Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Monograph]
Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
help
De stad: houd het koel! Water als koelvloeistof voor de verhitte stad [Monograph]
Bosch, P. \ [2013]
Steden zijn warmer dan het omringende platteland (het stedelijk hitte eiland effect). Klimaatverandering zorgt voor een verdere opwarming. Het grootste effect van bomen wordt bereikt door de schaduw die de bomen leveren. De stralingstemperatuur neemt ...
help
Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat? [Monograph]
Bosch, P. \ [2013]
Er bestaat een scala aan maatregelen in de categorieën: ondergrondse en bovengrondse oplossingen, bergings- en infiltratie oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: groene daken, afkoppeling, regentonnen, opslagtanks, berging in de kruipruimte, blauwe d ...
help
Minder wateroverlast in de wijk, maar hoe en met wie? [Monograph]
Bosch, P. \ 2013
Wateroverlast in stedelijk gebied kan het best worden bestreden door het neerslagwater (zoveel mogelijk) te bergen waar het valt, en vervolgens pas af te voeren op het moment dat er weer voldoende ruimte is in het afvoersysteem en in het watersysteem ...
help
Compartimentering en regionale keringen [Monograph]
Klijn, F. \ [2013]
Compartimenteringsdijken, regionale keringen en sommige wegen en spoordijken vertragen overstromingen en kunnen het overstroomde areaal beperken. Nieuwe wegen, dijken of spoorlijnen en onderhoud en verbeteringsprojecten bieden een goede kans om tegen ...
help
Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Monograph]
Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
help
Hoe zout mag het zijn? [Monograph]
Stuyt, L. \ [2013]
Al in 2011 werd vastgesteld dat het voorzieningenniveau met zoetwater regionaal sterk gedifferentieerd is. Dat is merkwaardig. Is het zoetwaterbeheer in (sommige) Nederlandse regio’s waar sprake is van verzilting wellicht duurder dan nodig? Samenvatt ...
help
Natuurlijke golfdempers, een serieus alternatief voor dijkverzwaring? [Monograph]
Loon, J. van \ [2013]
Kwelders ontwikkelen zich vooral langs luwe delen van de kust met voldoende sedimentaanvoer. Hier vindt door overstromingen door het getij en stormvloeden ophoging met sediment plaats. De typische kwelderplanten zijn bestand tegen regelmatige overstr ...
help
Hoe houd ik mijn veendijk sterk? [Monograph]
Sman, B. \ [2013]
De stabiliteit van de dijk wordt weergegeven in de vorm van een veiligheidsfactor. Met behulp van een stoplichtmodel kan snel inzicht verkregen worden in de kwetsbaarheid van veenkaden. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
help
Elders of anders bouwen? [Monograph]
Moel, H. de \ [2013]
Rotterdam en Dordrecht zijn laag gelegen, niet ver van de zee en langs rivieren, die in de toekomst meer water gaan afvoeren. We kunnen dit soort steden niet meer naar hogere gronden verplaatsen, maar we kunnen voor de toekomst wel beter rekening hou ...
help
Ondergrondse wateropslag [Monograph]
Hoogvliet, M. \ 2013
Bespreking van maatregelen die de buffercapaciteit van de ondergrond gebruiken om de zoetwaterbeschikbaarheid voor irrigatie van landbouwpercelen te vergroten. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
help
Werkconferentie EUREKA! : wat nu: van kennen naar kunnen [Conference proceedings]
2013
Tijdens de werkconferentie EUREKA! Wat nu? Van kennen naar kunnen (oktober 2013) hebben onderzoekers en beleidsmedewerkers stilgestaan bij tien deelterreinen van het Kennis-voor-Klimaatprogramma. Kunnen de wetenschappelijke oplossingen om Nederland v ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.