Login

Hydrotheek

help
Het waterlabel \ Stadswerk magazine [Artikel]
Goedbloed, D. \ Jacobs, J. \ Tirion, M. \ 2016
Bij een extreme clusterbui moet het water tijdelijk geborgen worden. Als we niets doen, lopen vanzelf de laagste plekken onder en dat zijn lang niet altijd de plekken waar je het water het liefst wil bergen. Het waterlabel maakt inzichtelijk in welke ...
help
De Klimaatboom : multifunctionele, uitgekiende inzet \ Stadswerk magazine [Artikel]
Polen, B. van \ 2016
De Klimaatboom staat voor een gezonde stadsboom die verschillende functies vervult in het stedelijk gebied. Afvangen van fijnstof, opname CO2, biodiversiteit, huisvesting Flora & Fauna, schaduwwerking, beeldvorming en verkoeling door verdamping. Voor ...
help
The urban harvest approach as framework and planning tool for improved water and resource cycles \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leusbrock, I. \ Nanninga, T.A. \ Lieberg, K. \ Agudelo-Vera, C.M. \ Keesman, K.J. \ Zeeman, G. \ Rijnaarts, H.H.M. \ 2015
Water and resource availability in sufficient quantity and quality for anthropogenic needs represents one of the main challenges in the coming decades. To prepare for upcoming challenges such as increased urbanization and climate change related conse ...
help
Delivering integrated flood risk management : governance for collaboration, learning and adaptation [Proefschrift]
Herk, S. van \ [2014]
De doelstelling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de organisatie van projecten in integraal (hoog)waterbeheer, en zodoende ook om een bijdrage te leveren aan de transitie van overstromingsbescherming naar integraal (hoog)waterbe ...
help
Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
help
Einde van een tijdperk: 15 jaar H2O bij Nijgh Periodieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, R. \ 2012
Dit nummer 25/26 van het tweewekelijkse vakblad H2O is het laatste dat uitgeverij Nijgh Periodieken met haar team in opdracht van de Stichting H2O voor de watersector heeft gemaakt. Daarmee is het de afronding van een succesvolle samenwerking, die 15 ...
help
Vuilwaterpas groot succes : sportvissers: ogen en oren van vuilwaterwacht in Limburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2010
Rijkwaterstaat, Sportvisserij Limburg, de Provincie Limburg en de 2 Limburgse waterschappen verspreiden bij uitgifte van de vispas 2010 de zogenaamde Vuilwaterpas. Met deze pas in de vorm van een creditkaart kunnen sportvissers gemakkelijk en snel 7 ...
help
Handboek voor waterzuiverheid en -kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberk, J. \ 2010
Het ‘Handbook water purity and quality’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken relevante waterproblemen in ontwikkelings- en westerse landen, zowel wat betreft waterproblematiek als analysemethoden, regelgeving en waterverontreiniging.
help
De zwakste schakel : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Soms zijn eeuwenoude documentenbest actueel. Zoals de kaart die Johannes Bloteling in 1732 maakt van Ter Heijde. De kaart biedt een 18e-eeuwse oplossing voor de kustverdediging van Ter Heijde. Dat plaatsje is eeuwenlang een zwakke schakel in Delfland ...
help
Nieuwe veiligheidsbeleving helpt een handje mee : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Keijts, B. \ 2008
Ruim een jaar heeft de Deltacommissie nagedacht over een blauwdruk voor de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de commissie zal het nodig zijn de huidige veiligheid tegen overstroming met een factor 10 te verho ...
help
Invloed humane en animale verontreinigingen op grondwaterwinningen : van veldonderzoek naar beschermingsbeleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2008
Sommige ondiepe, zandige grondwaterwinningen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater kunnen sporen bevatten van verontreinigende stoffen en micro-organismen, afkomstig van mens of dier. Dit blijkt uit een veldonderzoek dat het RIVM heeft ...
help
Achtergronddocument case business as usual : kostenschattingen [Boek]
Sprong, T.A. \ Kind, J. \ 2008
Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek voor het project 'Aandacht voor Veiligheid' zijn 2 cases uitgewerkt. Eén er van is de case 'Business as usual', waarbij onder verschillende klimaatscenario’s naar de kosten van dijkverhoging en rivierverruim ...
