Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Climate proof cities : eindrapport [Monograph]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest ef ...
help
Beleidssamenvatting Climate Proof Cities [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest ef ...
help
Klimaatbestendige woningen: doelgroep: woningeigenaren, woningcorporaties [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op d ...
help
Klimaatbestendige wijken: doelgroep: projectontwikkelaars, ruimtelijke ordening [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
De meest bepalende factoren voor de verschillen tussen wijken zijn de fractie bebouwd oppervlak, verhard oppervlak en de fractie groenoppervlak. Daarnaast heeft de gemiddelde gebouwhoogte een duidelijke invloed, evenals de verhouding tussen gebouwhoo ...
help
Naar een klimaatbestendige Bergpolder Zuid [Monograph]
Groot, A. \ Jacobs, C. \ Bosch, P. \ Buijs, S. \ 2014
Het klimaat verandert. Dit heeft ook voor Rotterdam gevolgen. De temperatuur in de stad zal stijgen waardoor steeds meer mensen last kunnen krijgen van hittestress. Hevige regenbuien komen vaker voor waardoor de kans op wateroverlast in de stad toene ...
help
Hittestress : doelgroep: GGD, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen.
help
Waterrobuuste steden : doelgroep: waterschappen, waterbeheerders [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Veel maatregelen vragen samenwerking tussen verschillende actoren: de verschillende afdelingen binnen een gemeente, waterschap, huiseigenaren, soms bedrijven. Integratie van klimaatadaptatie in andere sectoren is echter niet vanzelfsprekend. Beleidsk ...
help
Climate Proof Cities: How Dutch cities can prepare themselves for climate change impacts [Presentation]
Bosch, P. \ 2014
Deltas in Depth Theme 5: Urban adaptation to climate change: introduction and keynotes, Session DD 5.1: Climate Proof Cities: How Dutch cities can prepare themselves for climate change impacts, Peter Bosch, TNO, the Netherlands (2014). Presented at t ...
help
Climate Proof Cities: relevant terms and definitions [Monograph]
Bosch, P. \ Rovers, V. \ 2014
Alphabetical list of key terms, with explanation of the terms
help
Climate proof cities : final report [Monograph]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
All cities in the Netherlands, large and small, are vulnerable to the effects of climate change. The degree of vulnerability varies considerably within urban areas. This means that making cities more climate proof can be done most efficiently by taki ...
help
De stad: houd het koel! Water als koelvloeistof voor de verhitte stad [Monograph]
Bosch, P. \ [2013]
Steden zijn warmer dan het omringende platteland (het stedelijk hitte eiland effect). Klimaatverandering zorgt voor een verdere opwarming. Het grootste effect van bomen wordt bereikt door de schaduw die de bomen leveren. De stralingstemperatuur neemt ...
help
Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat? [Monograph]
Bosch, P. \ [2013]
Er bestaat een scala aan maatregelen in de categorieën: ondergrondse en bovengrondse oplossingen, bergings- en infiltratie oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: groene daken, afkoppeling, regentonnen, opslagtanks, berging in de kruipruimte, blauwe d ...
help
Minder wateroverlast in de wijk, maar hoe en met wie? [Monograph]
Bosch, P. \ 2013
Wateroverlast in stedelijk gebied kan het best worden bestreden door het neerslagwater (zoveel mogelijk) te bergen waar het valt, en vervolgens pas af te voeren op het moment dat er weer voldoende ruimte is in het afvoersysteem en in het watersysteem ...
help
De synergie van stedelijke klimaatadaptatie en -mitigratie maatregelen : een vijftal maatregelen uitgewerkt voor Rotterdam [Monograph]
Bosch, P. \ Broeke, H. ten \ Gjaltema, J. \ Pástor, A. \ Rovers, V. \ 2013
In dit rapport wordt voor vijf maatregelen met zowel een gunstig effect op adaptatie aan klimaatverandering als op mitigatie van klimaatvernadering het adaptatie- en mitigatie effect gekwantificeerd. Dit zijn: 1) sproeien van daken; 2) warmte-koude o ...
help
Tussentijdse bevindingen klimaatadaptatie in stedelijk gebied : beleidssamenvatting voortgangsrapportage Climate Proof Cities 2013 [Monograph]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2013
Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities beoogt de kennis aan te dragen die weloverwogen besluiten over de noodzaak en de tijdigheid van de aanpassingen aan klimaatverandering mogelijk maken. Het onderzoek van het CPC consortium concentreert zich ...
help
Interim findings climate adaptation in urban areas : management summary progress report climate proof cities 2013 [Monograph]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2013
The research programme Climate Proof Cities (CPC) aims to provide the knowledge required to make well-considered decisions about the need and timeliness of adaptations to climate change. The CPC consortium’s research focuses on reducing heat strain a ...
help
Quantifying the sensitivity of our urban systems : impact functions for urban systems [Monograph] - Revised version
Stone, K. \ Daanen, H. \ Jonkhoff, W. \ Bosch, P. \ 2013
The urban area can be seen as a set of physical elements such as roads, buildings and the people residing within the cities and the urban functions such as living, transport or recreation. These physical elements and urban functions together form the ...
help
Guideline costs of adaptation measures [Monograph]
Bosch, P. \ Pásztor, A. \ Climate Proof Cities Consortium \ 2012
The Climate Proof Cities project aims to provide information to enable local policy makers to prepare strategies to adapt their cities to future climate change. This guideline explains for non-economists the key elements of calculations on the cost o ...
help
Probleemanalyse Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering [Presentation]
Bosch, P. \ 2011
Peter Bosch, TNO (2011). Climate Proof Cities, Probleemanalyse Deltaprogramma, Nieuwbouw en Herstructurering, gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. Hoe kan nationaal beleid ondersteunen dat bij n ...
help
Guideline Vulnerability terminology [Monograph]
Pásztor, A. \ Bosch, P. \ 2011
For discussing the impacts of climate change and the vulnerability of cities, several terms are in use for the same process of phenomenon. This document is intended to define preferred key expressions for communication and reporting by researchers of ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.