Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 73 / 73

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (url=http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?catalogus-isn=55789 AND jaar=2010 AND link=ft OR medium=internet)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beek de Doorbraak geeft ruimte aan Twents water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]website De Doorbraak voor Twente
Damsté, P.J. \ Scheer, J. van der \ 2010
Waterschap Regge en Dinkel werkt aan het realiseren van een nieuwe beek door Twente: de Doorbraak, een nieuwe afvoerroute ten zuiden van Almelo voor het water in Twente. Waterschap Regge en Dinkel heeft de effecten berekend voor het oppervlakte- en g ...
help
Leren over water, belangrijk én leuk [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Website Leren over water
Schwartz, J. \ 2010
Lesbrieven, dvd's, tentoonstellingsmateriaal, materiaal om zelf waterproefjes te doen en rondleidingen over zuiveringsinstallaties, gemalen en andere locaties, waar wat te zien is van het werk van het waterschap Rivierenland: scholen in het riviereng ...
help
Langetermijnvisie Riolering in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Verslag Lange termijn visie Riolering in de praktijk
Stapel, W. \ Struker, A. \ Dekker, G. \ Ooms, A. \ Worst, W. \ 2010
Bij het maken van beleid is de verleiding groot om in droombeelden over een verre toekomst te blijven hangen. Alles moet dan duurzamer zijn, de klimaatverandering aankunnen en het liefst ook nog betaalbaar zijn. Daarmee heeft de rioleringsbeheerder e ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei met stijl op peil; 'Nieuwe Limburgs Peil vastgesteld' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]website Waterschap Peel en Maasvallei over Nieuw Limburgs Peil met o.a. het eindrapport
Verdonschot, F. \ 2010
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 6 oktober 2010 het Nieuw Limburgs Peil vastgesteld. Het bestuur geeft daarmee aan wat er de komende jaren moet gebeuren om het watersysteem beter op orde te krijgen. Hiervoor staan naast ...
help
Verslag van de final MBR-Network workshop in Berlijn (31 maart/1 april 2009) \ WT-afvalwater [Artikel]Bijbehorende website
Lesjean, B. \ Graaf, J. van der \ 2010
Namens het MBR-Network heeft het Kompetenz Zentrum Berlin op 31 maart en 1 april 2009 tijdens de handelsbeurs Wasser Berlin een workshop georganiseerd getiteld ‘Salient outcomes of the European R&D projects on MBR technology’. Deze workshop werd mede ...
help
Gevolgen overstroming vaak onbekend: nulmeting biedt boeren houvast bij toekomstige problemen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]Informatiebrochure regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken
Snoo, A. de \ 2010
Door de grote waterberginsprojecten van de overheid krijgen boeren steeds vaker te maken met overstromingen. De gevolgen van het tijdelijk bergen van rivierwater voor de voedselveiligheid zijn echter grotendeels onbekend. Vooral boeren in de uiterwaa ...
help
Pilot: tevreden met hoogwaterbescherming? : een studie naar de tevredenheid met hoogwaterbescherming onder de bevolking [Boek]
Winsum-Westra, M. van \ Buijs, A.E. \ Groot, M. de \ 2010
Via een gestructureerde vragenlijst is onderzocht hoe tevreden inwoners van Nederland zijn met de hoogwaterbescherming. Daarnaast wordt onderzocht of de hoogwaterbescherming verklaard kan worden door vier factoren: het imago van de water¬beheerders, ...
help
Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden [Boek]
Walvoort, D.J.J. \ Brus, D.J. \ Salm, C. van der \ Pleijter, M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2010
In dit rapport staat beschreven hoe voor vier stroomgebieden de fosfaattoestand van de bodem is gekwanticeerd. Deze informatie wordt gebruikt om procesmodellen te voeden die de af- en uitspoeling van fosfaat naar grond- en oppervlaktewater kunnen voo ...
help
Modelling water temperature in TOXSWA [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Deneer, J.W. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
A reasonably accurate estimate of the water temperature is necessary for a good description of the degradation of plant protection products in water which is used in the surface water model TOXSWA. Based on a consideration of basic physical processes ...