help
Het berekenen van de veiligheid tegen overstromingen in zuidwest Nederland \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Deugd, H. de \ 2008
In dit artikel gaat het om de veiligheidsbenadering tegen overstromingen als gevolg van het overstromen en/ of doorbreken van primaire waterkeringen in Zuidwest Nederland, met name in de Rijn-Maasmonding. De primaire waterkeringen zijn de waterkering ...
help
Long-term strategies for flood risk management : scenario definition and strategic alternative design [Boek]
FLOODsite \ 2008
This report reviews some mainstream existing methods of scenario development and use, as well as experiences with the design and assessment of strategic alternatives for flood risk management. Next, a procedure and methods are proposed and discussed. ...
help
Inspectie van problemen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Archiefstukken van waterschappen gaan vooral over water. De inspectieverslagen van het hoogheemraadschap van Rijnland laat meer zien dan louter waterhuishouding. Zoals illegale activiteiten van bewoners, dreigende overstromingen en een verwoest Neder ...
help
Quick scan grondwater in Nederland : eindrapport [Boek]
Kooiman, J.W. \ Garritsen, T. \ Vinke, G. \ 2005
Wat komt er de komende decennia op ons af en wat zouden we moeten doen. Veranderingen in het grondwatersysteem gaan erg langzaam, en zijn daardoor politiek gezien niet "hot". Toch zijn het veranderingen die op termijn de bewoonbaarheid van West-Neder ...
help
Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat [Boek]
Oosterwijk, H.J.M. \ 2005
Dit rapport beschrijft de huidige situatie van het beschikbaar stellen van natte basisinformatie, de ontwikkelingen, die invloed hebben op dit proces en de gewenste situatie in de vorm van een minimaal te ontwikkelen scenario voor het centraal beschi ...
help
Kaderrichtlijn Water gaat verder dan terugbrengen bemesting \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoving, I.E. \ Absil, L. \ 2005
Een nadere uitleg van wat er met de Kaderrichtlijn Water wordt beoogd
help
Kenniscirkel agrarisch waterbeheer : activiteiten 2002-2003 : deelproject 'monitoren en kennisontwikkeling door boeren' van 'Waterconservering 2e Generatie' [Boek]
Bos, L. \ Louw, P. de \ Bruin, R. de \ 2004
Het deelonderzoek “Monitoren en kennisontwikkeling door boeren” van het project “Waterconservering 2e generatie” is uitgevoerd met de bedoeling de effecten van waterconservering op het agrarisch bedrijfsniveau te demonstreren en kennisontwikkeling en ...
help
Eindrapportage kenniscirkel agrarisch waterbeheer : deelproject 'monitoren en kennisontwikkeling door boeren' van 'Waterconservering 2e generatie' [Boek]
Bos, L. \ Louw, P. de \ Bruin, R. de \ 2004
Het deelonderzoek “Monitoren en kennisontwikkeling door boeren” van het project “Waterconservering 2e generatie” is uitgevoerd met de bedoeling de effecten van waterconservering op het agrarisch bedrijfsniveau te demonstreren en kennisontwikkeling en ...
help
Key informant study : final report : Interreg project watermanagement in het Benelux middengebied : water management in the central Benelux area [Boek]
Jiggings, J. \ 2004
Dit rapport is het vervolg op de eerdere voorstudie. In dit rapport worden de genoemde faal- en slaagfactoren besproken en wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende twee vragen: … Wat zijn de succes- en faalfactoren om te komen tot een effect ...
help
'Drainage nieuwe stijl' : drainage ten behoeve van waterconservering [Boek]
Snepvangers, J. \ 2004
In dit rapport wordt het onderzoek naar nieuwe drainagetechnieken ten behoeve van waterconservering beschreven. Doelstelling van dit onderzoek is het demonstreren van en communiceren over de mogelijkheden en effecten van drainage in het algemeen en “ ...
help
Regenwater verantwoord afkoppelen in Zeeland : een beslisboom voor het verantwoord afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Loots, F. \ 2004
In opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is onderzoek gedaan naar het afkoppelen van regenwater van verharde oppervlakken in Zeeland. Of een oppervlak kan worden afgekoppeld en wat er vervolgens met het regenwater kan worden gedaan, isafhanke ...
help
Effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Griffioen, J. \ 2004
In Brabant en Limburg worden op veel plaatsen stuwen geïnstalleerd en sloten minder diep gemaakt. Het doel van deze lokale waterhuishoudkundige maatregelen is het verminderen van verdroging in landbouw- en natuurgebieden. Naar aanleiding van deze maa ...
