Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 14 / 14

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Publiek en privaat initiatief bij klimaatadaptatie \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Rietveld, P. \ 2010
Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak voor de publieke, maar ook voor de private sector. De legitimiteit van initiatieven van de kant van de publieke sector wordt geanalyseerd met behulp van het begrip marktfalen. Daarmee wordt in deze bijdrage ee ...
help
Een strategisch kompas voor duurzame beheersing van klimaatvraagstukken \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Rijswick, H.F.M.W. van \ Salet, W.G.M. \ 2010
Het klimaatvraagstuk dwingt tot fundamentele herbezinning over strategisch beleid en vooral ook over de verhouding tussen beleid en recht. Bij politiek urgente vraagstukken ligt altijd een neiging naar beleidsinstrumentalisme op de loer. In de huidig ...
help
De bekostiging van klimaatadaptatie: arrangementen voor een legitieme balans van baten en lasten \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Driessen, P.P.J. \ Spit, T. \ 2010
De uitvoerbaarheid van adaptatiestrategieën is in hoge mate afhankelijk van de wijze van bekostiging ervan. In de ruimtelijke ordening in Nederland bestaan vele vormen en instrumenten waarmee ruimtelijke ontwikkelingsplannen gefinancierd en uitgevoer ...
help
Klimaatbestendigheid als ruimtelijke en maatschappelijke opgave: bouwstenen voor legitieme adaptatiestrategieën \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ 2010
Het klimaatvraagstuk staat national en internationaal hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Tegelijkertijd geldt dat het vraagstuk met veel onzekerheden en controversen is omgeven. Aanpassing aan klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de rui ...
help
Klimaatverandering en waterveiligheid, tussen ernst en enthousiasme : de discursieve framing van bedreigingen en kansen \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Warner, J. \ 2010
De wijze waarop met klimaatverandering wordt omgegaan, hangt sterk af van de wijze waarop het vraagstuk wordt ervaren, namelijk de subjectieve inkleuring ervan. In dit artikel analyseren we het verloop van het debat rond klimaatadaptatie en inventari ...
help
De governance van klimaatadaptatie: naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Teisman, G.R. \ 2010
Bij de vormgeving van besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van adaptatiemaatregelen speelt voortdurend de spanning tussen het realiseren van daadkracht en het verwerven van draagvlak. In dit artikel gaan we in op de consequenties hiervan vo ...
help
Klimaatbestendigheid, tussen ordening en adaptiviteit : een kritische slotbeschouwing over de legitimiteit van klimaatadaptatie [slot] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ 2010
In deze slotbeschouwing staat de zoektocht centraal naar bouwstenen voor een legitieme adaptatiestrategie die zich kan bewegen tussen twee uitersten: een gedurfde strategie gericht op daadkracht en voortvarendheid en een behoedzame strategie gericht ...
help
Klimaatbestendige inrichting van Nederland: opgave voor de Rijksoverheid? [Monograph]
Jeuken, A. \ Tennekes, J. \ 2009
Hoe wordt in de praktijk omgegaan met klimaatbestendigheid en wat voor overheidssturing is gewenst? Met deze en andere vragen zijn verschillende betrokkenen bij projecten die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) geinterviewed. De pro ...
help
Naar een afwegingskader voor een klimaatbestendig Nederland : met ervaringen uit 4 case studies : samenvatting voor bestuurders [Monograph]
Leusink, A. \ Zanting, H.A. \ [2009]
In de Nationale Adaptatiestrategie “Maak ruimte voor Klimaat” schetsen de Nederlandse overheden de grote lijn. Het komt er nu op aan om de aanpassing ook in de praktijk van plannen en maatregelen vorm te geven. Dat is nog niet zo eenvoudig. De gevolg ...
help
De governance van adaptatie : bouwstenen voor een afwegingsproces : werkrapport/synthese [Monograph]
Buuren, A. van \ Driessen, P. \ Rijswick, M. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G. \ 2009
De effecten van klimaatverandering zijn veelzijdig. De problemen met de waterveiligheid zijn bekend. Zowel de zeespiegelstijging, grotere rivierafvoeren als extremere neerslag vraagt om maatregelen. Maar ook de toename van uitheemse ziekten en plagen ...
help
Provinciaal afwegingskader Klimaatbestendigheid : casestudy provincies [Monograph]
Schippers, L. \ Jong, S. de \ 2008
Het eindrapport ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. Er is echter nog onvoldoende duidelijk hoe het af ...
help
Naar een klimaatbestendig NL : kaders voor afweging, definitiestudie fase 1 [Monograph]
Jeuken, A. \ Morsselt, T. \ 2008
Deze definitiestudie geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. De resultaten laten zien op welke wijze adaptatiemaatregelen meegenomen kunnen wor ...
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Monograph]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
WaalWeelde klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op locaal en regionaal niveau [Monograph]
Opdam, E. \ 2008
In Nederland is vanaf 2007 de belangstelling voor klimaatverandering en de vraag hoe we daar in de ruimtelijke ordening op moeten reageren op de politieke agenda gekomen. Aan de hand van de projecten die gemeenten langs het Gelderse deel van de Waal ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.