help
IDsW objectencatalogus : onderzoek naar de toepasbaarheid van een semantisch datamodel als overkoepelende Aquo standaard [Boek]
Verhelst, E. \ Bulens, J.D. \ Ligtenberg, A. \ Hoek, S.B. \ 2010
Op internet worden semantische technieken gebruikt om data op een betekenisvolle manier te ontsluiten. Deze technieken zijn in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de standaardisering van gegevens die worde ...
help
Representativiteit van de locatie Loon op Zand in het bufferstrokenonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Massop, H.T.L. \ Visschers, R. \ 2010
Alterra doet in opdracht van LNV onderzoek naar de effectiviteit van bemestingsvrije perceelsranden op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Hiertoe zijn op vijf locaties proefopstellingen geïnstalleerd waar de kwaliteit v ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Oostellingwerf-Terwisscha :verkennend onderzoek langs een aantal raaien in het waterwingebied [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2010
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Terwisscha van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade onderv ...
help
Milieucondities van aquatische beheertypen [Boek]
Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en b ...
help
Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden : monitoring 2009 [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2010
In de periode mei-augustus 2009 zijn steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg; larven en poppen op 40 locaties en volwassen steekmuggen op acht locaties. Beide levensstadia zijn gemonitord volgens een gestandaardiseerde ...
help
Schade door overstroming : leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia [Boek]
Kolen, B. \ Met Andere Woorden \ 2010
Op 28 februari 2010 bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Een ramp als Xynt ...
help
DROPLET to calculate concentrations at drinking water abstraction points : user manual for evaluation of agricultural use of plant protection products for drinking water production from surface waters in the Netherlands [Boek]
Leerdam, R.C. van \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Roller, J.A. te \ 2010
The user-friendly shell DROPLET, acronym for DRinkwater uit OPpervlaktewater- Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool, assists the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) in evaluating whether pesticides may e ...
help
Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen [Boek]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te vermind ...
help
Seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland : VTV-toetsing buiten het winterseizoen nader bekeken [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van een studie naar het seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland. Het seizoen blijkt van invloed te zijn op de doorworteling van de zode van dijkgrasland zoals die met de gangbare handmethode in het v ...
help
Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat [Boek]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R. \ Michielsen, J.-M. \ Uffing, A. \ Velde, P. van \ 2010
Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te w ...
help
Model PLEASE en het nationale nutriënten-emissiemodel STONE : een vergelijking van berekende fluxen en concentraties [Boek]
Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ 2010
Het model PLEASE is een eenvoudig model vor het voorspellen van fosfaatverliezen op lokale schaal. De procesformulering voor de binding van fosfaat is volledig gebaseerd op de formulering zoals deze ook in het nationale nutriënten-emissiemodel STONE ...
help
Exploratory study of innovative economic instruments for water management measures in the agricultural sector summary of practical studies : final report [Boek]
Klooster, Jeroen \ Vlieger, Bram de \ Linderhof, Vincent \ 2010
The Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management is investigating different options to modify or expand the funding of water management with more price incentives focusing on more effective, efficient and fairer water management. On ...
help
Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer : op basis van de ervaring in Tilburg [Boek]
Gemeente Tilburg \ MMG Advies \ 2010
Handreiking geschreven op basis van de ervaringen in Tilburg, waarbij het accent meer op het proces dan op de inhoud ligt. De handreiking is eenvoudig van opzet gebleven, in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks met dit onderwe ...
help
Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer [Boek]
Gun, J.H.J. van der \ 2010
Deze handreiking is primair bedoeld voor overheden die een betrokkenheid hebben bij de ruimtelijke inrichting en het beheer van de ondergrond en overheden die een verantwoordelijkheid hebben bij de aanpak van grootschalige grondwaterverontreiniging.
help
Pionieren in de ondergrond [Boek]
Vrieswijk, Siebe \ Everts, Annelies \ Alphenaar, Arne \ Hoek, Ingrid \ 2010
Wie nadenkt over een duurzaam energie- en omgevingsbeleid ontkomt niet aan de ondergrond. Onze bodem speelt in de toekomst een cruciale rol vanwege de enorme potentie om ons te voorzien in primaire levensbehoeften. Denk aan de onuitputtelijke bron va ...