help
Stuwkracht : integrale gebiedsgerichte aanpak waterconservering Limburg en Noord-Brabant [Boek]
Noorduyn, L. \ Kierkels, T. \ Jacobs, W. \ 2004
Dit is het eindverslag van het project Waterconservering 2e generatie. In tal van landbouw- en natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg zijn maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Als het water langer in de sloten blijft staan, zal ...
help
Het effect van waterconservering op waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg [Boek]
Water Conservering 2e Generatie \ 2004
Het rapport vormt de weerslag van anderhalf jaar onderzoek naar de effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg. De rapportage bestaat uit 5 zelfstandig leesbare rapporten, die samenhangen met de fasering van het on ...
help
De bescherming van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie : verplichting in Europese Kaderrichtlijn Water [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bernhardi, L. \ Rijk, S. de \ 2004
Eén van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water is dat lidstaten zorgen voor de nodige bescherming van waterlichamen die gebruikt worden als drinkwaterbron. Oppervlaktewater bestemd voor drinkwatervoorziening dient van dusdanige kwaliteit te zi ...
help
Mogelijke heffing op onttrekking oppervlaktewater : industrie beducht voor extra kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Is de Kaderrichtlijn Water betaalbaar? Dat was de titel van de jaarlijkse waterdag van de VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water), dit jaar gehouden in Den Bosch op 29 april. Gedeputeerde Onno Hoes van Noord-Brabant liet direct aan het begin duide ...
help
Drukhandhaving en debietregeling bij infiltratie van water in de bodem : drinkwatersector kan zijn voordeel doen met kennis uit energiewereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bretveld, R. \ Willemsen, A. \ 2004
In de Nederlandse drinkwaterwereld is diepinfiltratie van water in het verleden uitgebreid onderzocht. Infiltratieputten voor drinkwater worden nu op een aantal plaatsen toegepast. Het infiltreren van water in de bodem is een techniek die momenteel v ...
help
Na onderzoek effecten waterconservering op waterkwaliteit: TNO bezorgd over toename uitspoeling verontreinigde landbouwgrond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2004
Een TNO-onderzoek naar de effecten van waterconservering op de waterkwaliteit is onlangs afgerond. Het maakt deel uit van het Project Waterconservering 2e generatie, waarbij in Noord-Brabant en Limburg conserveringsmaatregelen genomen worden om verdr ...
help
Toetsingsinstrumentarium ontwikkeld : duurzaam omgaan met beregening \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Gehrels, J.C. \ 2003
De provincie Limburg wil de effecten van waterwinning voor beregening in verdrogingsgevoelige natuurgebieden kunnen beoordelen en voorspellen. Wat betekenten deze ingrepen voor de grondwaterstand. Dat bepaalt vervolgens of de provincie een vergunning ...
help
Onderzoek wateroverlast [Boek]
Hakvoort, H.A.M. \ 2003
Het doel van het project “Waterconservering 2e generatie” is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden én droogteschade landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén van de maatregelen betreft het plaatsen van ongeveer 2000 kle ...
help
Final report key informant study, 2nd generation water conservation project, North Brabant and Limburg [Boek]
Jiggins, J. \ Röling, N. \ 2003
The focus is on the 'success and fail' factors that might explain observed differences in the ways that the water conservation projects had been interpreted and implemented, and their resulting effects, in the two neighbouring Dutch provinces of Nort ...
help
Van stuw tot gronddam : vergelijkend onderzoek project Waterconservering 2e Generatie, 2001-2004 [Boek]
Waterconservering 2e generatie \ 2003
De afgelopen 6 jaar is er binnen de projecten Waterconservering 2e generatie en Watermanagement in het Benelux middengebied veel ervaring opgedaan met allerlei waterconserveringsmaatregelen. In de praktijk bestaan deze uit zogenaamde instelbare en va ...
help
Living with water : ruimte voor water, waarden van water [Boek]
Kluit, R. van der \ 2003
help
Waterkansen in het SGR2 : evaluatie van de wateropgaven in relatie tot de netto-EHS [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio’s en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Planologische consequenties en planschade bij waterberging in het landelijk gebied [Boek]
Hoekstra, J.R. \ Bos, L. \ 2003
help
Op weg naar een meer natuurlijke Delta : opties voor de Deltawateren in het kader van Delta InZicht nader bekeken voor LNV-beleidsvelden [Boek]
Meij, V. van der \ Boomaerts, A.C.C.M. \ Bisseling, C.M. \ 2003
help
Wateroverlast als gevolg van waterconservering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hakvoort, H. \ Gun, J. van der \ 2003
Sinds 2001 loopt in Noord-Brabant en Limburg het project 'Waterconservering 2e generatie'. Het doel van dit project is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden en droogteschade in landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén ...
