Login

Hydrotheek

help
Verbetering watersysteem via groeimodel : Wormer- en Jisperwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2005
Nee, dorpen als Wormer, Neck of Zuidoost-Beemster staan bepaald niet om hun opdringerige rumoerigheid bekend. Toch word je verrast als je langs de polders van het Wormer- en Jisperveld komt te wandelen: dat het nog stiller kan. Het is een hooggewaard ...
help
Opvangbekken voor regenwater met zuiverende dijk in Oostzaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
In de gemeente Oostzaan is een opvangbekken voor regenwater gerealiseerd waarbij het regenwater vertraagd, via een ‘zuiverende dijk’, in het oppervlaktewater terecht komt. De dijk maakt deel uit van een innovatief watersysteem, dat is aangelegd op he ...
help
De Waterwolf in Waterland : de overstroming van 1916 in Waterland en de Zaanstreek [Boek]
Aten, D. \ Wieringa, F. \ Messchaert, Willem \ Kring van "Vrienden van de Hondsbossche" \ 2015
Het gaat om een studie naar de gebeurtenissen tijdens de watersnood van 1916 in Waterland / Zaanstreek en hun nasleep. Tevens wordt in een essay aandacht besteed aan de verbeelding van de watersnood in jeugdboeken, romans en andere lectuur. Als voorb ...
help
Integraal waterbeheer in de polder Wormer, Jisp en Nek \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Fieggen, W. \ 1992
help
Experiment vistrek door sluis Kalverpolder \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2005
Polderwateren kunnen van belang zijn voor de overleving van een aantal intrekkende vissoorten. Vissoorten die bijvoorbeeld vanuit zee via de boezem de polder in willen om daar een deel van hun levenscyclus door te maken, zoals aal en driedoornige ste ...
help
Samen de zuiverste oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brandt, E. \ Neef, R. \ Rep, K. \ 2002
Tussen het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is afgelopen zomer een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat Amstel, Gooi en Vecht het afvalwater uit d ...
help
Groeimodel voor verbetering waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenraadt, R. \ Steenis, J. \ Hartog, M. \ 2005
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in samenwerking met Provincie Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten en de gemeente Wormerland onderzocht hoe voor de veenweidegebieden het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime moet worden vas ...
help
Verbrakking polder Westzaan : een quickscan van referentieprojecten [Boek]
Graaf, A.J. van der \ 2007
Dit rapport behandelt een door Koeman en Bijkerk, in opdracht van het Staatsbosbeheer, uitgevoerde quickscan van mogelijke referentieprojecten voor de voorgenomen verbrakking van een deel van de polder Westzaan. Brak laagveen en de daarbij behorende ...
help
Onderzoek naar de kwel en het zoutbezwaar in het zuidelijke deel van de Twiskepolder [Boek]
Wijnsma, M. \ Wit, K.E. \ 1972
Door de Werkgroep Bodem en Water van de Twiskepolder is een onderzoek ingesteld naar de geschiktheid van de Twiskepolder voor enkele niet-agrarische bodemgebruiksvormen. Aanvullend onderzoek is verricht naar de verticale weestand van het afdekkend pa ...
help
Startdocument duurzaamheidstudie waterketen: uit te voeren door: NIDO, PWN, Gemeente Zaanstad, Gemeente Landsmeer, Gemeente Oostzaan, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, met medewerking van: Gemeente Waterland, Waterschap De Waterlanden, Rijkswaterstaat, STOWA, Provincie Noord Holland [Boek]
Zuiveringskring Zaandam-Oost \ [ca. 2002]
help
Gemeente Oostzaan plaatst 'keigoed' wateropvangbekken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Het nieuwe bedrijventerrein Bombraak in de gemeente Oostzaan heeft sinds kort een wateropvangbekken. Op zich niet zo bijzonder, maar de invulling ervan is dat des te meer. Het bekken fungeert als proefstation voor het zuiveren van regenwater. Special ...
help
Mest in Waterland : naar een optimaal gebruik van mest in een veenweidegebied [Boek]
Joosten, L.T.A. \ Terwan, P. \ 1990
Vanuit de invalshoek van natuur- en landschapsbescherming wordt de mestproblematiek in Waterland geanalyseerd, aan de hand waarvan aanbevelingen volgen
help
Volledige waswaterreclycling : Zaanse Golf Club in zee met Waste2Water : special golf en duurzaam waterbeheer \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2012
Engeland en Schotland tellen volgens zeggen van Waste2Water zo’n 350 golfbanen waar het water dat vrijkomt bij de reiniging van materieel gerecycled wordt. De enige golfbaan in Nederland waar we een dergelijk systeem hebben kunnen ontdekken, is de Za ...
help
Brak water in Westzaan \ De levende natuur [Artikel]
Sluis, T. van der \ Prins, A.H. \ Wirdum, G. van \ 1995
help
Onderzoek naar de gevolgen van peilverlaging voor de bebouwing in Zaanstad in de afdeling polder Oostzaan, voor wat betreft het gedeelte ten westen van de Gouw, en in de afdelingen Kalverpolder en Zaanse Schans van het Waterschap de Waterlanden [Boek]
Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ 1988
help
Van troebel naar helder slootwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp-Obbema, I. \ Bijlmakers, L. \ 2001
In de polder Wormer, Jisp en Nek zijn de effecten van baggeren en visstandbeheer op de ecologische kwaliteit van veensloten onderzocht
help
Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
help
Geowetenschappelijke kennis van randvoorwaarden essentieel bij natuurinrichting Ilperveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Klein, J. \ Griffioen, J. \ Westerman, S. \ Hensens, M. \ 2009
Gelegen onder de rook van Amsterdam, aan de rand van Landsmeer, ligt het Ilperveld. Het is een bijzonder gebied vanwege het typische veenweidekarakter en de zeldzame flora en fauna die daar voorkomt. De natuurwaarden staan echter sterk onder druk. Oo ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 29: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor polder Westzaan [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in polder Westzaan afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansap ...
help
Verbrakking veenweidegebied Westzaan in het licht van toekomstig waterbeheer : een verkenning [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
In het voorliggende rapport wordt de geplande verbrakking van delen van het veenweidegebied Westzaan beschouwd vanuit aspecten van multifunctioneel ruimtegebruik en duurzaamheid. Daarbij is enerzijds bekeken in hoeverre het veenweidegebied Westzaan e ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.