvolle samenwerking, die 15 ...
help
Vuilwaterpas groot succes : sportvissers: ogen en oren van vuilwaterwacht in Limburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2010
Rijkwaterstaat, Sportvisserij Limburg, de Provincie Limburg en de 2 Limburgse waterschappen verspreiden bij uitgifte van de vispas 2010 de zogenaamde Vuilwaterpas. Met deze pas in de vorm van een creditkaart kunnen sportvissers gemakkelijk en snel 7 ...
help
Handboek voor waterzuiverheid en -kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberk, J. \ 2010
Het ‘Handbook water purity and quality’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken relevante waterproblemen in ontwikkelings- en westerse landen, zowel wat betreft waterproblematiek als analysemethoden, regelgeving en waterverontreiniging.
help
Quick scan grondwater in Nederland : eindrapport [Boek]
Kooiman, J.W. \ Garritsen, T. \ Vinke, G. \ 2005
Wat komt er de komende decennia op ons af en wat zouden we moeten doen. Veranderingen in het grondwatersysteem gaan erg langzaam, en zijn daardoor politiek gezien niet "hot". Toch zijn het veranderingen die op termijn de bewoonbaarheid van West-Neder ...
help
Kenniscirkel agrarisch waterbeheer : activiteiten 2002-2003 : deelproject 'monitoren en kennisontwikkeling door boeren' van 'Waterconservering 2e Generatie' [Boek]
Bos, L. \ Louw, P. de \ Bruin, R. de \ 2004
Het deelonderzoek “Monitoren en kennisontwikkeling door boeren” van het project “Waterconservering 2e generatie” is uitgevoerd met de bedoeling de effecten van waterconservering op het agrarisch bedrijfsniveau te demonstreren en kennisontwikkeling en ...
help
Eindrapportage kenniscirkel agrarisch waterbeheer : deelproject 'monitoren en kennisontwikkeling door boeren' van 'Waterconservering 2e generatie' [Boek]
Bos, L. \ Louw, P. de \ Bruin, R. de \ 2004
Het deelonderzoek “Monitoren en kennisontwikkeling door boeren” van het project “Waterconservering 2e generatie” is uitgevoerd met de bedoeling de effecten van waterconservering op het agrarisch bedrijfsniveau te demonstreren en kennisontwikkeling en ...
help
Key informant study : final report : Interreg project watermanagement in het Benelux middengebied : water management in the central Benelux area [Boek]
Jiggings, J. \ 2004
Dit rapport is het vervolg op de eerdere voorstudie. In dit rapport worden de genoemde faal- en slaagfactoren besproken en wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende twee vragen: … Wat zijn de succes- en faalfactoren om te komen tot een effect ...
help
'Drainage nieuwe stijl' : drainage ten behoeve van waterconservering [Boek]
Snepvangers, J. \ 2004
In dit rapport wordt het onderzoek naar nieuwe drainagetechnieken ten behoeve van waterconservering beschreven. Doelstelling van dit onderzoek is het demonstreren van en communiceren over de mogelijkheden en effecten van drainage in het algemeen en “ ...
help
De bescherming van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie : verplichting in Europese Kaderrichtlijn Water [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bernhardi, L. \ Rijk, S. de \ 2004
Eén van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water is dat lidstaten zorgen voor de nodige bescherming van waterlichamen die gebruikt worden als drinkwaterbron. Oppervlaktewater bestemd voor drinkwatervoorziening dient van dusdanige kwaliteit te zi ...
help
Mogelijke heffing op onttrekking oppervlaktewater : industrie beducht voor extra kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Is de Kaderrichtlijn Water betaalbaar? Dat was de titel van de jaarlijkse waterdag van de VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water), dit jaar gehouden in Den Bosch op 29 april. Gedeputeerde Onno Hoes van Noord-Brabant liet direct aan het begin duide ...
help
Drukhandhaving en debietregeling bij infiltratie van water in de bodem : drinkwatersector kan zijn voordeel doen met kennis uit energiewereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bretveld, R. \ Willemsen, A. \ 2004
In de Nederlandse drinkwaterwereld is diepinfiltratie van water in het verleden uitgebreid onderzocht. Infiltratieputten voor drinkwater worden nu op een aantal plaatsen toegepast. Het infiltreren van water in de bodem is een techniek die momenteel v ...
help
Effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Griffioen, J. \ 2004
In Brabant en Limburg worden op veel plaatsen stuwen geïnstalleerd en sloten minder diep gemaakt. Het doel van deze lokale waterhuishoudkundige maatregelen is het verminderen van verdroging in landbouw- en natuurgebieden. Naar aanleiding van deze maa ...
help
Stuwkracht : integrale gebiedsgerichte aanpak waterconservering Limburg en Noord-Brabant [Boek]
Noorduyn, L. \ Kierkels, T. \ Jacobs, W. \ 2004
Dit is het eindverslag van het project Waterconservering 2e generatie. In tal van landbouw- en natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg zijn maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Als het water langer in de sloten blijft staan, zal ...
help
Het effect van waterconservering op waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg [Boek]
Water Conservering 2e Generatie \ 2004
Het rapport vormt de weerslag van anderhalf jaar onderzoek naar de effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg. De rapportage bestaat uit 5 zelfstandig leesbare rapporten, die samenhangen met de fasering van het on ...
help
Onderzoek wateroverlast [Boek]
Hakvoort, H.A.M. \ 2003
Het doel van het project “Waterconservering 2e generatie” is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden én droogteschade landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén van de maatregelen betreft het plaatsen van ongeveer 2000 kle ...
help
Final report key informant study, 2nd generation water conservation project, North Brabant and Limburg [Boek]
Jiggins, J. \ Röling, N. \ 2003
The focus is on the 'success and fail' factors that might explain observed differences in the ways that the water conservation projects had been interpreted and implemented, and their resulting effects, in the two neighbouring Dutch provinces of Nort ...
help
Van stuw tot gronddam : vergelijkend onderzoek project Waterconservering 2e Generatie, 2001-2004 [Boek]
Waterconservering 2e generatie \ 2003
De afgelopen 6 jaar is er binnen de projecten Waterconservering 2e generatie en Watermanagement in het Benelux middengebied veel ervaring opgedaan met allerlei waterconserveringsmaatregelen. In de praktijk bestaan deze uit zogenaamde instelbare en va ...
help
Waterkansen in het SGR2 : evaluatie van de wateropgaven in relatie tot de netto-EHS [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio’s en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.