help
Mogelijkheden verstandig watergebruik nog lang niet uitgeput : aanzienlijke besparing mogelijk door samenwerking tussen overheden en industrie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2003
Hoe kunnen bedrijven zuiniger omgaan met water? Hoe kan de waterketen gesloten worden? Hoe bereik je dat koelwater het (rivier)milieu niet teveel belast? Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen op het zesde watersymposium op 6 mei in Breda
help
Duurzaamheid in water vergt open houding en niet opgeven : waterbeheer en -winning zijn puzzelstukken van complex perspectief \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2002
Verslag van het symposium 'Duurzame water(win)systemen: puzzelen met visies' (14 maart 2002, Driebergen). Vertegenwoordigers van provincie, waterschap en waterbedrijf in de regio (Noord-Brabant en Gelderland) over de vraag hoe duurzame waterwinning e ...
help
Zinken dakgoot vervuilt stadswater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lycklama à Nijeholt, T. \ 2002
Stichting Reinwater onderzocht in vijf steden de concentraties koper, lood en zink in regenwater dat afstroomt van daken. De hoge mate van vervuiling door bouwmetalen maakt dat directe lozing in stedelijk gebied leidt tot verdere aantasting van de kw ...
help
Het proefschrift "De kwaliteit van water" van mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2002
Bespreking van een proefschrift over waterkwaliteit. De aanleiding voor het promotieonderzoek en de onderzoeksvraag luidde: Met welke juridische instrumenten kan de kwaliteit van het oppervlaktewater worden beschermd?
help
Waterkwaliteitsdirecteuren positief over Emissiebeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maagd, G-J. \ Eckstein, P. \ Bijsterbosch, J. \ 2002
Emissiebeheersplannen vormen een nieuw instrument voor waterschappen om vanuit een gebiedsanalyse van waterkwaliteit en bronnen tot een afweging van maatregelen voor de aanpak van zowel directe als diffuse bronnen van waterverontreiniging te komen. U ...
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Definitiestudie drainage t.b.v. waterconservering [Boek]
Louw, P.G.B. de \ 2002
De doelstelling van het onderzoek is: demonstratie van en communicatie over de mogelijkheden en effecten van drainage in samenhang met waterconservering op het bestrijden van verdroging in landbouw- en natuurgebieden en het leveren van een bijdrage a ...
help
Definitiestudie voor vervolgonderzoek naar mogelijke effecten van waterconservering op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit [Boek]
Roest, C.W.J. \ Rietra, R.P.J.J. \ Molen, J.S. van der \ Chardon, W.J. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2002
In deze studie is een inventarisatie gemaakt van bestaande en ontbrekende kennis m.b.t. waterkwaliteitseffecten als gevolg van (grond)waterconserverende maatregelen. Voor een aantal bodemcontaminanten en nutriënten is kwalitatief nagegaan of dit tot ...
help
Water is leven : Kaderrichtlijn Water [Brochure]
2002
De rol die water speelt in ons leven en in het wereldwijde ecosysteem wordt steeds duidelijker. Het is een hulpbron die niet alleen voorziet in de basisbehoeften van de mens en cruciaal is voor de ontwikkeling, met name voor het genereren en behouden ...
help
Stichting in Gouda helpt Kaapverdianen aan drinkwater : bassins moeten regenwater opvangen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tiggelen, J. van \ 2002
Vakantiegangers willen schoon drinkwater en zijn bereid daarvoor te betalen. Maar niet alle eilanden van de Kaapverdische archipel verkeren in die positie. Fogo is één van de benedenwindse eilanden. Het telt ongeveer 37.000 inwoners. Toeristen komen ...
help
Pleidooi voor beschermingsdifferentiatie : grondwaterwinning in de stad zou kunnen leiden tot drinkwaterproductie vlak bij consement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogendoorn, J. \ 2002
Pleidooi om bij winning van drinkwater toe te werken naar een meer gedifferentieerde bescherming van grondwater. Het niet meer oppompen van stedelijk grondwater vanwege de kwaliteit leidde tot grondwateroverlast en men moest verregaande aanpassingen ...
