Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 20 / 584

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (trefwoord=afvalwaterbehandeling AND (q=energie OR q=energiebesparing OR q=energiegebruik))
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Uitvoeren met ambitie : uitvoeringsprogramma 2018-2019 : Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) [Boek]
Wit, R. de \ 2018
Het klimaat verandert. Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, onder meer door het terugdringen van emissies van CO2 en methaan. Dat brengt de klimaatverandering niet meteen tot stilstand. Nederland richt zich daarom ook op klimaatad ...
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
Haverkamp, Gerard \ 2018
Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
help
Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
help
Samen komen we steeds verder : kadernota 2018-2027 [Boek]
Hond, Y. de \ Berg, V. van den \ 2017
De Kadernota is een document waarin het bestuur van het waterschap de koers en de kaders vastlegt. Tegelijkertijd heeft de Kadernota ook een externe functie: het laat zien wat de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren zijn en hoe het waterschap ...
help
Afvalwaterstrategie [Boek]
[2017]
De focus van de afvalwaterstrategie is gericht op een termijn tot 2027, dat wil zeggen tot en met de volgende planperiode van het waterschap.
help
Green Deal Duurzaam GWW 2.0 [Boek]
[2017]
1. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen ...
help
Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulair [Boek]
Oosters, H. \ Bijleveld-Schouten, A. \ Zanen, J. van \ 2017
Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met ...
help
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Waterschappen & energie : resultaten klimaatmonitor waterschappen 2016 [Factsheet]
2017
De waterschappen leveren een zichtbare bijdrage aan de nationale doelstellingen voor broeikasgassen en energie. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld op het gebied van energieproductie en - besparing. De Klimaatmonitor Waterschappen 2016 ...
help
Podium: wat is de impact van de digitale transformatie in het waterbeheer? \ Water governance [Artikel]
Icke, J. \ 2017
Regelmatig verwonderen we ons over een technologische vernieuwing. De komende jaren heeft de technologiesector nog veel meer in de aanbieding: kunstmatige intelligentie, robotica, blockchain, remote sensing, internet of things. Met zulke snelle techn ...
help
Inventarisatie kansen en belemmeringen voor geothermie in stedelijk en landelijk gebied : onderzoek naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie. [Boek]
Schoof, F. \ 2017
Waar lopen gemeenten, provincies en waterschappen tegenaan wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in het stedelijke en landelijke gebied? Daarbij dient onder andere gedacht te worden aan zaken als governance, financiën en techniek.
help
Spraakwater: dringen voor drinkwater onder de grond \ Water governance [Artikel]
Groene, H. de \ 2017
Nederland is een dichtbevolkt land met veel mensen en activiteiten op de vierkante kilometer. Maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe combineren we alle activiteiten onder de grond en wie moe ...
help
Smart Polder Gemaal Katwijk : business cases [Boek]
Kleinlugtenbelt, R. \ 2017
Met Smart polder kan thermische energie uit een watersysteem (TEO) worden gehaald en/of opgeslagen. Het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater voor het verwarmen van gebouwen kan worden ingezet voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit ...
help
Smart polder Merwedekanaalzone Utrecht : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
Scholten, B. \ 2017
In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
help
Samenvatting Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 30 jaar gaswinning [Boek]
Vlas, Jaap de \ 2017
Deze samenvatting is gebaseerd op de rapporten over de monitoring van de effecten van bodemdaling op Oost Ameland die in 2000, 2005, 2011 en 2017 zijn gepubliceerd.
help
Deltaprogramma Zoetwater : Kennisagenda Zoetwater 2017 : geprogrammeerde onderzoeken en openstaande kennisvragen [Boek]
2017
De kennisagenda geeft een beeld van de stand van zaken van lopende en afgeronde onderzoeken. Eind 2016 is de Kennisagenda geactualiseerd. Hiermee zijn de beschrijvingen van de lopende onderzoeken weer up to date. Tevens zijn beschrijvingen opgenomen ...
help
Evaluatie doelmatigheid drinkwaterwet : eindrapportage [Boek]
Voskamp, Irene \ 2017
Het rapport bevat een evaluatie van de Drinkwaterwet die geldt vanaf 2011. Het kijkt daarbij naar de investeringsopgave voor drinkwaterbedrijven en de de drinkwatertarieven en de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarbij.
help
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
help
Zandverwijdering op RWZI's in Nederland : stand van zaken in 2017 [Boek]
Jong, Coen de \ Veldhoen, Anna \ 2017
Zand in het influent: iedere Nederlandse rioolwaterzuivering (rwzi) heeft ermee te maken. Toch wordt er relatief weinig aandacht aan besteed bij een nieuwe rwzi of bij het optimaliseren van bestaande zuiveringen. Zandverwijdering wordt niet beschouwd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.