Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 61

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Naar een klimaatbestendig NL : kaders voor afweging, definitiestudie fase 1 [Monograph]
Jeuken, A. \ Morsselt, T. \ 2008
Deze definitiestudie geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. De resultaten laten zien op welke wijze adaptatiemaatregelen meegenomen kunnen wor ...
help
Provinciaal afwegingskader Klimaatbestendigheid : casestudy provincies [Monograph]
Schippers, L. \ Jong, S. de \ 2008
Het eindrapport ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. Er is echter nog onvoldoende duidelijk hoe het af ...
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Monograph]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
Aandacht voor veiligheid [Monograph]
Aerts, J. \ Sprong, T. \ Bannink, B. \ 2008
De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt d ...
help
To develop the scientific and applied knowledge required for climate-proofing the Netherlands and to create a sustainable knowledge infrastructure for managing climate change [Brochure]
Pater, F. de \ 2008
Knowledge for Climate is a research programme to generate the knowledge we need to climate-proof the Netherlands. This means shaping the spatial structure of the Netherlands so that it can cope with the consequences of climate change. We also need th ...
help
Kennis voor Klimaat : verkenning van sociaalwetenschappelijke onderzoekthema’s over klimaatadaptatie Expertmeeting, Utrecht, 19.11.08 [Presentation]
Goverde, H. \ 2008
Powerpoint met kanttekeningen bij 'Governance of Adaptation'.
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Presentation]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, K. \ [2008]
Powerpoint-presentatie met resultaten van een analyse van literatuur over bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatadaptatie.
help
Verslag expertmeeting Kennisvragen Natuurlijke Klimaatbuffers [Monograph]
2008
Zes Nederlandse natuurorganisaties (ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en De Landschappen) hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld op Natuurlijke Klimaatbuffers als gebieden die ...
help
Samenvatting Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat 2008-2013 [Monograph]
[2008]
Kennis voor Klimaat is een ambitieus onderzoekprogramma dat via samenwerking tussen de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en wetenschappers, toegepaste kennis wil ontwikkelen om tijdig beslissingen voor de lange termijn af te stemmen op de gevol ...
help
Kennis voor Klimaat in de startblokken [Speech]
Dekker, S. \ 2008
Toespraak tijdens de feestelijke opening van programma Kennis voor Klimaat.
help
Kennis voor Klimaat (2008-2013) [Monograph]
Vellinga, P. \ 2008
Presentatie over de organisatie en het programma tijdens de feestelijke opening van programma Kennis voor Klimaat.
help
Open space technology [Poster]
Groot, A. \ [2008]
In een Open Space bijeenkomst bepalen deelnemers zelf de discussie-agenda. Zij schrijven zich vervolgens in om de thema’s te bespreken die hen aan het hart gaan. De thema’s worden besproken in subgroepen. Er wordt direct een digitaal discussierapport ...
help
Scenarioworkshops [Poster]
Kuijpers-Linde, M. \ [2008]
Verkennen van mogelijke toekomstscenario’s; Identificeren van sleutelthema’s (robuuste beleidsopties robuuste kennisvragen)
help
Should the uncertainty in climate scenarios limit adaptation? [Presentation]
Kabat, P. \ 2008
Presentatie van Prof.dr. Pavel Kabat, Wageningen UR (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. We argue that the epistemological limits to climate and ESM predictions should not be i ...
help
Klimaatverandering en gezondheid : oploopdebat georganiseerd door Klimaat voor Ruime en Kennis voor Klimaat, gehouden op 18 september 2008 bij Akantes te Amsterdam [Monograph]
[2008]
Het oploopdebat ‘Klimaatverandering en Gezondheid’ bestond uit een plenair gedeelte met lezingen in de ochtend waarna in de middag mogelijke ontwikkelingen besproken werden in werkgroepen gevolgd door een paneldiscussie in de namiddag. Het verslag vo ...
help
WaalWeelde klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op locaal en regionaal niveau [Monograph]
Opdam, E. \ 2008
In Nederland is vanaf 2007 de belangstelling voor klimaatverandering en de vraag hoe we daar in de ruimtelijke ordening op moeten reageren op de politieke agenda gekomen. Aan de hand van de projecten die gemeenten langs het Gelderse deel van de Waal ...
help
Hoogtij in de Delta [Speech]
Vellinga, P. \ 2008
Inaugurele rede uitgesproken door prof.dr.ir. Pier Vellinga bij de aanvaarding van de leerstoel Klimaatverandering, water en veiligheid. Deze oratie heeft vier delen. Ik wil beginnen met een beschouwing over de groei van kennis en inzichten in het br ...
help
Jaarplan ... nationaal onderzoeksprogramma [Monograph, serial]
Kennis voor Klimaat \ 2008-
In 2008 is het organisatorisch en inhoudelijk fundament gelegd voor het onderzoekprogramma. Door een actieve samenwerking tussen kennisinstellingen en kennisvragende instellingen (private partijen en de verschillende overheden) wordt de klimaatkennis ...
help
Verslag Startbijeenkomst KvK Hotspot Rotterdamse regio 23 april 2008 [Monograph]
2008
Binnen het programma worden verschillende proeftuinen, zgn. hotspots, onderscheiden. De Rotterdamse regio is een van die hotspots. Het hoofddoel van de bijeenkomst is het inventariseren van de kennisbehoefte bij diverse partijen ten aanzien van klima ...
help
Rotterdam Climate Proof : klimaatadaptatie: kans voor een aantrekkelijke regio [Presentation]
2008
Presentatie thema stedelijke vernieuwing hotspot Rotterdam. Gehouden tijdens bijeenkomst hotspot regio, Rotterdam
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.