Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 34

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSDR"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Self assessments of the Knowledge for Climate research consortia [Monograph]
[2014]
This Scientific Progress Report is compiled based on the final reporting of the eight research consortia of Knowledge for Climate. The consortia have been asked to perform a self assessment on their scientific approach, implementation of the research ...
help
Water opslaan in de Stippelberg : aanpak watertekort hoge zandgronden [Monograph]
Paalberg, M. \ [2014]
De Stippelberg heeft de potentie om veel water op te slaan in de bodem, maar verliest het water nog te snel om watertekorten te verminderen. Het grondwater lekt via ondiepe grindlagen al tijdens het winterseizoen weg naar het agrarisch gebied. Door l ...
help
Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren [Monograph]
Loon, A.H. van \ Paalman, M. \ Jalink, M. \ 2014
De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aa ...
help
Wateropslag in een natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
Natuurgebied de Stippelberg en de landbouwgronden eromheen hebben last van droogte doordat het grondwater 's zomers diep wegzakt. Waterschap Aa en Maas onderzoekt sinds 2010 of de Stippelberg geschikt is om water tot aan het begin van de zomer op te ...
help
Voorraadvorming van water in de Stippelberg (Noord-Brabant) \ H2O online [Article]
Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvo ...
help
Bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie in hoog Nederland [Monograph]
Bleumink, H. \ 2014
De afgelopen jaren is binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat kennis ontwikkeld over klimaatverandering en -adaptatie. Binnen de ‘Hotspot Droge Rurale gebieden’ (HSDR) is die kennis bijeengebracht voor de hoge zandgronden. Doordat de bodem ...
help
De Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers : verankering van klimaatverandering op provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau in de provincie Gelderland [Monograph]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Grond, V. \ Koekoek, A. \ Groot-Reichwein, M. de \ Betgen, C. \ 2014
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkel ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Monograph]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
Aanpak verdroging hoge zandgronden: vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels [Sound recording]
VARA \ 2013
Vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels van 1-12-13
help
Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy [Presentation]
Kuindersma, W. \ Ellen, G.J. \ [2013]
The need for Participatory Monitoring. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Embedding adaptive management into the legal framework: examples from the Netherlands [Presentation]
Keessen, A. \ [2013]
Adaptive management; four Dutch cases: Noordwijk, Overdiepse polder, Waterhouderij, Essche Stroom. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Voorraadvorming door vernatten : de Stippelberg [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Loon, A. van \ Jalink, M.H. \ Paalman, M.A.A. \ 2013
Door ontginning, ontwatering en bebossing is de sponswerking van de hoge zandgronden aangetast. Het resultaat is een toenemende mismatch tussen watervraag en -aanbod. Onder invloed van klimaatverandering zal de watervoorziening verder verslechteren. ...
help
Hotspot dry rural areas : midterm review [Presentation]
Lamoen, F. van \ 2012
Research questions for water supply (technical solutions) and water demand, governance (non-technical solutions).
help
Afspraken maken over de realisatie van klimaatadaptatie maatregelen [Fact sheet]
Ellen, G.J. \ Franssen, R. \ [2012]
De hoofdvraag van dit project: “Kunnen overheden de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen faciliteren met flexibele arrangementen, die geborgd worden met reflexieve monitoring?”
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Hotspot dry rural areas [Monograph]
Lamoen, F. van \ 2012
Research in the Knowledge for Climate programme has reached its halfway point. During the first half of the programme, stakeholders from the Hotspot Dry Rural Areas together with the research consortia developed projects. In designing and implementin ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.