Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 145

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Public and private responsibilities for the protection of vulnerable citizens against extreme heat [Fact sheet]
Mees, H.L.P. \ 2014
Protection against extreme heat is an emerging issue in urban areas in light of climate change, ongoing urbanisation and an ageing population. In particular the elderly, disabled and sociallydeprived are vulnerable to heat stress from hot days and he ...
help
Publieke en private verantwoordelijkheden: sturings-arrangementen voor het tegengaan van hittestress [Fact sheet]
Mees, H.L.P. \ 2014
Deze fact sheet dient als achtergrondinformatie voor de stakeholder workshops in Rotterdam en Arnhem, en bevat de resultaten van een internationale vergelijking van beleid ter voorkoming van hittestress en ter bevordering van een aantrekkelijk leefkl ...
help
Beleidssamenvatting Climate Proof Cities [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest ef ...
help
Klimaatbestendige woningen: doelgroep: woningeigenaren, woningcorporaties [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op d ...
help
Klimaatbestendige wijken: doelgroep: projectontwikkelaars, ruimtelijke ordening [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
De meest bepalende factoren voor de verschillen tussen wijken zijn de fractie bebouwd oppervlak, verhard oppervlak en de fractie groenoppervlak. Daarnaast heeft de gemiddelde gebouwhoogte een duidelijke invloed, evenals de verhouding tussen gebouwhoo ...
help
Public and private responsibilities for climate adaptation : a legal-administrative analysis and a first assessment [Fact sheet]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
In this research project, we systematically identified and assessed the legal responsibilities for adaptation in a number of critical and vulnerable sectors. The assessment was based on the criteria of completeness, transparency, legitimacy, and expe ...
help
Hittestress : doelgroep: GGD, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen.
help
Waterrobuuste steden : doelgroep: waterschappen, waterbeheerders [Fact sheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Veel maatregelen vragen samenwerking tussen verschillende actoren: de verschillende afdelingen binnen een gemeente, waterschap, huiseigenaren, soms bedrijven. Integratie van klimaatadaptatie in andere sectoren is echter niet vanzelfsprekend. Beleidsk ...
help
Making sense of frame-interactions in climate adaptation governance; understanding controversy, apathy and action [Fact sheet]
Vink, M. \ 2013
Het onderzoek bestudeert hoe gekozen probleemdefinities of ‘frames’ in klimaat governance bepalend zijn voor beleidscontroverses, beleidsapathie, of beleidsactie. Voor het onderzoek is in vier case studies nauw samen gewerkt met de betrokken stakehol ...
help
Allocation of public and/or private responsibilities: sturingsarrangementen voor adaptieve gebiedsontwikkeling [Fact sheet]
Mees, H.L.P. \ 2013
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Hotspot Regio Rotterdam, en omvatte een internationaal vergelijkende studie naar sturingsarrangementen ter bevordering van het adaptief omgaan met overstromingsrisico's bij gebiedsontwikkeling. Hierbij word ...
help
Legitimate adaptive flood risk governance beyond the dikes: The cases of Hamburg, Helsinki and Rotterdam [Fact sheet]
Mees, H.L.P. \ 2013
This research entailed an international comparative case study on adaptive flood risk governance arrangements for urban waterfront regeneration projects. These projects apply flood risk strategies that aim to reduce the impacts of a flood in addition ...
help
Overheidsaansprakelijkheid voor buitendijks bouwen [Fact sheet]
Keessen, A.M. \ 2013
Omdat er geen wettelijke veiligheidsnorm voor buitendijks gebied is, is de waterbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen) niet verplicht om te zorgen voor een bepaald niveau van veiligheid in buitendijkse gebieden. Juridisch gezien, maken buite ...
help
(Re)allocating responsibilities and risks: Implementing climate adaptation policies [Fact sheet]
Dijk, J.J. \ 2013
This project focuses on how policy instruments such as taxes, tradable permits, (smart) subsidies, and procurement auctions can stimulate the supply of climate adaptation services in a way that is efficient, effective, legitimate and fair. Given the ...
help
Normative principles and transboundary climate adaptation policy [Fact sheet]
Os, V. van \ 2013
Despite the fact that effects of climate change do not stop at country borders, adaptation policy is still primarily a domestic affair. By adopting principles like the river basin approach in its water legislation, the European Union has been promoti ...
help
Climate change adaptation: the role of leadership [Fact sheet]
Meijerink, S. \ 2013
One of the factors relevant to instigating and realizing practices of climate change adaptation is leadership. This project aims to better understand the role of leadership in climate change adaptation, and to develop recommendations on leadership st ...
help
Multi-level governance in de Zuidwestelijke Delta [Fact sheet]
Verkerk, J. \ 2013
In de Zuidwestelijke Delta is sinds 2003 een programma actief van provincies, waterschappen, ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het doel is om met water-gerelateerde projecten te komen tot een veilige, ecologisch veerkrachtige e ...
help
Exploring the role of boundaries in multifunctional land-use : lessons from boundary encounters in the Dakpark Rotterdam [Fact sheet]
Broekhoven, S.K. van \ 2013
In delta regions scarcity of space and new spatial claims for climate adaptation measures urge governments and scholars to look multifunctional land-use, i.e. combine economic, ecologic and social objectives in spatial developments. Realizing multifu ...
help
The role of intermediary organizations in knowledge production for adaptation: lessons for robust advisory practices [Fact sheet]
Boezeman, D. \ 2013
This project deals with a pivotal element of climate adaptation governance: the role of knowledge in decision making. An important locus in that process is science-based advisory work. Often, the stakes of collective decisions based on that knowledge ...
help
Negen gouden regels voor kenniscoproductie [Fact sheet]
Wardenaar, T. \ 2013
Hoe kun je kenniscoproductie zo aanpakken dat ze bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Negen lessen uit het rapport Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken van het Rathenau Instituut.
help
Klimaateffecten op decompositie en bodemdaling in veenweiden [Fact sheet]
Verhoeven, J. \ 2013
Kernvragen bij dit KvK onderzoeksproject is: Hoe worden bodemdaling, oxidatie en daarmee samenhangende mineralisatie van nitraat (N) en fosfaat (P) van verschillende typen gedraineerde veenbodems beïnvloed door hogere temperaturen, sterkere variatie ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.