Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 73

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Resultaten Survey Deltaprogramma [Monograph]
Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ Teisman, G. \ 2014
Als onderdeel van de evaluatiestudie naar het Deltaprogramma, is een survey uitgezet onder alle aanwezigen bij het Deltacongres 2013. In deze rapportage worden de resultaten van de survey weergegeven. De 1481 aangemelde bezoekers van het Deltacongres ...
help
Adaptation to climate change - are governments prepared? [Presentation]
Roenhorst, W. \ 2013
Are the Dutch and other European governments prepared? Presentatin from Algemene Rekenkamer at Kennisconferentie Deltaprogramma.
help
Droogte adaptatiebereidheid : een survey onder agrariers in zuidwest nederland [Presentation]
Duinen, R. van \ Filatova, T. \ Geurts, P. \ Veen, A. van der \ 2013
Presentatie over de kwetsbaarheid van de agrarische sector voor droogte. Doel deze studie is privaat adaptatiegedrag van boeren mbt droogte inzichtelijk maken
help
Impact van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op lage afvoeren van de Rijn [Presentation]
Boccalon, A. \ Sprengers, C. \ Beek, E. van \ 2013
Deltascenario’s beschouwen bovenstrooms alleen hydrologische veranderingen. Maar zijn er socio-economische veranderingen te verwachten die leiden tot meer / minder waterverbruik. Het betreft het gehele stroomgebied van de Rijn.
help
Sandy in Nederland: wat leren we daarvan? : over cascadering van effecten, resilient infrastructuur en afhankelijkheid [Presentation]
Maas, N. \ 2013
Voorbeelden van cascade-effecten bij storm. Met als voorbeeld de Sandy storm van Manhattan, met 4 meter hoge golven.
help
Flexibele peilen in het IJsselmeer last of zegen? [Presentation]
Roosjen, R. \ Franssen, R. \ 2013
Het peilbeheer van IJsselmeer: op weg naar dynamisch waterbeheer: "de komende weken wordt het droog, zet de peilen maar vast omhoog, nu het nog kan.” Hoe kan je een gebied zo inrichten, dat je een kleine verandering in peil makkelijk op kan vangen, E ...
help
Kwantitatieve effectbepaling maatregelen Deltaprogramma Zoetwater [Presentation]
Vat, M. van der \ 2013
Oorzaken knelpunten is een rode draad: vijf knelpuntenregio’s met samenhangende waterproblematiek. Waterbeschikbaarheid en de effecten op hydrologie, landbouw, scheepvaart en kosten/baten. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 apri ...
help
Kwalitatieve analyse onzekerheden [Presentation]
Schipper, P. \ 2013
Als voorbeeld van kwalitatieve analyse onzekerheden is genomen Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC) onderzoek integraal waterbeheer van kritische zone tot kritische onzekerheden. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 20 ...
help
Kwelders en waterveiligheid [Presentation]
Groot, A. de \ 2013
Kwelders en waterveiligheid nut voor waterkering: # golfremming # stabiliteit # meegroeien met de zee officieel onderdeel waterkering in Groot-Brittannië en Duitsland. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
Adaptief 3D kustmanagement [Presentation]
Bulsink, B. \ 2013
Opgave is: Aandachtslocaties veiligheid kust rond 2050 bij sterke zeespiegelstijging • Kust is meer dan veiligheid: Integrale doelen kust: veilig, aantrekkelijk en economisch sterke kust. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april ...
help
Kansen in de missie topsector water [Presentation]
Pol, G.J. van de \ 2013
Nederland behoort bij de top 3 landen op het gebied van waterinnovatie. Te verwachten valt verdubbelde toegevoegde waarde van de sector in 2020, met name dmv export. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
Lokale maatregelen om efficient met zoetwater om te gaan in zoute gebieden [Presentation]
Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ 2013
Zoet grondwater in kustgebieden, zoetwaterbellen en de kreekrug infiltratieproef in Zeeland. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
€ureyeopener : kosten en baten [Presentation]
Linderhof, V. \ 2013
Uitleg over de kosten, die verbonden zijn aan maatregelen voor zoetwatervoorziening op Walcheren. Om ruim 600 ha fruitteelt te voorzien van een distributienetwerk. Bestemd voor ca 30 fruitteeltbedrijven.
help
Calamiteiten als aanleiding om anders naar de eigen veiligheid te kijken [Presentation]
Bergsma, H. \ 2013
Naar aanleiding van het hoogwater in 2012 in de provincie Groningen, wordt een visie gepresenteerd. Van crisismanagement naar strategie. Waarbij de aanleiding was: verzadige bodem door veel neerslag en de gestremde spui door noordwesterstorm.
help
Opening Kennisconferentie Deltaprogramma [Presentation]
Scholten, M. \ 2013
Regionaal delta mangement. Met innovatieve dijken, leven met zout, building with nature. Aandachtspunten bij de kennisconferentie 2013: veilige, groene delta.
help
Flood risk and critical infrastructure [Presentation]
Aerts, J. \ 2013
Some highlights dealing with hurricanes in the United ates. Sandy (Oct. 2012), Irene (2011). The impacts on roads, rail and subway, power lines and power plants
help
Meerwaarde van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Tangelder, M. \ 2013
Als mogelijke concepten worden genoemd: wisselpolders, nieuw intertijden gebied, suppletie op het Sophiastrand. De voordelen (meerwaarde) en nadelen worden besproken.
help
Innovatieve dijkconcepten : de ambitie van de Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Meer, E.J. van der \ 2013
De Zuidwestelijke Delta binnen het deltaprogramma. Doel van het nationaal deltaprogramma: Nederland veilig en bewoonbaar houden nu en in de toekomst.
help
Zuidwestelijke Delta - Rijnmond-Drechtsteden : kansrijke strategieën zoetwater [Presentation]
Visser, S. \ 2013
Zoetwater belangrijke motor achter de economische ontwikkeling van de delta. Met als hoofdwatersysteem: (1) Nieuwe Waterweg, (2) Haringvliet/Hollands Diep en (3) het Volkerak-Zoommeer.
help
Eureyeopener_v2 voor de Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Bakel, J. van \ 2013
Ontwikkeling van Eureyeopener_v2 . Waarom deze applicatie. Groot aantal maatregelen geopperd voor de Zuidwestelijke Delta in kader Deelprogramma Zoetwater, maar zijn ze wel rendabel?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.