help
Milieuvriendelijke landbouw: de rol van het waterbedrijf : onderzoek van VEWIN en CLM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Padt, A. \ Boland, D. \ Bannink, A. \ 2002
De landbouw is een belangrijke grondgebruiker, die een bedreiging vormt voor waterkwaliteit en waterwinning. Om een schone en 'drinkwatervriendelijke' landbouw te bevorderen zou het principe 'de vervuiler betaalt' toegepast moeten worden; in plaats d ...
help
Bescherming van het grondwater met ruimtelijke instrumenten, ontwikkeling van een methodiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pieterse, N. \ Schipper, P. \ Vugt, H. van \ Theeuwen, M. \ 2002
Beschrijving van een methodiek die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een visie op gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen met als doel het grondwater in een infiltratiegebied te beschermen tegen diffuse bronnen van verontreinigin ...
help
Reactie op 'Pleidooi voor beschermingsdifferentiatie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ramaker, T. \ 2002
'Superbescherming' of 'maaiveldbescherming' van het grondwater t.b.v. de drinkwaterwinning hoeft niet extra duur te zijn en levert bovendien een groot aantal maatschappelijke baten op
help
Drinkwaternormen, grondwater en Wet Bodembescherming: brug of kloof? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ 2002
Vergelijking van twee normstelsels voor het grondwater in Nederland: het normstelsel voor bodem- en grondwaterverontreiniging in de Wet Bodembescherming volgens Integrale Normstelling Stoffen (interventie- en streefwaarden), en de drinkwaterkwaliteit ...
help
Het bodem- en watersysteem als basis voor stroomgebiedenbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kloosterboer-van Hoeve, M. \ Verloop, J. \ Akker, C. van den \ Brink, C. van den \ 2002
Uitgangspunten van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) voor het aspect grondwaterbescherming in het kader van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De samenhang tussen bodem en grondwater staat centraal; gebiedsgericht moet tot een ...
help
Informatievoorziening voor grondwaterbeschermingsbeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoorens, S. \ Bots, P. \ Gehrels, J. \ 2002
Resultaten van onderzoek van TNO-NITG en TU Delft naar informatiebehoefte en informatiebeschikbaarheid op het gebied van het grondwaterbeschermingsbeleid. Het gaat daarbij om de beleidsrelevante en marktgerichte informatievoorziening van actoren in h ...
help
Maatregelenmatrix emissie- en waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Aalderink, R. \ Moens, M. \ 2002
In opdracht van STOWA en de Werkgroep Riolering West-Nederland heeft Arcadis een maatregelenmatrix ontworpen waarmee riool- en waterbeheerders maatregelen kunnen selecteren om invulling te geven aan het emissiespoor (vuiluitworp uit rioolstelsels red ...
help
Miljoenenclaims voor waterbedrijven door nieuw bodemsaneringsbeleid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gosselink, E. \ Brink, C. van den \ Bannink, A. \ 2002
De consequenties van de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER) voor de waterbedrijven. Bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging kan leiden tot permeatie van verontreiniging in het waterleidingnet en tot bedreiging van waterwinningen. In ve ...
help
Directeur-hoofdinspecteur Water Jan Leentvaar: " We moesten af van de slager-keurt-zijn-eigen-vlees-procedure" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Taken en verantwoordelijkheden van de divisie Water van de nieuwe Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De dienst is in het leven geroepen om het euvel van zichzelf vergunningen verlenende en controlerende overheden te ondervangen (o.a. bij Rijkswat ...
help
Gemeenten vervullen sleutelrol in waterbeheer : middelste schakel in de waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ 2002
Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ruimte, en ruimte en water steeds meer in samenhang worden benaderd, spelen gemeenten ook een sleutelrol in het waterbeheer. De verschillende aspecten van deze rol worden besproken: ruimtel ...
help
Een dierentuin in een grondwaterbeschermingsgebied [Thema Waterfabriek Emmen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, R. \ Smits, A. \ 2002
Het Noorder Dierenpark in Emmen breidt uit in het grondwaterbeschermingsgebied de Es rond het drinkwaterproductiebedrijf Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD); dit gebeurt in nauwe samenwerking met WMD. Uitleg over de planologische ...
help
Waterbedrijven als partner in gebiedsprocessen [Thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Tiebosch, T. \ 2002
Waterbedrijf Vitens Overijssel wil gesprekspartner zijn als het gaat om de relatie tussen ruimtelijke processen, het watersysteem en duurzame waterwinning. De visie van het bedrijf op duurzame waterwinning, waarbij de beïnvloeding van de omgeving (in ...