help
Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen : achtergronddocumentatie en cursushandleiding [Boek]
Asmuth, Jos von \ Knotters, Martin \ Maas, Kees \ 2010
Dit document bevat de achtergronddocumentatie en handleiding behorende bij de cursus 'tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen'.
help
Integrale Planstudie Munnikenland : dijkverleggingsplan [Boek]
Nieuwenhuijzen, L.W. van \ Sevink, C. \ 2010
Het rapport heeft tot doel aan te geven hoe de nieuwe dijk wordt vormgegeven. De gevolgen van de dijkverlegging in termen van uitgangspunten en randvoorwaarden vormen de basis voor het ontwerp en zijn in dit rapport beschreven. Het rapport beschrijft ...
help
Ontwikkeling van een laboratoriumtest ter bepaling van de effectiviteit van reinigingsmiddelen en procedures om biofilms te verwijderen [Boek]
Hijnen, Wim \ Lahondes, Sarah \ Asgadaouan, Asmail \ Cornelissen, Emil \ Kooij, D. van der \ Dammers, Niels \ 2010
Biofouling van spiraal-gewonden membranen (SWM) wordt veroorzaakt door de groei en accumulatie van biomassa in het voedingskanaal van de membranen. Periodiek schoonmaken of Cleaning in place (CIP) van deze membranen is belangrijk om het probleem van ...
help
BTO: we maken het samen : twintig implementatieaanjagers [Boek]
Mesters, Carleen \ Sulmann, Gerda \ Frijns, Jos \ 2010
Hoe zorgen we dat de resultaten van BTO-onderzoek optimaal worden ingezet en geïmplementeerd in de praktijk van de waterbedrijven, de opdrachtgevers voor het bedrijfstakonderzoek BTO? Om dat voor elkaar te krijgen, zijn de BTO-opdrachtgevers en -onde ...
help
Softwarepakketten voor de ondersteuning van saneringsbeslissingen van leidingen : workshops, evaluatie en follow-up [Boek]
Beuken, Ralph \ Slaats, Niels \ 2010
In het BTO project Bouwstenen Leidingnetbeheer is in het projectonderdeel Innovatieve Technieken onderzocht welke technieken en producten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan verbeterd leidingnetbeheer bij waterbedrijven. Op 8 december 2009 is ee ...
help
Quantifying fullerene C60 including transformation products in water with LC LTQ Orbitrap MS and application to environmental samples [Boek]
Wezel, Annemarie P. van \ Morinière, Véronique \ Emke, Erik \ Hogenboom, Ariadne C. \ Schriks, Merijn \ 2010
Development of analytical techniques and application to environmental samples is essential for human and environmental risk assessment of the growing use of engineered nanoparticles. The purpose of this study was to develop a sensitive analytical met ...
help
Invloed grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie [Boek]
Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Cirkel, D.G. \ 2010
In het onderzoek is nagegaan op welke wijze de grondwaterstand van invloed is op standplaatscondities en vegetatiesamenstelling. De aanleiding voor het onderzoek vormde de opmerking van terreinbeheerders dat bij de opstelling van de ecologische verei ...
help
Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader - Hoofdrapport [Boek]
Bonte, M. \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. \ KWR, Watercycle Research Institute. \ 2010
Het toenemend gebruik van de ondergrond vraagt steeds vaker om regulering. Met het convenant bodem zijn verantwoordelijkheden voor bodembeleid verschoven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. Het rijk geeft aan dat decentrale overheden een be ...
help
Langjarige fluctuaties in residuereeksen van tijdreeksmodellen van grondwaterstandsfluctuaties [Boek]
Slooten, Luit Jan \ Kooiman, Jan Willem \ 2010
In dit rapport wordt dieper ingegaan op de relatie tussen modelfouten in tijdreeksmodellen, en de daaruit volgende patronen in residuen. De vraagstelling werd geformuleerd naar aanleiding van de observatie dat er in de tijdreeksmodellen van veel peil ...
