Login

Hydrotheek

help
Energiezuinige sluis \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Sluizen zijn in het waterrijke Nederland belangrijke schakels in de netwerken van vaarwegen. Bij uitbreidings- en renovatieplannen van die sluizen in energiezuiningheid voor Rijkswaterstaat een steeds belangrijkere factor. In het kader van het progra ...
help
Waterschappen energieneutraal : energiefabriek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2011
De zorg voor schoon water blijft een van de hoofdtaken, maar steeds meer waterschappen streven ernaar dat energieneutraal te doen. Ze delen hun kennis en ervaring binnen de energiefabriek. Hoe waterschappen met duurzaamheid omgaan
help
Weerwoord op reactie op 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ Kloeze, A.M. te \ 2010
Als eerste reactie op het commentaar van Johan Raap in H2O nr. 12 van 18 juni op het artikel 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' in H2O nr. 9 van 7 mei willen de auteurs graag de aanleidng van de inventarisatie nog eens toelichten.
help
Rotterdam maakt rioolgemalen energiezuiniger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zondag, J. \ 2012
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Rotterdam; er lopen allerlei onderzoeken naar mogelijke maatregelen ter 'verduurzaming' binnen de stad, ook bij de afdeling Watermanagement van Gemeentewerken. Hier kijkt men onder andere naar de m ...
help
Energy efficiency in the water industry : a compendium of best practices and case studies : global report [Boek]
Brandt, M.J. \ Middleton, R.A. \ 2010
help
Nieuwe slibeindverwerking, kansen voor slibdroging met restwar mte en slibenergiefabriek [Boek]
Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2011
In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve methoden voor slib-eindverwerking. Hierbij zijn globaal doorgerekend: slibdroging met restwarmte bij Attero in Wijster en 4 slibenergiefabrieken (SEF), één cent ...
help
De Nederlandse waterketen kan energie opleveren : overzicht en potentieel van energie in de Nederlandse waterketen \ WT-afvalwater [Artikel]
Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
Een substancieel deel van de energie die in de waterketen wordt gebruikt, is de thermische energie die wordt gebruikt om water te verwarmen. Per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte water ongeveer 94 W, terwijl slechts 26,5 W per Nederlan ...
help
Boodschap aan deelnemers klimaattop Kopenhagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ Trietsch, E. \ Bonte, M. \ Schulting, F. \ Zantkuijl, N. \ Oosterhuis, M. \ 2009
In Kopenhagen vindt van 7 tot en met 18 december 2009 de klimaattop COP15 plaats. Tijdens deze conferentie beslissen wereldleiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet vervangen. In aa ...
help
Over de stille, groene revolutie van de waterschappen en de juridische aspecten van duurzame energie en grondstoffen \ Water governance [Artikel]
Lazaroms, R.J.J. \ 2014
De waterschappen zijn hun werkzaamheden in hoog tempo aan het verduurzamen. De technologische mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie en grondstoffen nemen een hoge vlucht en de waterschappen spelen hier actief op in. De sector heeft zichz ...
help
Controleren van het zuurstofinbrengend vermogen op een rwzi \ H2O online [Artikel]
Berg, R. \ Evenblij, H. \ Reitsma, B. \ 2015
Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controle ...
help
Masterplan water en energie : eindrapport [Boek]
Frijns, J. \ 2010
Waterschap Regge en Dinkel (WRD) en Waterschap Groot Salland (WGS) hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het opstellen van een Masterplan Water en Energie, gericht op energetische optimalisatie van de stedelijke waterkringloop. De aanleiding ...
help
Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi’s [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2011
Vijftien waterschappen hebben de ambitie om in 2015, tien Energiefabrieken in bedrijf te hebben, die in belangrijke mate zelf voorzienend zijn voor wat betreft energie en aan derden ‘Waterschapsenergie’ te leveren. De deelnemende waterschappen hebben ...
help
Energie-effect van keuzes in de waterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hufen, K. \ Tilma, M. \ Stapel, W. \ 2014
In ons werk als riool- en waterbeheerders maken we dagelijks keuzes welke invloed hebben op ons energiegebruik. In 2012 is op de RIONEDdag een boekje uitgereikt ('Water en energie') waarin de effecten van een aantal van die keuzes op het totale energ ...
help
Bergen baggerspecie scoort goed bij levenscyclusanalyse \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rouwette, R. \ 2007
Baggerspecie omzetten in een bruikbaar product lijkt een milieuvriendelijke oplossing. Een milieugerichte levenscyclusanalyse, die bijvoorbeeld ook het energiegebruik in acht neemt, wordt hier als een nuttig gereedschap naar voren gehaald om alle mil ...
help
Besparingen en duurzaamheid in de afvalwaterketen: hype of werkelijkheid? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dongelmans, C. \ 2012
De maatschappelijke verplichting om op een betrouwbare manier (afval)water te verpompen moet samengaan met de maatschappelijke verplichting om zowel tijdens de productie als tijdens de levensduurcyclus van pompsystemen zo min mogelijk energie te verb ...
help
Duurzaam en verantwoord : thema duurzaamheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lazaroms, R. \ 2011
De waterschappen hebben stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Zij lijken die ambities ook waar te gaan maken. De productie van biogas bij de zuivering van rioolafwater, grootschalige terugwinning van fosfaat, duurzaam inkopen : ...
help
Energieverbruik van gemalen vaak onnodig hoog : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Lubbers, C. \ Roelfzema, B. \ Nijhof, H. \ 2011
Vanuit de waterschappen is er een groeiende aandacht voor het energieverbruik van de afvalwatertransportsystemen. Waterschap Zuiderzeeland is actief bezig met het reduceren van energieconsumptie in de waterketen. Naast energiezuinige ontwerpen worden ...
help
Energiekosten omlaag door sturing en slim contract : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Heijden, E. van der \ Stapel, W. \ Heijkoop, D. \ 2011
In de afvalwaterketen wordt veel energie gebruikt bij het transport en de zuivering van afvalwater. Vooral het zuiveren van afvalwater kost veel energie in de vorm van gas, olie, diesel en elektriciteit. Het aandeel van elektrische energie is daarvan ...
help
Succes boek(en) om energie te besparen : Stichting RIONED presenteert 'Water en energie' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2013
Er bestaat nog (te) veel onduidelijkheid over energiebesparing en -winning. Reden genoeg voor STOWA, Stichting RIONED, Agentschap NL, Tauw en Royal HaskoningDHV om een boekje op te stellen, waarin de feiten over energieverbruik in het stedelijk water ...
help
Energiebesparing op carrousels en oxydatiesloten [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.