help
Inventarisatie duurzaamheid drinkwaterwinning Archemerberg [Thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Baalen, S. van \ Fijma, A. \ 2002
Uitleg over de definitie van duurzame waterwinning van waterbedrijf Vitens Overijssel, de vertaling hiervan in thema's en criteria voor de beoordeling van de duurzaamheid van een waterwinning op de stuwwal ten zuiden van Ommen, en de achtereenvolgend ...
help
Gebiedsconvenanten voor schoner drinkwater : DZH werkt samen met agrarische sector in de Bommelerwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, R. \ Steen, R. \ 2002
Voor de drinkwaterproductie door Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) uit het rivierwater van de Afgedamde Maas is verbetering van de waterkwaliteit in de Bommelerwaard van groot belang. In het project 'Zuiver water in de Bommelerwaard' wordt de aanda ...
help
Naar nullozingen in de galvaniseerindustrie : sector verantwoordelijk voor 40 procent lozingen aan zware metalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2002
Uitleg over het Europese programma Tozeliwa (Towards zero liquid waste in plating industry by development and validation of closed-loop eco-efficient processes), dat zich richt op afvalwaterzuivering en hergebruik van water en afvalstoffen (metalen) ...
help
'Onkruid vergaat wél!' : gemeenten kunnen wat doen aan uitspoeling chemische bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, J.H. \ Baardwijk, F.A.N. van \ Mobach, M. \ Nass, A. \ Vogelezang-Stoute, L. \ 2002
Overzicht van de problematiek m.b.t. emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater, met name als gevolg van toepassing in de openbare ruimte door gemeenten, het overheidsbeleid en de bereikte resultaten m.b.t. reductie van gebruik en emissie van g ...
help
Efteling werkt mee aan bestrijding verdroging : hergebruik effluent RWZI Kaatsheuvel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouters, H. \ 2002
Attractiepark De Efteling vult de vennen op het terrein aan met grondwater. In het kader van de verdrogingsbestrijding wordt dit (deels) vervangen door effluent van een rwzi. Het effluent wordt nagezuiverd in helofytenfilters; om algenbloei te voorko ...
help
Waterbeheer in een stroomversnelling : kansen door combineren \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Nijland, G.J. \ Streefkerk, J.G. \ 2002
Achtergronden van en hoofdpunten uit het rapport 'Vingeroefening: watersysteem benadering', waarin de beleidsvisie 'vasthouden-bergen-afvoeren' ('Waterbeheer in de 21e eeuw') gekoppeld is aan het tegengaan van verdroging in natuurgebieden. Dit result ...
help
Waterkansen in het SGR2 : potenties voor realisatie van de wateropgaven [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ 2002
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio's en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Pilotproject boer en water op St. Donatus, Texel [Boek]
Bos, L. \ Vugt, A. van \ Wee, L. van \ 2002
help
Waterschrift : Eindrapport Interregproject watermanagement in het Benelux Middengebied [Boek]
Watermanagement Benelux Middengebied \ 2001
help
De CIW-richtlijn 'Lozing van bodemsaneringswater' herzien: op weg naar een milieu-integrale en kosteneffectieve aanpak van grondwatersaneringen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boegborn, J.F. \ Vroon, D.A. \ Alders, E. \ 2001
Hoofdlijnen van de nieuwe richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen voor een Wvo-vergunning en de opstelling van voorschriften m.b.t de lozing op oppervlaktewater of rioolstelsel of herinfiltratie van verontreinigd grondwater dat vrijkomt bij bod ...
help
De Veluwe als spons? Water in een flexibel systeem : gezamenlijk symposium van Waterschap Veluwe en IRMA \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vermeij, I. \ Boven, H. van \ 2001
Verslag van een symposium georganiseerd door Waterschap Veluwe en Interreg Rijn en Maas Activiteiten (IRMA) over het nut van kleinschalige maatregelen voor regionale waterberging voor de preventie van wateroverlast ('vasthouden, bergen en afvoeren'), ...
help
Internationale samenwerking binnen het Maas- en Scheldebekken : omgaan met het verontreinigd sediment van Maas en Schelde [Themanummer Stand Nederland-België] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Benschop, P. \ Bogusz, D. \ Deckere, E. \ Groen, K.P \ 2001
Voorlopige resultaten van een Nederlands/Belgisch/Frans onderzoek naar wet- en regelgeving, monitoring en beoordelingssystemen (biologisch/ecotoxicologisch/chemisch), veldonderzoek en bestemmingsmogelijkheden voor (vervuilde) baggerspecie. Ondanks al ...