help
Visstandbemonstering Vollenhover- en Kadoelermeer 2010 : Waterschap Zuiderzeeland [Boek]
Hop, J. \ 2010
Het visstandonderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de huidige visstand in het Vollenhover- en Kadoelermeer. Hiertoe wordt de bemonstering uitgevoerd conform de methodiek zoals beschreven in het STOWA-Handboek Visstandbemonstering om te vo ...
help
Weerstand en wegzijging in natte natuurgebieden : schatting via analyse van gemeten (grond)waterpeilen [Boek]
Asmuth, Jos von \ Schaaf, Sake van der \ Grootjans, Ab \ Maas, Kees \ 2010
We richten ons in dit onderzoek vooral op de niet-lineaire situatie, c.q. het splitsen van de afvoer in een oppervlakkige en een diepere, verticale component, en het schatten van de bijbehorende parameters. Voor dat doel werken we niet alleen de meth ...
help
Inventarisatie methoden verdrogingsmonitoring : monitoring ten behoeve van de beleidsdoelstellingen op gebiedsschaal [Boek]
Verhagen, F.Th. \ Dijk, L.A. \ 2010
Doel van dit rapport is het geven van een actueel overzicht van methoden van verdrogingsmonitoring en methoden van data-analyse. Om de meest recente informatie te verzamelen en de verschillen in huidige en toekomstig gewenste aanpak scherp te krijgen ...
help
Onderzoek afbraak bestrijdingsmiddelen in het laboratorium [Boek]
Langenhoff, Alette \ 2010
Het uitgevoerde onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: Selectie van de te onderzoeken bestrijdingsmiddelen op basis van prioriteit binnen de KRW en het vóórkomen in Nederlands grond- en oppervlaktewater Opzetten van de chemische analyses naar ...
help
Doelmatigheid hogere boezemkaden : besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil op de Friese boezem, 2010 [Boek]
2010
De instelling van een natuurlijker peilverloop heeft een positieve invloed op de realisatie van natuurdoelen, de ecologie en de waterkwaliteit van het Friese boezemsysteem. Hierdoor kan bespaard worden op de kosten voor natuur en ecologie (o.a. KRW e ...
help
Energie in de waterketen [Boek]
Blom, J.J. \ 2010
Waterschappen werken op dit ogenblik hard aan een efficiënte en duurzame energiehuishouding. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3) en het Klimaatakkoord. Het doel is om zo min mogelijk fossiele brandstof t ...
help
Studying the Rhine basin with SIMGRO : impact of climate and land use changes on discharge and hydrological droughts [Boek]
Bergsma, T. \ Querner, E.P. \ Lanen, H.A.J. van \ 2010
In this study we applied the hydrological model SIMGRO to the Rhine basin. After the input data of the model was improved, the simulated discharges at Lobith were very close to the measured discharges. The model was then used to study droughts and th ...
help
Validation of the model PLEASE at site scale [Boek]
Dupas, R. \ Salm, C. van der \ 2010
To test the suitability of the model PLEASE for prediction of P losses at site scale the model has been applied to a number of intensive and more extensive monitoring sites. The results of the model application to the individual sites showed that the ...
help
Te verwachten effecten van een buitendijks fietspad langs de Amsteldiepdijk tussen Van Ewijcksluis en Wieringen [Boek]
Smit, C.J. \ 2010
In de afgelopen jaren is er vanuit de politiek verschillende malen op aangedrongen een buitendijks fietspad te realiseren tussen Wieringen en Den Helder. Een dergelijk fietspad wordt gezien als een belangrijke versterking voor de toeristische infrast ...
help
Stationary flow solution for water levels in open channels [Boek]
Opheusden, J.H.J. van \ Molenaar, J. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
We study stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, which is solved numerically for the water level and discharge as a function of position along the channel. The model describes the effect of external inflo ...
help
Abiotische randvoorwaarden - Dl. 3: Matig grote, ondiepe laagveenplassen [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Lange, H.J. de \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (Zeer) Goede Ecologische Toestand ((Z)GET) van het KRW type M27 ‘Matig grote, ondiepe laagveenplassen’. Meetgegevens van de twaalf ‘best besch ...
