Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Provincies en klimaat \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Article]
2010
Provincies doen veel op het gebied van klimaat en werken in veel gevallen samen met gemeenten om hun beleid handen en voeten te geven. Voorbeelden te over uit Drenthe, Utrecht en Limburg.
help
Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor verminderen risico's op overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Veldkamp, T.I.E. \ Ward, P.J. \ 2010
Overstromingsrisico's en de beperking daarvan zijn sinds een aantal jaren belangrijke onderzoeksthema's. Het project 'Adaptation to Meuse flood risk' - onlangs begonnen in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat - levert daaraan een ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
It is an important challenge to define a coherent adaptation strategy and to develop adaptation measures that are well designed and flexible, and that meet various criteria such as efficiency (in spatial and temporal perspective), coherency (e.g. in ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
2010
Factsheet about the scientific research for Knowledge for Climate Theme 3: Climate Adaptation for Rural arEas (CARE), with the central aim to assess the effects of climate change and adaptive strategies (i.e. sets of concrete adaptation measures) on ...
help
KNMI next klimaatscenario’s : workshop 3 maart 2010 [Presentation]
Klein Tank, A. \ Overbeek, B. \ 2010
Presentatie tijdens workshop bij KNMI, 3 maart 2010. Waarbij discussiegroepen gemaakt zijn rond de thema's: • Stad en Water • Landelijk gebied en Water • Waterveiligheid
help
KNMI next klimaatscenario’s : workshop 1 april 2010 [Presentation]
Klein Tank, A. \ Overbeek, B. \ 2010
Presentatie tijdens workshop bij KNMI, 1 april 2010. Waarbij discussiegroepen gemaakt zijn rond de thema's • Gezondheid en Recreatie • Energie, Bouw, Verkeer • Landbouw en Natuur
help
Overheden en marktpartijen zien kansen voor Brede Dijk [Monograph]
2010
Hoe creëer je kansen door het vergroten van de dijkveiligheid te combineren met woningbouw, fietspaden of natuur? En hoe pak je dat dan aan? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘ De Brede Dijk – veilig leven in de toekomst’ dat op 9 decembe ...
help
Modelplatform – Tailoring [Fact sheet]
Bessembinder, J. \ [2010]
Er is veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er zijn al veel data gegenereerd en beschikbaar over klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering op hydrologie, landbouw, ecosystemen. In deze eerste fase richt dit project zich op tai ...
help
Optimal timing, cost benefit analysis and adaptation strategies [Fact sheet]
Ierland, E. van \ Weikard, H.P. \ [ca. 2010]
Adaptation options are very specific for the sectors and the locations involved. This means that detailed assessment of the adaptation options needs to be fine tuned to the local circumstances and that very detailed knowledge on the sectoral and tech ...
help
Statiegeld op bedrijfskavels \ Friesch dagblad [Article]
2010
Gemeenten die investeren in het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en afzien van het aanleggen van nieuwe bedrijfshectares, zouden daarvoor financieel beloond moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van ‘statiegeld’ op hergebruik. Artikel naar ...
help
Bedrijventerreinen : niet nog meer grond uitgeven \ Friesch dagblad [Article]
Torensma, M. \ 2010
De Friese gemeenten willen de komende tien jaar 500 hectare nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Niet doen, zegt ruimtelijk econoom Eric Koomen. ,,Gemeenten bouwen voor de leegstand. Er wordt gebouwd zonder te luisteren naar de wensen van bedrijven.”
help
De zin en onzin van nieuwe bedrijfsterreinen in Fryslân \ VUconnected [Article]
Koomen, E. \ 2010
‘Het Friese groen maakt plaats voor grauwe industrie. Aanleg 1.260 hectare nieuw bedrijventerrein nadert voltooiing!’ Het kan in de toekomst zomaar een kop zijn op de voorpagina van een Fries dagblad. VU econoom Eric Koomen en landschapsarchitect Pet ...
help
Strategieën voor klimaatveranderingen op de zandgronden in Gelderland cases: Baakse Beek en Blauwe Bron [Fact sheet]
Spek, T. \ 2010
Er is veel bekend over bodem, water en landgebruik van de afgelopen 30-40 jaar. Er is ook bekend wat de opgaven voor natuur, landbouw en water zijn voor de korte termijn. Het is niet bekend of na realisatie van deze opgaven het gebied ook klimaatbest ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes [Fact sheet]
Vreeker, R. \ [2010]
In dit project wordt onderzocht hoe de langetermijneffecten van klimaatverandering op het watersysteem inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Ook wordt gekeken hoe deze effecten een rol spelen in beslissingen over de toedeling van verschillende ruimteli ...
help
Multifunctional land use: innovative solutions for adaptation strategies [Presentation]
Lamoen, F. van \ 2010
Deltas in Depth Theme 5: Competing claims and land use in deltas under climate change, Session DD 5.2: Generating and evaluating potential solutions. Multifunctional land use: innovative solutions for adaptation strategies, Frank van Lamoen, Province ...
help
Van schetsboek naar klimaateffectatlas [Fact sheet]
Goosen, H \ 2010
In dit project is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen beleidsvragen en het kennisaanbod vanuit de programma’s. Om tot een goede afstemming te komen is gestart met een inventarisatieronde bij alle betrokken provincies. Het is een vervolg op ...
help
Klimaatverandering op de hoge zandgronden: effecten en adaptatie : betekenis van klimaatverandering voor het landelijk gebied in de provincie Gelderland : een uitwerking voor de gebiedsontwikkeling in Baakse Beek en Blauwe Bron [Brochure]
Geertsema, W. \ [2010]
Doel van het project: kennis uitwisselen over klimaatverandering en functies in het landelijk gebied. Tussen wetenschap en de praktijk van gebiedsontwikkeling. Daarnaast: vanuit de gebiedsontwikkeling onderzoeksvragen formuleren voor vervolgonderzoek ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
help
Institutions for climate adaptation: an inventory of institutions in the Netherlands that are relevant for climate change [Monograph]
Klostermann, J. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ Bergsma, E. \ Meijerink, S. \ Nooteboom, S. \ Brink, M. van den \ Termeer, K. \ [2010]
One of the goals of project IC12, a research project of the Climate changes Spatial Planning programme, is to assess if the formal institutions operating in the Netherlands are improving or hampering adaptive capacity. In order to answer the research ...
help
Inventarisatie van socioeconomische modellen voor het KKF-modellenplatform [Monograph]
Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ [2010]
Behandeld wordt: de rol van socio-economische scenario’s bij klimaatimpact onderzoek. Met de socio-economische parameters die van belang zijn voor de sectoren landgebruik, waterveiligheid, landbouw en natuur
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.