Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 304

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Meteorologica [Article]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
Dwarswind meten met een scintillometer \ Meteorologica [Article]
Dinther, D. van \ 2011
Voor vliegtuigen is het gevaarlijk te landen of op te stijgen wanneer er een harde dwarswind op de landingsbaan staat. Het nadeel van conventionele methoden om de dwarswind te meten is het feit dat er sprake is van slechts een puntmeting die niet rep ...
help
Water management and water governance in a changing climate : experiences and insights on climate change adaptation in Europe, Africa, Asia and Australia [PhD thesis]
Huntjens, P.M.J.M. \ cop. 2011
Modern societies are confronted with persistent problems of great complexity and unpredictability. These problems lead to critical situations, such as water and climate crises. Adaptive management is becoming a leading concept and a key mechanism to ...
help
Integrated assessment of adaptation to climate change in Flevoland at the farm and regional level [Monograph]
Wolf, J. \ Mandryk, M. \ Kanellopoulos, A. \ Oort, P. van \ Schaap, B. \ Reidsma, P. \ Ittersum, M. van \ 2011
A key objective of the AgriAdapt project is to assess climate change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market and technological changes. More specifically, the developed methodologies enab ...
help
Modelling and observing urban climate in the Netherlands [Monograph]
Hove, B. van \ Steeneveld, G.-J. \ Jacobs, C. \ Maat, H. ter \ Heusinkveld, B. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ cop. 2011
Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen. In ste ...
help
Position paper on collaborative action research: foundations, conditions and pitfalls [Monograph]
Huntjens, P.M.J.M. \ Termeer, C.J.A.M. \ Eshuis, J. \ Buuren, M.W. van \ cop. 2011
This position paper serves as an introductory guide to designing and facilitating an action research process with stakeholders in the context of climate adaptation. Specifically, this is aimed at action researchers who are targeting at involving stak ...
help
Exploring the urban heat island intensity of Dutch cities : assessment based on a literature review, recent meteorological observation and datasets provide by hobby meteorologists [Monograph]
Hove, L.W.A. van \ Steeneveld, G.J. \ Jacobs, C.M.J. \ Heusinkveld, B.G. \ Elbers, J.A. \ Moors, E.J. \ Holtslag, A.A.M. \ 2011
In the present study, an up-to-date assessment of the current Urbana Heat Island (UHI)-intensity in urban areas in the Netherlands has been made. The underlying question is whether or not thermal comfort will be a critical issue considering urbanizat ...
help
De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Monograph]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Monograph]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Ruimtelijke klimatologische verschillen binnen Nederland : met speciale aandacht voor de regio’s Haaglanden en Rotterdam [Monograph]
Wolters, D. \ Homan, C. \ Bessembinder, J. \ 2011
Kleinschalige ruimtelijke verschillen in klimaat worden meestal veroorzaakt door verschillen in oppervlaktekenmerken. Zo is het boven zandgrond bij zonnig weer vaak warmer en droger dan boven veengrond. Het lokale klimaat kan zo over een afstand van ...
help
Corporaties klimaatbewust? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Article]
Roders, M. \ Straub, A. \ 2011
De opwarming van de aarde is onmiskenbaar. Zowel op mondiaal als landelijk niveau zijn bewijzen geleverd dat de temperatuur van het klimaatsysteem stijgt. Jaar op jaar worden warmterecords gebroken. De veranderingen zullen vroeg of laat ons welbevind ...
help
Meetstrategie en werkplan project 1.1 : KvK climate proof cities [Monograph]
Hove, B. van \ Jacobs, C. \ Heusinkveld, B. \ Hartogensis, O. \ Ronda, R. \ Steeneveld, G.-J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ 2011
De invloed van de stad kan tot op grote hoogte in de atmosfeer boven de stad merkbaar zijn. Voor het ontwikkelen van effectieve adaptatiestrategieën en maatregelen moet men rekening houden met alle schaalniveaus. Dit betekent dat er behoefte is aan k ...
help
Bestuurlijke vernieuwing : hoe gaat dat? [Presentation]
Termeer, K. \ Meijerink, S. van \ 2011
Bijdrage aan de Rivierendag van Deltaprogramma Rivieren, Eiland van Maurik, 21 september 2011. Het in samenwerking met (hotspot) partijen ontwikkelen en testen van vormen van governance (structuren, instrumenten, processen)
help
Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk : een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling [Monograph]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2011
Dit rapport betreft een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kwelderherstel langs de Waddendijk van Terschelling. Voor de Waddendijk bevinden zich enkele kwelderrestanten die in het verleden niet zijn bedijkt maar wel zijn gebruikt voor ...
help
Hittestress in Rotterdam : eindrapport [Monograph]
Nijhuis, E.W.J.T. \ Gemeentewerken Rotterdam \ TNO \ WUR \ Alterra \ 2011
Rotterdam heeft de ambitie in 2025 100% klimaatbestendig te zijn. Daarom is in het kader van het Kennis voor Klimaat onderzoeksprogramma (1e tranche) het project “Hittestress in Rotterdam” uitgevoerd. Ten gevolge van klimaatverandering kan Nederland ...
help
Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Monograph]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
help
Kick-off workshop klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggengraat : werkverslag, bijeenkomst 18 april 2011 Amershof (Amersfoort) [Monograph]
Veraart, J. \ Schipper, P. \ Gerven, L. van \ Huijben, W. \ 2011
De studie ‘Groene Ruggengraat’ maakt onderdeel uit van het Kennis voor Klimaat onderzoeksthema ‘Zoetwatervoorziening’. De casestudie richt zich op de lange termijn opgaven voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggeng ...
help
Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland [Monograph]
Geertsema, W. \ Agricola, H. \ Steingröver, E. \ Maas, G. \ cop. 2011
Het doel van dit project is een beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de droge zandgronden van de provincie Gelderland, om de gevolgen van klimaatverandering in gebiedsontwikkelingsprocessen in te bouwen in de gebieden ‘Baaks ...
help
Het stadsklimaat in Rotterdam : een eerste analyse van de meetgegevens van het meteorologische meetnet [Monograph]
Hove, L.W.A. van \ Elbers, J.A. \ Jacobs, C.M.J. \ Heusinkveld, B.G. \ Jans, W.W.P. \ 2011
Sinds augustus 2009 worden er in situ meteorologische metingen uitgevoerd op 3 locaties in de stad Rotterdam en op 1 locatie in het buitengebied ten noorden van Rotterdam die dient als referentiestation. Dit rapport geeft een eerste analyse van de me ...
help
Ruimtelijke analyse van het stadsklimaat in Rotterdam [Monograph]
Heusinkveld, B. \ Hove, B. van \ Jacobs, C. \ 2011
Om een inzicht te verkrijgen in de opwarming van stedelijk gebied zijn ruimtelijk veel metingen nodig. Een mobiel meetplatform werd toegepast om langs verschillende trajecten de hitte overdag en ’s nachts in kaart te brengen. Belangrijkste resultaten ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.