Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 24

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: onderwerp/code==403-A
Check title to add to marked list
Sort by
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Improving the allocation of flood-risk interventions from a spatial quality perspective \ JoLA : journal of landscape architecture [Scientific article]
Nillesen, A.L. \ 2014
This paper describes an integral approach to flood-risk protection and spatial design that allows for an active involvement of landscape architects and urban designers in the allocation of flood-risk interventions within the Dutch Delta. The Dutch Ri ...
help
Workshop 'Meekoppelen met natuur en de Kaderrichtlijn Water' \ Voor een veilige en groene delta : kennisconferentie Deltaprogramma 2013 [Conference proceedings]
Veraart, J. \ Winden, A. van \ Vos, C.C. \ 2013
Verslag van workshop 1.6, die tot doel had het benoemen van meekoppelkansen voor het Deelprogramma Zoetwatervoorziening in andere beleidsprocessen (KRW en Natura2000), en het nader afbakenen van de casestudie ‘Klimaatcorridor Veenweide’ die in het ka ...
help
Verbinden wateropgave met ruimtelijke ordeningsopgave : deelprogramma nieuwbouw en herstructurering, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Elsinga, J. \ Hooimeijer, F. \ Slob, A. \ 2012
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie richt zich op het verbinden van de wateropgave met ruimtelijke opgaven en het op een kwalitatief goede manier ruimte maken voor water. Om deze beslissing te kunnen onderbouwen, werkt het Deltaprogramma Nieuwbo ...
help
Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland [Monograph]
Ligtvoet, W. \ Gerwen, O.-J. van \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in 2008 door het toenmalige ministerie van VROM verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. In 2009 heeft het PBL een ee ...
help
Spatial analysis in support of physical planning [PhD thesis]
Koomen, E. \ 2008
Koomen analyseerde de ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren en simuleerde de gevolgen van beleidsstrategieën van de overheid. De kwantitatieve analyses van huidige ruimtelijke ontwikkelingen tonen onder meer aan dat de directe nabijheid van ...
help
Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning [Presentation]
Gupta, J. \ Gier, T. de \ Rijswick, M. van \ [2008]
Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzo ...
help
Veerkrachtig Rotterdam: klimaatverandering als uitdaging : workshopverslag [Monograph]
Wardekker, J.A. \ Jong, A. de \ Sluijs, J.P. van der \ 2008
De doelstelling van de workshop was meerledig:<BR> - Een korte inventarisatie maken van mogelijke problemen die klimaatverandering zou kunnen geven in het buitendijks bebouwd gebied in Rotterdam.<BR> - Nadenken over hoe een ‘veerkrachtbenadering’ pra ...
help
Tegenhouden of meebewegen : adaptatie aan klimaatverandering en de ruimte [Monograph]
Roggema, R. \ 2008
In dit boek, Tegenhouden of meebewegen, wordt een overzicht geboden van de mogelijkheden om de samenleving aan te passen aan klimaatverandering. Geen droge opsomming, maar verbindende hoofdstukken, waarin de ontwikkelingen op wereldschaal in landbouw ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 3: A qualitative assessment of climate adaptation options and some estimates of adaptation costs [Monograph]
Ierland, E.C. van \ Bruin, K. de \ Dellink, R.B. \ Ruijs, A. \ Bolwidt, L. \ Buuren, A. van \ Graveland, J. \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P. \ Nillesen, E.E.M. \ Platteeuw, M. \ Reinhard, S. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A. \ Roetter, R. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2007
The Routeplanner project aims to provide a ‘systematic assessment’ of potential adaptation options to respond to climate change in the Netherlands in connection to spatial planning. The study is the result of a policy oriented project that took place ...
help
Ruimte, water en klimaat in het Groene hart [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P. \ 2007
Het Groene Hart staat onder grote druk. Een snelle bodemdaling, forse wateropgaven, hoge kooldioxide-emissies, een oprukkende stedelijke invloedssfeer, ruimteclaims voor natuur en toenemende internationale concurrentie in de landbouw maken dat de hui ...