help
Transformation reactions in TOXSWA : transformation reactions of plant protection products in surface water [Boek]
Deneer, J.W. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
This report aims to give a general description of transformation processes for future use in the TOXSWA model. Hydrolysis, photolysis and biotic transformation are described as distinct processes, employing separate rate constants. Additionally, a wa ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit bodems naar het oppervlaktewater : ecologische risico's van metalen in het oppervlaktewater en bronnen van metaaluitspoeling [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Groenenberg, J.E. \ Koopmans, G.F. \ Römkens, P.F.A.M. \ Vink, J.P.M. \ Verschoor, A. \ 2010
Uitspoeling van metalen uit bodems zorgt voor hoge belasting van het oppervlaktewater en normoverschrijdingen hierin. Berekeningen met ‘Biotic Ligand Modellen’ laten zien dat voor zink bij normoverschrijdingen wel ecologische risico’s worden verwacht ...
help
Sedimentatie en nutriëntenaanvoer in kleine rivier- en beekdalgraslanden [Boek]
Sival, F. \ Beest, H. ten \ Engelbertink, R. \ 2010
Door het vaststellen van de netto bijdrage vanuit het beekwater na een overstroming zijn de gevolgen van een winteroverstroming gekwantificeerd in vijf beekdalgraslanden van vier beken verspreid over Nederland. Naast de samenstelling van het sediment ...
help
Handreiking emissiemetingen : bepaling van buigemiddelde concentraties van relevante emissies uit het afvalwatersysteem en registratie van systeem- en gebiedskenmerken [Boek]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Stichting RIONED \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ cop. 2010
Deze handreiking is een hulpmiddel voor rioleringsbeheerders die een lokaal praktijkonderzoek starten naar emissies vanuit rioolstelsels. Daarbij ligt de nadruk op de meetopzet die nodig is voor betrouwbare metingen van de waterkwaliteit.
help
WT-afvalwater [Tijdschrift]
2010-
help
Digitale watertoets maakt eerste selectie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Website voor de digitale watertoets
Manenschijn, M. \ Dijk, H. van \ Heijnen, W. \ Linden, E. van der \ 2010
Het belang van een goede inpassing van de waterhuishouding in ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds vaker onderkend. Zo is de Watertoets sinds 2003 wettelijk verankerd in de ruimtelijke ordening en de laatste jaren ook ingeburgerd. De Watertoets is ...
help
Fosforterugwinning : feit en fictie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Verslag miniseminar ‘Fosforterugwinning: Feit en Fictie’
Helvoort, P-J van \ Notenboom, G. \ Geraats, B. \ 2010
In Doesburg vond op 10 juni 2010 een korte bijeenkomst plaats over terugwinning van fosfor. De organisatie lag in handen van Waterstromen en Grontmij. De bijeenkomst stond in het teken van de fosfaatproblemen in de landbouw en afvalwaterbehandeling. ...
help
Cause and prevention of clogging of wells abstracting groundwater from unconsolidated aquifers [Proefschrift]
Beek, Cornelius Gerardus Engelinus Maria van \ Stuyfzand, P.J. \ 2010
Grondwater wordt gewoonlijk onttrokken met behulp van putten. Na enige tijd kunnen putten verstoppen. Putverstopping wordt gekenmerkt door een afname van de specifieke capaciteit: de onttrekking (m3/h) gedeeld door de afpomping (m), het verschil in w ...
help
Stochastic water demand modelling for a better understanding of hydraulics in water distribution networks [Proefschrift]
Blokker, Elisabeth Johanna Maria \ Dijk, J.C. van \ 2010
De doelen van dit proefschrift waren ten eerste het ontwikkelen en valideren van het waterverbruikmodel SIMDEUM; ten tweede het toepassen van SIMDEUM in case studies; en ten derde het evalueren van de toegevoegde waarde van SIMDEUM in hydraulische ne ...
