Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 73

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Resultaten Survey Deltaprogramma [Monograph]
Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ Teisman, G. \ 2014
Als onderdeel van de evaluatiestudie naar het Deltaprogramma, is een survey uitgezet onder alle aanwezigen bij het Deltacongres 2013. In deze rapportage worden de resultaten van de survey weergegeven. De 1481 aangemelde bezoekers van het Deltacongres ...
help
Watergovernance in Haarlemmermeer : een zoektocht naar adequate arrangementen [Presentation]
Veld, R. in 't \ [2013]
Strategische verkenning watergovernance Haarlemmermeer. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Rem op maaivelddaling: ook rem op economie in veenweidegebied? [Presentation]
Kwakernaak, C. \ 2013
Effect klimaatverandering in veengebieden, economische kansen door adaptatie. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Ontwerpen met de ondergrond [Presentation]
Maring, L. \ 2013
Het ruimtelijk perspectief, bekeken vanuit samenhang bodem en verstedelijking in Nederland. Met de ondergrond als uitgangspunt bij planvormingsproces. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Morfologische veranderingen van de Westelijke Waddenzee : een systeem onder invloed van menselijk ingrijpen [Presentation]
Elias, E. \ 2013
Dynamiek van geulen en platen, en hun effect op de ontwikkeling van de eilandkusten. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Deltascenario’s 2050-2100 : CPB, PBL, LEI, KNMI, Deltares [Presentation]
Bruggeman, W. \ 2013
Deltascenario’s en de rol van bestuurlijke en maatschappelijke trends. Consequenties voor hydrologie, bodemdaling, zoetwater, veiligheid, ruimtelijke adaptatie. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 : case Klimaatcorridor veenweidegebied [Presentation]
Veraart, J. \ Vos, C. \ Spijkerman, A. \ Witte, F. \ Dijk, J. van \ 2013
Inzicht in de effecten van de zoetwaterstrategieën (Deltaprogramma) op Natura2000 en KWR doelen in Veenweidegebied • Meekoppelkansen • Knelpunten. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen [Presentation]
Akker, J. van den \ 2013
Problemen door veenafbraak en maaivelddaling, onderwaterdrains trekken de grondwaterstand vlak. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
Snapshots van het weer van de toekomst [Presentation]
Hurk, B. van den \ 2013
Opgetreden verschijnselen als inspiratie voor verder onderzoek. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
Flexibele peilen in het IJsselmeer last of zegen? [Presentation]
Roosjen, R. \ Franssen, R. \ 2013
Het peilbeheer van IJsselmeer: op weg naar dynamisch waterbeheer: "de komende weken wordt het droog, zet de peilen maar vast omhoog, nu het nog kan.” Hoe kan je een gebied zo inrichten, dat je een kleine verandering in peil makkelijk op kan vangen, E ...
help
Kwantitatieve effectbepaling maatregelen Deltaprogramma Zoetwater [Presentation]
Vat, M. van der \ 2013
Oorzaken knelpunten is een rode draad: vijf knelpuntenregio’s met samenhangende waterproblematiek. Waterbeschikbaarheid en de effecten op hydrologie, landbouw, scheepvaart en kosten/baten. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 apri ...
help
Kwalitatieve analyse onzekerheden [Presentation]
Schipper, P. \ 2013
Als voorbeeld van kwalitatieve analyse onzekerheden is genomen Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC) onderzoek integraal waterbeheer van kritische zone tot kritische onzekerheden. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 20 ...
help
Kwelders en waterveiligheid [Presentation]
Groot, A. de \ 2013
Kwelders en waterveiligheid nut voor waterkering: # golfremming # stabiliteit # meegroeien met de zee officieel onderdeel waterkering in Groot-Brittannië en Duitsland. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
Adaptief 3D kustmanagement [Presentation]
Bulsink, B. \ 2013
Opgave is: Aandachtslocaties veiligheid kust rond 2050 bij sterke zeespiegelstijging • Kust is meer dan veiligheid: Integrale doelen kust: veilig, aantrekkelijk en economisch sterke kust. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april ...
help
Kansen in de missie topsector water [Presentation]
Pol, G.J. van de \ 2013
Nederland behoort bij de top 3 landen op het gebied van waterinnovatie. Te verwachten valt verdubbelde toegevoegde waarde van de sector in 2020, met name dmv export. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
Lokale maatregelen om efficient met zoetwater om te gaan in zoute gebieden [Presentation]
Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ 2013
Zoet grondwater in kustgebieden, zoetwaterbellen en de kreekrug infiltratieproef in Zeeland. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
Calamiteiten als aanleiding om anders naar de eigen veiligheid te kijken [Presentation]
Bergsma, H. \ 2013
Naar aanleiding van het hoogwater in 2012 in de provincie Groningen, wordt een visie gepresenteerd. Van crisismanagement naar strategie. Waarbij de aanleiding was: verzadige bodem door veel neerslag en de gestremde spui door noordwesterstorm.
help
Eisen aan rampenbeheersing : essentieel onderdeel van meerlaagsveiligheid of niet? [Presentation]
Kolen, B. \ Kok, M. \ 2013
Nut en noodzaak van resultaateisen voor evacueren. Meerlaagsveiligheid is een risicobenadering. Waarbij risico = kans x gevolg. Meerlaagsveiligheid bestaat uit de componenten: Preventie - Ruimtelijke inrichting - Rampenbeheersing
help
An EU strategy on adaptation to climate change [Presentation]
Guttiérez Teira, A. \ 2013
The EU is already facing impacts of climate change * Sea level rise in across most coasts, ocean acidification, increase of ocean heat content and surface temperature. * Freshwater: changes in river flows, frequency and intensity of floods and drough ...
help
Ervaringen met ADM bij het DeltaProgramma Rivieren [Presentation]
Asselman, N. \ Haasnoot, M. \ 2013
Waarom adaptief deltamanagement. Deltaprogramma Rivieren zoekt naar maatregelen, gecombineerd in een strategie, gericht op het beperken van het overstromingsrisico in het rivierengebied (zichtjaren 2050 en 2100)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.