Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 34

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=HSOV1b
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Peatland management in a changing world [Presentation]
Brouns, K. \ 2014
Deltas in Depth Theme 4: Climate change and delta ecosystem functioning, Session DD 4.2: Peatland management in a changing world, MSc Karlijn Brouns, Utrecht University, the Netherlands (2014). Presented at the International Conference Deltas in Time ...
help
Interactive spatial tools for the design of regional adaptation strategies \ Journal of environmental management [Scientific article]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Monograph]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
help
Afbraak van veen in veenweidegebieden: effecten van zomerdroogte, verbrakking en landgebruik [Monograph]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Dit rapport geeft de resultaten weer van een promotie‐onderzoek naar klimaateffecten op veenafbraak in Nederlandse veenweidegebieden. Dit onderzoek maakte als project HSOV1A deel uit van de eerste tranche van het nationaal programma Kennis voor Klima ...
help
Klimaateffecten op decompositie en bodemdaling in veenweiden [Fact sheet]
Verhoeven, J. \ 2013
Kernvragen bij dit KvK onderzoeksproject is: Hoe worden bodemdaling, oxidatie en daarmee samenhangende mineralisatie van nitraat (N) en fosfaat (P) van verschillende typen gedraineerde veenbodems beïnvloed door hogere temperaturen, sterkere variatie ...
help
Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Monograph]
Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
help
Verslag workshops Friese veenweidevisie [Monograph]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
help
Interactive design of regional adaptation strategies [Monograph]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Hotspot shallow waters and peat meadow areas [Monograph]
Verhoeven, J.T.A. \ 2012
This report presents a summary of the results of the first half of the activities carried out in the hotspot Shallow Waters and Peat Meadow Areas
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Warmer climates boost cyanobacterial dominance in shallow lakes \ Global change biology [Scientific article]
Kosten, S. \ Huszar, V.L.M. \ Bécares, E. \ Costa, L.S. \ Donk, E. van \ Hansson, L.A. \ Jeppesen, E. \ Kruk, C. \ Lacerot, G. \ Mazzeo, N. \ Meester, L. De \ Moss, B. \ Lürling, M. \ Noges, T. \ Romo, S. \ Scheffer, M. \ 2012
Dominance by cyanobacteria hampers human use of lakes and reservoirs worldwide. Previous studies indicate that excessive nutrient loading and warmer conditions promote dominance by cyanobacteria, but evidence from global scale field data has so far b ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Poster]
Kosten, S. \ 2011
Poster gepresenteerd op de projectendag KvK (sptember 2009) over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt welke effecten ten gevolge van klimaatsverandering al zichtbaar zijn in oppervlakte wateren en welke imp ...
help
Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan [Monograph]
Kosten, S. \ Schep, S. \ Weeren, B.J. van \ 2011
Dit rapport bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van ...
help
Klimaat & waterkwaliteit : klimaatinvloed op waterkwaliteit en het voorkomen van cyanobacteriële toxines [Monograph]
Kosten, S. \ Kardinaal, E. \ Faassen, E. \ Netten, J. \ Lürling, M. \ cop. 2011
Zowel de fysische als de chemische en biologische toestand van oppervlaktewateren worden door klimaatverandering beïnvloed. Doordat verschillende klimaatfactoren verschillende effecten hebben, is de invloed van klimaatverandering op aquatische ecosys ...
help
Workshopverslag peilvakalternatieven voor veenweidepolders in Friesland [Monograph]
Eikelboom, Te. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Kosten, S. \ Brouns, K. \ 2011
Voor de veenweidegebieden liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Bodemdaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor de natuur en he ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Fact sheet]
Kosten, S. \ [ca. 2011]
Factsheet over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt of er in de Nederlandse waterkwaliteitsgegevens van de afgelopen decennia al trends zijn te vinden die gerelateerd kunnen worden aan temperatuur en/of nee ...
help
Allied attack: climate change and eutrophication \ Inland waters [Scientific article]
Moss, B. \ Kosten, S. \ Meerhoff, M. \ Battarbee, R.W. \ Jeppesen, E. \ Mazzeo, N. \ Havens, K. \ Lacerot, G. \ Liu, Z. \ Meester, L. de \ Paerl, H.W. \ Scheffer, M. \ 2011
Global warming and eutrophication in fresh and coastal waters may mutually reinforce the symptoms they express and thus the problems they cause.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.