Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 29

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Monograph]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Klimaatverandering op de droge zandgronden: effecten en mogelijke adaptatiestrategieën [Presentation]
Brink, A. van den \ 2014
Presentatie over de gevolgen van klimaatverandering op waterbeheer, landbouw, natuurbeheer en andere vormen van grondgebruik in Drenthe, en mogelijke adaptatiestrategieën. Presentatie voor KLV Alumnikring Noord, Assen, 24 april 2014.
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Monograph]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Factsheet rapport adaptatiemaatregelen : CARE 2014 [Monograph]
Vos, C. \ Grashof, C. \ Stremke, S. \ Oudes, D. \ 2014
Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.
help
Workshop 'Meekoppelen met natuur en de Kaderrichtlijn Water' \ Voor een veilige en groene delta : kennisconferentie Deltaprogramma 2013 [Conference proceedings]
Veraart, J. \ Winden, A. van \ Vos, C.C. \ 2013
Verslag van workshop 1.6, die tot doel had het benoemen van meekoppelkansen voor het Deelprogramma Zoetwatervoorziening in andere beleidsprocessen (KRW en Natura2000), en het nader afbakenen van de casestudie ‘Klimaatcorridor Veenweide’ die in het ka ...
help
Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Monograph]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
help
Nieuwe aanpak onderzoek laat landbouw beter inspelen op klimaatverandering \ Groentennieuws.nl [Article]
2013
Nieuwsbericht over Wagenings onderzoek.
help
Interview met Flip Witte : "samen ervoor zorgen dat de Veluwe niet verder verdroogt" \ Nieuwe Veluwe [Article]
Dubbeldam, R. \ 2013
De verdroging van de Veluwe gaat onverkort door. Extrapoleer je dit naar de toerkomst, dan is dat dramatisch voor de kwelnatuur en de beken langs de Veluwezoom. Aldus Flip Wille, bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit en onderzoeker bij KWR W ...
help
Workshop CARE Baakse Beek [Monograph]
2012
Verslag van de Workshop CARE Baakse Beek op 14-5-2012 in Zelhem. 'Baakse Beek' is een case study binnen het CARE-project (Climate Adaptation for Rural arEas). CARE gebruikt een Agent Based Model (ABM) om autonome response van landgebruikers (met name ...
help
Workshop CARE Baakse Beek [Monograph]
2012
Verslag van de tweede stakeholderbijeenkomst van het CARE (Climate Adaptation for Rural Areas) project Baakse Beek op 10 december 2012.
help
Droogteminnende duinvegetatie zeer zuinig met water \ Website Stichting Duinbehoud [Article]
Witte, J.-P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B. \ 2012
Samenvatting van een onderzoek naar het samenspel tussen klimaat, bodem, water en vegetatie in de duinen, bij toenemende droogte door klimaatverandering.
help
Testing the effects of short-term extreme events on plants [Poster]
2012
Poster presented at the Knowledge for Climate Midterm Assessment, 4 October 2012, Amsterdam, the Netherlands.
help
Klimaatverandering en vegetatie : hoe klimaatverandering via waterbalans en waterkwaliteit ingrijpt op de vegetatie van onze natuurgebieden [Presentation]
Witte, F. \ 2012
Invited speaker symposium ‘Klimaatverandering en waterkwaliteit’ of the ‘Vereniging voor Milieuprofessionals’, Watermuseum Arnhem.
help
Droge duinvegetatie zeer zuinig met water [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
Over de gevolgen van droogte voor de soortensamenstelling en de verdamping van grondwateronafhankelijke duinvegetaties is heel weinig bekend. Op basis van verkennend onderzoek verwachten we dat meer droogte in de zomer leidt tot een toename van het a ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Monograph]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Toename stress bedreigt planten \ Kennislink.nl [Article]
Bartholomeus, R.P. \ 2011
Het weer wordt steeds grilliger als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor nemen zowel droge als natte extremen toe. Juist plantensoorten die nu al bedreigd worden, kunnen hier slecht tegen. Het artikel gaat in op droogte- en zuurstofstress en de re ...
help
De toekomstige grondwateraanvulling \ Vuurwerk: verenigingsblad studievereniging Pyrus [Article]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B. \ Witte, J.P.M. \ 2011
De toekomstige grondwateraanvulling, drijvende kracht achter het grondwatersysteem, kan alleen goed worden voorspeld als we begrijpen hoe vegetatie reageert op veranderingen in klimatologische omstandigheden, en hoe de vegetatie de grondwateraanvulli ...
help
Kwantitatieve vegetatiewaardering beperkt bruikbaar \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Witte, J.P.M. \ Strasser, T. \ Slings, Q.L. \ 2011
Om beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te ondersteunen bestaan er versachillende methoden voor kwantitatieve waardering van vegetatieopnamen. Met behulp van het computerprogramma ASTER (Assessment System To Evaluate Relevés) vergeleken we ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.