Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSHL08"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Mid term report Knowledge for Climate: Hotspot Haaglanden Region [Monograph]
Döpp, S. \ Lammers, A. \ 2012
The high degree of urbanisation and high economic value of the region make Haaglanden a unique area, both nationally and internationally. And yet this region is also vulnerable to the consequences of climate change. For instance, the expectation is t ...
help
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen [Monograph]
2011
Persbericht van Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat.
help
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen [Monograph]
2011
Persbericht Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat.
help
Geborgen water : praktijkhandleiding waterbergingskelder Waalblok [Monograph]
Verhoeven, G. \ Leeuwen, E. van \ Klaveren, E. van \ Es, M. van \ Schmidt, R. \ Mulken, N. van \ Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2011
Als een van de meest dynamische en intensief bebouwde tuinbouwgebieden van Nederland vormt Greenport Westland een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Keerzijde van deze dynamiek is dat er weinig ruimte over blijft voor het water. Westla ...
help
Haaglanden nat en droog [Presentation]
Paauwe, C. \ 2011
Presentatie vanuit Waterkader Haaglanden tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Juridisch onderzoek vasthouden en bergen : publiek- en privaatrechtelijke instrumenten voor het aanleggen en in onderhoud en beheer houden van open en alternatieve waterbergingen en van vasthoudmaatregelen [Monograph]
Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2010
Vanuit de advocatuur wordt een antwoord geformuleerd op vragen rondom alternatieve vormen van waterberging. Waarbij eigendom van particulieren juridisch beschouwd worden.
help
Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw [Fact sheet]
Schmidt, R. \ [2010]
Het glastuinbouwgebied in het Westland heeft een waterbergingsopgave van circa 525.000 m3. Met private ondernemers is overeengekomen dat een deel van deze waterbergsingopgave door meervoudig ruimtegebruik wordt opgelost.
help
Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok [Monograph]
Verhoeven, G. \ cop. 2010
Bij de herinrichting van het kassengebied Het Waalblok is een aantal wijzigingen in het watersysteem doorgevoerd. Ook is bij een perceel een bergingskelder van 5000 m3 aangelegd onder de kassen. De berging is bedoeld om wateroverlast in de polder zov ...
help
Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw, onderdeel: monitoring realisatie en beheer bergingskelder Waalblok [Monograph]
Klaveren, E. van \ 2010
Waalblok is aangewezen als locatie voor het onderzoeken van effecten van meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in combinatie met glastuinbouw. In deze rapportage wordt het traject beschreven dat heeft geleid tot de keuze voor de bouw van een wat ...
help
Communicatiestrategie 4B Waalblok : demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw [Monograph]
Klaveren, E. van \ 2010
De wateropgaven voor Waalblok zijn meer ruimte voor waterberging én verbeteren van de waterkwaliteit. Het 4B-concept is een innovatief concept voor waterberging en waterketensluiting. Oppervlaktewater wordt geborgen in een kelder onder een kas en bed ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Rapportage voorbereiding uitvoering nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat [Monograph]
2009
Op basis van de inbreng van zowel onderzoekers, nationale en lokale overheden als stakeholders in hotspots zijn onderzoeksthema‟s en kennisvragen geïdentificeerd die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een lokale en nationale adaptatiestrategie. ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.