help
CFD in drinking water treatment [Proefschrift]
Wols, Bas Anton \ Dijk, J.C. van \ Uijttewaal, W.S.J. \ 2010
Computational uid dynamics (CFD) maakt gebruik van geavanceerde numerieke modellen om stroming, menging en (bio)-chemische reacties te voorspellen. CFD wordt in toenemende mate gebruikt in de gezondheidstechniek om de prestaties van drinkwaterzuiveri ...
help
'Waterziektes en watercyclus liggen dicht bij elkaar' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Gertjan Medema in oratie (KWR Watercycle Research)
Medema, G.J. \ 2010
"Ik wil de nieuwe generatie wateringenieurs meegeven wat we weten op het gebied van watercyclus en waterziektes. Ze bewust maken van de ziekteverwekkers en hun vermogen om toe te slaan daar waar we onze barrières niet goed op orde hebben. Met kwantit ...
help
Deltaconferentie Rotterdam: 'Nu investeren in een veilige toekomst' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Deltas in times of climate change: results of the conference
2010
Nederland is nog nooit zo veilig geweest. Dankzij de nu voltooide Deltawerken is er sinds de watersnoodramp van 1953 niemand meer omgekomen door overstromingen. Daar moeten we trots op zijn, maar dat mag geen reden zijn ontspannen achterover te leune ...
help
Amsterdam waterbestendig [Boek]
Baaren, Mariëtte van \ 2010
In samenwerking met de omliggende gemeenten wil Amsterdam zich verder ontwikkelen tot een concurrerende, duurzame metropool op Europese schaal, de Metropoolregio Amsterdam. Om zich te kunnen blijven positioneren als een veilige en aangename vestiging ...
help
Advies Werkgroep Nutriënten Rijn-West [Boek]
Werkgroep Nutriënten Rijn-West \ 2010
De nutriëntenproblematiek in Rijn-West is complex en verschilt per deelgebied. Daarom is gebiedsgericht maatwerk nodig om de KRW-doelen te halen. De aanpak moet drie pijlers kennen: beter doen wat werkt, werken aan onbekenden en doorwerken en veranke ...
help
Hondenven : onderzoek flora en fauna 2004-2007 [Boek]
Poot, Ron \ Stegeman-Broos, Eveline \ Hesselink, Karel \ Veenen, Ben van \ 2010
In het onderzoek 2004-2007 is in de eerste pllaats gekeken of er veranderingen zijn opgetreden in het voorkomen van planten en paddenstoelen in het gebied. Daarnaast zijn er nieuwe groepen meegenomen, met name libellen, vlinders, amfibieën en mossen.
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer : casusboek [Boek]
Schipper, Liesbeth \ Bruijn, Peter \ Kerkhoven, Paul \ Walenbergh, René \ Nap, Ron \ Spijker, Patrick \ Schouten, Henri \ Nijland, Henk-Jan \ Paulissen, Maaike \ Vries, Albert de \ Postma, Renate \ 2010
Onder de vlag van SKB heeft het Consortium Gebiedsgericht Grondwaterbeheer de afgelopen jaren gebiedsgericht grondwaterbeheer handen en voeten gegeven. De bevindingen van het consortium zijn gebundeld in een Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbehee ...
help
Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose [Boek]
Schengenga, Pieter \ Molder, Marieke te \ Dou, Yi \ Bos, Maaike \ Groen, Marieke de \ Lagendijk, Oswald \ Levelt, Otto \ Veen, Bonne van der \ Duinen, Rianne van \ Jorna, Liesbeth \ Slot, Christian \ 2010
Rijkswaterstaat-Waterdienst heeft samen met Deltares en H+N+S Landschapsarchitecten een verkenning uitgevoerd van de lange termijn opgaven voor water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen in heel Nederland. Het doel van Nederland in Zicht is het ...
help
Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid : veilig nu en in de toekomst, samen met de omgeving [Boek]
Hoogheemraadschap van Delfland, Sector Beleid & Onderzoek Team Waterkeringen \ 2010
Het doel en kader van het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid is beschreven in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 behandelt het beheergebied van Delfland en de verschillende typen waterkeringen. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste externe ontwikkelingen ...
