Login

Hydrotheek

help
'Drainage nieuwe stijl' : drainage ten behoeve van waterconservering [Boek]
Snepvangers, J. \ 2004
In dit rapport wordt het onderzoek naar nieuwe drainagetechnieken ten behoeve van waterconservering beschreven. Doelstelling van dit onderzoek is het demonstreren van en communiceren over de mogelijkheden en effecten van drainage in het algemeen en “ ...
help
'Onkruid vergaat wél!' : gemeenten kunnen wat doen aan uitspoeling chemische bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, J.H. \ Baardwijk, F.A.N. van \ Mobach, M. \ Nass, A. \ Vogelezang-Stoute, L. \ 2002
Overzicht van de problematiek m.b.t. emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater, met name als gevolg van toepassing in de openbare ruimte door gemeenten, het overheidsbeleid en de bereikte resultaten m.b.t. reductie van gebruik en emissie van g ...
help
3D-modellering van de waterbeweging en verblijftijdsspreiding ten behoeve van de inrichting van de Loenderveensche Plas als Waterleidingplas [Boek]
Hoornstra, D.R. \ 1996
help
The ACIFORN hydrological programme, the water cycle of a Douglas fir forest [Boek]
Bosveld, F.C. \ Bouten, W. \ Noppert, F. \ 1993
help
Achtergronddocument case business as usual : kostenschattingen [Boek]
Sprong, T.A. \ Kind, J. \ 2008
Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek voor het project 'Aandacht voor Veiligheid' zijn 2 cases uitgewerkt. Eén er van is de case 'Business as usual', waarbij onder verschillende klimaatscenario’s naar de kosten van dijkverhoging en rivierverruim ...
help
Advies berekeningsgrondslag grondwaterbeschermingsgebieden [Boek]
Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming \ 1985
TCB advies. Het voorliggende advies vormt het eerste door de Voorlopige technische commissie bodembescherming uitgebrachte advies. Het advies betreft de vraag of en op welke wijze rekening gehouden kan en mag worden met de aanwezigheid van slecht-doo ...
help
Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport Uitwerkingsplan vierde spaarbekken Biesbosch [Boek]
Commissie voor de Milieu-effectrapportage \ 1994
help
Afkoppelen van verharde oppervlakken in strijd met grondwaterbescherming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Velde, R. van der \ Doornbos, A. \ 1999
Voor een woonwijk in Hengelo (Hengelose Es) is onderzocht in hoeverre een verbeterd gescheiden rioolstelsel, in combinatie met afvoer van regenwater en drainagewater naar een retentievijver, een bedreiging vormt voor de grondwaterkwaliteit in het gro ...
help
Applications of the MBR technology in the Middle East : Israel [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ronen, E. \ Helbetz, I. \ Menuchin, Y. \ 2001
Door de waterschaarste in Israel is hergebruik van water (o.a. voor drinkwatervoorziening, grondwateraanvulling en irrigatie in de landbouw) een belangrijk speerpunt in het waterbeleid. Toepassing van membraanbioreactor(MBR)-technologie voor afvalwat ...
help
BEKWAAM, een simulatiemodel voor bekkenkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Benoist, A.P. \ Brinkman, A.G. \ Diepenbeek, P.M.J.A. van \ 1997
help
Beheersplan voor de Rijkswateren : programma voor het beheer in de periode 1992 - 1996 [Boek]
Westen, C.J. van \ Wekken, A. van der \ Devilee, B.J.W.M. \ 1993
help
Bekostiging van activiteiten in het waterbeheer \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Ast, J.A. van \ 1989
help
Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid : een bestuurskundig onderzoek [Proefschrift]
Bressers, J.T.A. \ 1983
Bestuurskundige evaluatie van de mate waarin de doelen, gesteld in het "Meerjarenplan voor de waterkwaliteit 1974-1979", zijn bereikt wat betreft de sanering van het rioolwater en het industrieel afvalwater in Nederland
help
Bemesting, waterhuishouding, perceelscheidingen en landbouw : commentaar op een RIN-rapport [Boek]
Rijtema, P.E. \ Feddes, R.A. \ Grotentraast, G.J. \ 1982
De discussies rond het rapport 'Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de landbouw en het natuurlijk milieu' (De Molenaar, 1980) en de aan het IOW gestelde vragen naar aanleiding van dit rapport zijn de redenen om commentaar op dit rapport t ...
help
Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium [thema Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Haan, W.A.M. de \ Van den Bergh, E. \ Jacobusse, C. \ 2001
Overzicht van nationale en internationale instrumenten, richtlijnen en wetgeving m.b.t. bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Wat is bereikt en wat zijn de verwachtingen. O.a. verwerving en beheer van natuurgebieden, ruimtelijke ordening, ...
help
Bescherming van het grondwater met ruimtelijke instrumenten, ontwikkeling van een methodiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pieterse, N. \ Schipper, P. \ Vugt, H. van \ Theeuwen, M. \ 2002
Beschrijving van een methodiek die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een visie op gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen met als doel het grondwater in een infiltratiegebied te beschermen tegen diffuse bronnen van verontreinigin ...
help
De Biesbosch [Boek]
Michels, F.W. \ Zonneveld, I.S. \ Knoppert, P.L. \ 1974
help
Blauwwieren in het water van de open verzamelbekkens bij enkele duininfiltratiebedrijven [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ Dijk - Looyaard, A.M. van \ 1988
help
Buitenlandse invloed op het Nederlandse waterbeleid : pleidooi voor actieve houding beleidmakers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Wissink, W. \ 2001
Overzicht van internationale organisaties die zich bezighouden met milieu- en waterbeleid (mondiaal; Europese Unie; internationale stroomgebieden). De soms verstrekkende invloed van internationale regelgeving op dit gebied (bijv. Europese Kaderrichtl ...
help
De CIW-richtlijn 'Lozing van bodemsaneringswater' herzien: op weg naar een milieu-integrale en kosteneffectieve aanpak van grondwatersaneringen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boegborn, J.F. \ Vroon, D.A. \ Alders, E. \ 2001
Hoofdlijnen van de nieuwe richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen voor een Wvo-vergunning en de opstelling van voorschriften m.b.t de lozing op oppervlaktewater of rioolstelsel of herinfiltratie van verontreinigd grondwater dat vrijkomt bij bod ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.