help
Watergestuurd ruimtelijk beleid [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2007
Het klimaat verandert; de zeespiegel stijgt, de pieken in rivierafvoer en het aantal zware regenbuien nemen toe. Dat heeft consequenties voor het ruimtegebruik in Nederland. We moeten ons hiertegen niet alleen wapenen door dijken te verhogen en extra ...
help
Klimaatschetsboeken en eerste geodatabank in de provinciale planvorming [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bessembinder, J.J.E. \ Idenburg, A. \ 2007
Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastr ...
help
Integrated scenarios of socio-economic and climate change : a framework for the 'Climate changes Spatial Planning' programme [Monograph]
Riedijk, A. \ Bouwman, A. \ Wilgenburg, R. van \ Koomen, E. \ Borsboom-van Beurden, J. \ Hoeven, N. van der \ Veraart, J. \ 2007
Dit rapport is een werkdocument binnen het kennisprogramma ‘Ruimte voor Klimaat’. In dit programma heeft het project LANDS (LAND uSe and climate change) tot doel de door klimaatverandering gedreven veranderingen en aanpassingen in landgebruik te iden ...
help
Towards a climate-proof Netherlands : summary routeplanner [Monograph]
Drunen, M. van \ 2007
Samenvatting van wetenschappelijke kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Dit rapport helpt om een strategie op te stellen om bij ruimtelijke ordening rekening te houden met de gevolgen van klimaatv ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 2: Quickscan kennisaanbod en -leemten in klimaatbestendigheid : effecten, adaptatiestrategieën en maatschappelijke inbedding [Monograph]
Veraart, J. \ Opdam, P. \ Nijburg, C. \ Makaske, B. \ Brinkman, S. \ Pater, F. de \ Luttik, J. \ Meerkerk, J. \ Leenaers, H. \ Graveland, J. \ Wolsink, M. \ Klijn, E.H. \ Neuvel, J. \ Rietveld, P. \ 2006
Deze quickscan geeft een overzicht van kennisontwikkeling over adaptatie aan klimaatverandering binnen de (BSIK)-programma’s en gerelateerd onderzoek die lopen bij kennisinstellingen. Dit wordt gedaan ten behoeve van het Adaptatieprogramma Ruimte en ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 4: Casestudies en hotspots : routeplanner [Monograph]
Pater, F. de \ Drunen, M. van \ 2006
Het klimaat verandert en dat heeft economische, ecologische en sociale gevolgen. Veel van die gevolgen hebben een ruimtelijke weerslag. We kunnen op een aantal ervan met ruimtelijke ingrepen anticiperen om de negatieve effecten op te vangen en van de ...
help
Verkenning: Nederlandse bedrijven en hun relatie tot klimaatverandering en ruimtegebruik [Monograph]
Kabat, P. \ Dorland, C. \ Pater, F. de \ Schoemakers, A. \ 2006
Het klimaat verandert. De effecten worden overal zichtbaar. De afgelopen tijd toont wetenschappelijk onderzoek aan dat ook met zware mitigerende maatregelen verandering van het klimaat niet te voorkomen is. Net als alle andere sectoren in de maatscha ...
help
Naar een klimaatbestendig Nederland : samenvatting routeplanner [Monograph]
Drunen, M. van \ 2006
Samenvatting van wetenschappelijke kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Dit rapport helpt om een strategie op te stellen om bij ruimtelijke ordening rekening te houden met de gevolgen van klimaatv ...
help
De toekomstige inrichting van Nederland \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Article]
Koomen, E. \ 2006
Klimaatverandering, met meer neerslag, hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel, leidt tot een ander landgebruik. LANDS (Landgebruikontwikkelingen in een veranderend klimaat) probeert een samenhangend kaartbeeld te maken van de toekomstige inr ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.