help
Ecologisch herstel Soesterveen : uitwerking van een herstelplan op basis van ecohydrologisch vooronderzoek [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van 't \ 2010
Doel van het project is het op basis van ecohydrologisch vooronderzoek afleiden van de verdere herstelmogelijkheden voor het Soesterveen, en het op basis hiervan opstellen van een concreet herstelplan.
help
Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek [Boek]
Hanhart, Karel \ Maljaars, Geert \ 2010
Als onderdeel van het project “Integraal inrichtingsplan Middachter bronbossen” en naar aanleiding van de gestelde vragen tijdens de presentatie van het inrichtingsplan Middachterbroek en de Ellecomse polder naar de effecten van de peilverhoging van ...
help
Fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen [Boek]
Kleijn, D. \ Meerburg, B.G. \ Harmsen, J. \ 2010
In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebi ...
help
Kringen rondom fosfaat : een socio-technische analyse van het Nederlandse actor-netwerk rondom fosfaatterugwinning uit afvalwater en hergebruik in de fosfaatindustrie [Studentenverslag]
Lommen, J. \ 2010
Fosfaat (P) is een eindige grondstof die volgens schattingen van wetenschappers binnen 60 tot 90 jaar uitgeput is. Zonder fosfaat kunnen planten, dieren en mensen niet leven. In het Nederlandse conventionele sanitatie- en afvalwatersysteem wordt P ni ...
help
"Energie uit water: hype of kans?" : 62e vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater [Boek]
Dijk, J.C. van \ Verliefde, A.R.D. \ 2010
Wat is de potentie van water als duurzame energiebron? Naast zon en wind is water in voldoende mate aanwezig, maar hoe 'kunnen we het water laten branden'? Hoe kunnen we de spanning in water benutten, die veroorzaakt wordt door een temperatuursversch ...
help
Overstromingsrisico's en droogterisico's in een veranderend klimaat : verkenning van wegen naar een klimaatveranderingsbestendig Nederland [Boek]
Klijn, Frans \ Kwadijk, Jaap \ Bruijn, Karin de \ Hunink, Joachim \ 2010
Het rapport gaat in op de vraag of, wanneer, in hoeverre en hoe het beleid in Nederland inzake overstromingsrisicobeheersing en waterbeheersing moet en kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden en veranderende inzichten.
help
Visherstel blijft uitdaging voor waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Geslaagd symposium in gemaal Veluwe, met presentaties
2010
In het gemaal Veluwe bij Wapenveld verzamelden zich op 20 mei zo'n 80 mensen voor het symposium 'visherstel XL' van Waterschap Veluwe en STOWA. Zelfs uit België kwamen mensen om zich te verdiepen in het beheer van de visstand in beken en andere water ...
help
Reductie geneesmiddelen in het watermilieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Pharmaceuticals in the Environment (gedeeltelijk volledige tekst via Google books)
Roorda, J. \ 2010
De afgelopen jaren is in dit vakblad het onderwerp geneesmiddelen in het watermilieu veelvuldig aan bod gekomen. De conclusie die daarbij veelal getrokken werd, is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater voortdurend onder druk sta ...
help
Stichting Le Pont slaat een brug tussen Benin en Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Website Stichting Le Pont
2010
"Wij richten ons op behapbare, lokale en regionale projecten, die er bij de verdeling van ontwikkelingsgeld vaak bekaaid afkomen", zegt ing. Kees Berkman. Hij is voorzitter van de Stichting Le Pont, die zich sinds 2004 vooral bezighoudt met plattelan ...
help
De kwaliteit van het drinkwater in Nederland...\Handhaving milieuwetten [Serie]
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1994-
Dit jaarlijkse rapport is rapport is gebaseerd op de resultaten van de meetprogramma's, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof.
help
Maandoverzicht van het weer in Nederland [Tijdschrift]
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1981-
In het Maandoverzicht van het Weer in Nederland (MOW) zijn gegevens opgenomen van de Nederlandse meteorologische stations. De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Het synoptisch overzicht geeft een beschrijving ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.