help
De kwaliteit van water : Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater [Proefschrift]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2001
De verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater stagneert momenteel. Een reden hiervoor is de gestaag groeiende omvang en complexiteit van de regelgeving op Europees niveau, waardoor niet langer duidelijk is wat precies van lidstaten en van wate ...
help
Van Lekbeek naar Spaarbeek : het stroomgebied als voorraadkamer \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Knol, W.C. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Wolfert, H.P. \ 2001
help
Europese Kaderrichtlijn Water 1 : algemene inleiding \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H. \ 2001
In een serie artikelen over de implementatie van de onlangs van kracht geworden Europese Richtlijn Water komen aan de orde: wetgeving en bestuurlijke organisatie nationaal; internationale bestuurlijke organisatie; planvorming; doelstellingen en monit ...
help
Stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden Twente in kaart gebracht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Als aanzet om het aspect 'water' gestalte te geven bij nieuwbouw- en bestemmingsplannen ('watertoets') heeft waterschap Regge en Dinkel een 'SOM-kaart 2000' ontwikkeld (Stedelijke OntwikkelingsMogelijkheden-kaart). De geschiktheid voor stedebouwkundi ...
help
De lozer als looser? : afvalwater in het buitengebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kwast, H. van der \ Dielen, L. \ 2001
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het Zuiveringsschap Rivierengebied willen een actieve rol spelen bij het plaatsen en beheren van IBA-systemen (Individuele Behandeling van Afvalwater) in het buitengebied. ...
help
Modelling the impact of surface water management on water conservation and water quality \ Impact of human activity on groundwater dynamics : proceedings of an international symposium (symposium S3) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, P. \ Gehrels, H. \ Stroet, C. te \ 2001
help
Zoet water als ordenend principe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roelofsma, K.P. \ Poppel, H. \ Kaland, L.A. \ 2001
In het kader van het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan 2001-2006 voor Zeeland is een studie uitgevoerd naar mogelijke zoetwaterbronnen voor de landbouw. De belangrijkste opties die onderzocht zijn: berging (buffering) van het jaarlijkse neersl ...
help
Masterplan Water voor Texel : verzilting rukt steeds verder op \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2001
Schets van de huidige en toekomstige knelpunten in de waterhuishouding op Texel (verzilting oppervlaktewater; zoute kwel; gebrek aan zoet water voor landbouw, natuur, toerisme; hogere waterafvoerpieken; bemalingscapaciteit). Met behulp van een geohyd ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 3 : internationaal stroomgebiedbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Saager, P. \ 2001
Uitleg over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de consequenties en verplichtingen wat betreft internationale samenwerking bij het beheer van grensoverschrijdendende watersystemen. Wat voegt de KRW toe aan bestaande interna ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 4 : klaar voor het stroomgebiedbeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Sprundel, L. van \ 2001
In 2009 moet voor elk internationaal stroomgebieddistrict een stroomgebiedbeheersplan klaar zijn. Wat is een stroomgebiedsbeheersplan, hoe past het in de Nederlandse planvormingsstructuur, welke informatie is nodig, is de informatie beschikbaar, en a ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 5 : de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water nader verkend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Latour, P. \ 2001
Nadere beschrijving van de Europese Kaderrichtlijn Water: indeling oppervlaktewater in categorieën en watertypen; beoordeling van de goede toestand van het oppervlaktewater (chemische toestand en ecologische toestand) en de bijbehorende beoordelingsc ...
help
De prijs van water(conservering) : een vergelijkend warenonderzoek van "boerenstuwen" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vandenbosch, T. \ Strijker, J. \ 2001
Overzicht en vergelijking van de verschillende stuwen die in het project Watermanagement Benelux Middengebied (WMBM) zijn toegepast
help
Voorbeeldenboek parels van vernieuwend waterbeheer [Boek]
Cooten, A. van \ Slobbe, E. van \ Kierkels, T. \ 2001
In de praktijk van alledag wordt enthousiast geëxperimenteerd met nieuwe vormen van waterbeheer. Waterbeheerders werken daarbij samen met bewoners en met andere grondgebruikers. Dit boek beschrijft 10 projectvoorbeelden van vernieuwend waterbeheer me ...
help
Gebiedsgericht waterkwaliteitsbeleid voor bouwmetalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Benoist, F. \ Fiselier, J. \ Wagemaker, F. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel de eerste stappen uit de stapsgewijze aanpak, de regionale diagnose, ...
