Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Integrated, transboundary climate-adaptation governance : exploring essential steps for the development of a cross-border and integrated climate-adaptation strategy [Monograph]
Eerd, M. van \ Wiering, M. \ Meijerink, S. \ 2014
Met behulp van een literatuurstudie is gezocht naar de noodzaak en mogelijkheden voor een grensoverschrijdende en geïntegreerde aanpak van klimaatverandering. Tevens is een analyse verricht van de methoden van ‘best practices’ op het gebied van klima ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Monograph]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
Governance van lokale adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord [Monograph]
Berg, H. van den \ Buuren, A. van \ Duijn, M. \ Lee, D. van der \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ [2013]
De studie heeft als doel om kennis te ontwikkelen over alternatieve samenwerkingsvormen en arrangementen (juridisch, financieel en organisatorisch) die een geïntegreerde, gebiedsgerichte waterveiligheidsstrategie kunnen faciliteren. Het buitendijks g ...
help
Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy [Presentation]
Kuindersma, W. \ Ellen, G.J. \ [2013]
The need for Participatory Monitoring. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Governance of flood risk management in a time of climate change: the cases of Jakarta and Rotterdam \ Environmental politics [Scientific article]
Ward, P.J. \ Pauw, W.P. \ Buuren, M.W. van \ Marfai, M.A. \ 2013
Traditionally, flood management has concentrated on providing protection against floods using technical measures, but there is currently an international shift towards more integrated flood risk management, whereby flood risk is defined as the probab ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Monograph]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
Hotspot Zuidwestelijke Delta : midterm rapport [Monograph]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
Het doel van de KvK Midterm Assessment 2012 is om een tussenbalans van het programma op te maken door elkaar te informeren, inspireren en van elkaar te leren, en waar mogelijk bij te sturen. Hotspot Zuidwestelijke Delta beschrijft de stand van zaken ...
help
Samenvatting projecten en cases Hotspot Zuidwestelijke Delta : annex 3 midterm review report [Monograph]
Landsman, N.R. \ [ca. 2012]
Er is overzicht ontstaan van de gemeenschappelijke kennisbasis over de vraag naar en het aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta. De grote diversiteit tussen de verschillende eilanden is opvallend. De aard van de huidige situatie en problemen ...
help
Hotspot South-West Netherlands Delta : midterm review report [Monograph]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
The goal of the KfC Midterm Assessment 2012 is to draw up a midway review of the programme by informing, inspiring and learning from each other and, where necessary, make adjustments. This Midterm Report Hotspot South West Netherlands Delta sets out ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
A tale of two cities: governance lessons for flood risk management in a time of climate change - the cases of Jakarta and Rotterdam [Presentation]
Ward, P. \ Pauw, P. \ Buuren, A. van \ Marfai, M.A. \ [2010]
Presentation of the aims: • What are the main governance lessons learnt from recent experiences with regards to the transition from flood protection to flood risk management? • What adaptation strategies are being adopted in Jakarta and Rotterdam tha ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes [Fact sheet]
Vreeker, R. \ [2010]
In dit project wordt onderzocht hoe de langetermijneffecten van klimaatverandering op het watersysteem inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Ook wordt gekeken hoe deze effecten een rol spelen in beslissingen over de toedeling van verschillende ruimteli ...
help
The Rhine-Meuse delta, the Netherlands [Presentation]
Guchte, C. van de \ Makaske, B. \ 2010
Deltas in Practice Theme 6: Cooperation, Session DP C 6.1: Delta Alliance electronic board room session. The Rhine-Meuse delta, the Netherlands, Cees van de Guchte & Bart Makaske, Deltares & Alterra, the Netherlands (2010). Presented at the internati ...
help
Turbulent time towards a resilient delta: the Ciliwung Delta, Jakarta, Indonesia [Presentation]
Sopaheluwakan, J. \ 2010
Deltas in Practice Theme 6: Cooperation, Session DP C 6.1: Delta Alliance electronic board room session. Turbulent time towards a resilient delta: the Ciliwung Delta, Jakarta, Indonesia, Jan Sopaheluwakan, Delta Alliance Indonesia Wing (2010). Presen ...
help
Bestuurders/beleidsmakers [Poster]
[2010]
Inventarisatie van stakeholders
help
Klimaatverandering en het Rotterdamse stedelijk watersysteem: verkennende studie en agenda voor vervolg [Monograph]
Nieuwkerk, E. van \ Trouwborst, R. \ Junier, S.J. \ Mostert, E. \ Rutten, M.M. \ Nederlof, J. \ Maarleveld, M. \ Geerse, J. \ 2010
In deze verkenning zijn zowel technisch-inhoudelijke als sociaalmaatschappelijke aspecten onderzocht. Het blijkt niet eenvoudig om de effecten van klimaatverandering voor de Rotterdamse binnendijkse stedelijk watersysteem gedetailleerd in kaart te br ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.