Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 25

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSRR02"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Adaptation to climate change in urban water management : flood management in the Rotterdam Rijnmond Area \ Understanding and Managing Urban Water in Transition [Scientific article]
Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2015
Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many places flood damages have increased due to an increase in people and assets in the cities. This process is expected to continue. At the same time, climate ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Evaluating the effect of flood damage-reducing measures: a case study of the unembanked area of Rotterdam, the Netherlands \ Regional environmental change [Scientific article]
Moel, H. de \ Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
Empirical evidence of increasing flood damages and the prospect of climatic change has initiated discussions in the flood management community on how to effectively manage flood risks. In the Netherlands, the framework of multi-layer safety (MLS) has ...
help
Adaptive strategies for the Rotterdam unembanked area : synthesis report [Monograph]
Veelen, P.C. van \ 2013
De regio Rotterdam wordt beschermd door een netwerk van hoofdwaterkeringen, die niet alleen het stedelijk gebied beschermen, maar ook de laaggelegen polders van de Randstad. De regio heeft een uitgebreid buitendijks gebied dat buiten de bescherming v ...
help
Integrated water management [Monograph]
Ven, F.H.M. van de \ 2012
The expected climate change has significant consequences for the water management of urban areas. Not only will the frequency and the intensity of heavy rainstorms increase, but also the frequency and intensity of droughts and heat waves. The impact ...
help
Modeling as knowledge brokerage instruments \ Third International Engineering Systems Symposium – Design and Governance in Engineering Systems – Roots, Trunk, Blossoms’, Delft, 18-20 June 2012 [Conference proceedings]
Maas, N. \ 2012
The effects of climate change are very uncertain. Very little attention has been paid at the consequences on infrastructure systems of water, energy and transport. While the interconnections and cascade of effects on the economic society are huge. Po ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
Description of the research involved in adapting flood risk management policy to climate change.
help
Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Monograph]
Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
help
De energie van Nick van Barneveld [Brochure]
Barneveld, N. van \ 2010
“In Nederland zijn er gebieden die niet beschermd worden door dijken, zogenaamde buitendijkse gebieden. Ook oude en nieuwe havengebieden, zoals in de Rotterdamse regio, liggen buitendijks. Het KNMI heeft de verschillende klimaatscenario’s opgesteld d ...
help
Kwetsbaarheid van buitendijkse gebieden neemt toe door klimaatverandering [Newsletter]
2010
Bij extreme hoogwateromstandigheden kunnen woon- en werkgebieden buiten de dijk veiliger zijn dan binnendijkse gebieden, zeker op de lange termijn in het licht van klimaatverandering. Dit is een van de belangrijkste conclusies van onderzoek naar de k ...
help
Zooming in on urban flood damage assessment: a low level approach [Presentation]
Veerbeek, W. \ 2010
Deltas in Depth Theme 4: Climate change and climate proofing urban areas, Session PDD 4.2: Flood Risks and Water management in the urban environment. Zooming in on urban flood damage assessment: a low level approach, William Veerbeek, Unesco-IHE, the ...
help
Waterveiligheid buitendijks gebied [Fact sheet]
Barneveld, N. van \ [2010]
Provincie Zuid-Holland ontwikkelt momenteel een beleidskader voor buitendijks bouwen. Er is slechts beleid op hoofdlijnen voor waterveiligheid en bouwen in het buitendijkse gebied.Ontwikkelingen in het buitendijkse gebied zijn onder voorwaarden toege ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part D: Vulnerability of port infrastructure [Monograph]
Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ [2010]
Large parts of the port of Rotterdam are located outside the primary flood defence system. In order to reduce the frequency of flooding, port facilities and infrastructure are constructed at elevated terrains. The expected sea level rise associated w ...
help
Klaar voor hoog water : verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam [Monograph]
Batterbee, K. \ Dircke, P. \ Eshuis, L. \ Meyer, H. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ Zevenbergen, C. \ 2010
De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De regio heeft de ambitie om de buitendijks gelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Deze gebieden krijgen naar verwachting te ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part B: Flooding characteristics: flow velocities in the downstream reaches of the river Rhine and Meuse [Monograph]
Asselman, N. \ [2010]
Waterdieptekaarten zijn ontwikkeld voor de buitendijks gelegen gebieden in het benedenrivierengebied. Omdat geen informatie over stroomsnelheden in de buitendijkse gebieden nabij Rotterdam beschikbaar was, is besloten een schatting te maken op basis ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part C: Vulnerability assessment based on direct flood damages [Monograph]
Veerbeek, W. \ Zevenbergen, C. \ Gersonius, B. \ [2010]
Een kwetsbaarheidstudie is gedaan naar huidige en toekomstige overstromingsrisico’s binnen de Rijnmond-Drechtsteden regio. Aangezien dit gebied in hoge mate verstedelijkt is, is gewerkt met een hoog detailniveau waarbij overstromingsschade is gemodel ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.