help
Eureau nu en in de toekomst : werkveld breidt zich gestaag uit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ Boeve, J. \ 2001
Eureau is in 1975 opgericht als samenwerkingsverband van de nationale verenigingen van drinkwaterproducenten in de Europese Unie. In 1998 is het werkveld, naast drinkwatertaken, uitgebreid met de inzameling en zuivering van afvalwater en het waterbeh ...
help
Water uit een Russische kopermijn: kopzorg of goudmijn? : samenwerking tussen Nederland en Rusland op het gebied van waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolters, H. \ Doef, R. \ 2001
In het kader van de samenwerking tussen RIZA en het Russische waterinstituut RosNIIVKh is als voorbeeldproject de afvalwaterzuivering aangepakt bij een kopermijn bij de stad Nizhni Tagil in het stroomgebied van de Tura ten oosten van de Oeral. Naast ...
help
Buitenlandse invloed op het Nederlandse waterbeleid : pleidooi voor actieve houding beleidmakers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Wissink, W. \ 2001
Overzicht van internationale organisaties die zich bezighouden met milieu- en waterbeleid (mondiaal; Europese Unie; internationale stroomgebieden). De soms verstrekkende invloed van internationale regelgeving op dit gebied (bijv. Europese Kaderrichtl ...
help
Herstel watersysteem Tungelroyse Beek. 4. Modellering van het watersysteem, hoogwater in perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Hoogendoorn, J. \ Peerboom, J. \ 2001
Om de werking van het watersysteem Tungelroyse Beek beter te begrijpen en de effecten van herstelmaatregelen te voorspellen, is een computermodel gebouwd waarmee het gedrag van het watersysteem kan worden gesimuleerd.Met dit computermodel zijn maatre ...
help
Duurzame drinkwatervoorziening vormt basis voor grondstofbescherming : visie van WMO en Waterbedrijf Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Werf, H. van der \ Athmer, W. \ Salverda, P. \ 2001
In de toekomstvisie op de drinkwatervoorziening van Waterleidingmaatschappij Overijssel en Waterbedrijf Gelderland wordt het duurzaamheidsbeginsel als uitgangspunt genomen. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn klanttevredenheid, effecten winning ...
help
Duurzame drinkwatervoorziening: grond- of oppervlaktewater? [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2001
Kritiek op een afweging van bronnen voor de drinkwatervoorziening (grondwater, oeverinfiltraat, oppervlaktewater), waarbij grondwater als meest duurzame bron naar voren komt. Regionaal mag dat zo zijn, landelijk gezien is ook uit oppervlaktewater op ...
help
Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium [thema Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Haan, W.A.M. de \ Van den Bergh, E. \ Jacobusse, C. \ 2001
Overzicht van nationale en internationale instrumenten, richtlijnen en wetgeving m.b.t. bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Wat is bereikt en wat zijn de verwachtingen. O.a. verwerving en beheer van natuurgebieden, ruimtelijke ordening, ...
help
Het Schelde-estuarium: toekomstvisie [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Coosen, J. \ Van Den Bergh, E. \ Ysebaert, T. \ Meire, P. \ 2001
Uitleg over het project 'Langetermijnvisie Schelde-estuarium', waarin Nederland en Vlaanderen samen een visie voor gebruik en inrichting ontwikkelen. Centraal staan de drie hoofdfuncties veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid (havens). Hoofdk ...
help
Minder uitloging van zink, koper en lood: hoe krijg je dat voor elkaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knapen, M. \ Bakker, K. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel een beschrijving van de 'Toolbox', de beschikbare instrumenten voor ...
help
Nitraat en bestrijdingsmiddelen blijven voor problemen zorgen : Natuur- en Milieubalans van RIVM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Hoofdpunten uit de Natuur- en Milieubalans. In hoeverre dalen de emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, en worden internationale normen en reductiedoelstellingen gehaald; wat is de invloed op de natte natuur en het (water)milieu; waar is aa ...
help
Applications of the MBR technology in the Middle East : Israel [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ronen, E. \ Helbetz, I. \ Menuchin, Y. \ 2001
Door de waterschaarste in Israel is hergebruik van water (o.a. voor drinkwatervoorziening, grondwateraanvulling en irrigatie in de landbouw) een belangrijk speerpunt in het waterbeleid. Toepassing van membraanbioreactor(MBR)-technologie voor afvalwat ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.