Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 34

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Publiek en privaat initiatief bij klimaatadaptatie \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Rietveld, P. \ 2010
Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak voor de publieke, maar ook voor de private sector. De legitimiteit van initiatieven van de kant van de publieke sector wordt geanalyseerd met behulp van het begrip marktfalen. Daarmee wordt in deze bijdrage ee ...
help
Een strategisch kompas voor duurzame beheersing van klimaatvraagstukken \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Rijswick, H.F.M.W. van \ Salet, W.G.M. \ 2010
Het klimaatvraagstuk dwingt tot fundamentele herbezinning over strategisch beleid en vooral ook over de verhouding tussen beleid en recht. Bij politiek urgente vraagstukken ligt altijd een neiging naar beleidsinstrumentalisme op de loer. In de huidig ...
help
De bekostiging van klimaatadaptatie: arrangementen voor een legitieme balans van baten en lasten \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Driessen, P.P.J. \ Spit, T. \ 2010
De uitvoerbaarheid van adaptatiestrategieën is in hoge mate afhankelijk van de wijze van bekostiging ervan. In de ruimtelijke ordening in Nederland bestaan vele vormen en instrumenten waarmee ruimtelijke ontwikkelingsplannen gefinancierd en uitgevoer ...
help
Klimaatbestendigheid als ruimtelijke en maatschappelijke opgave: bouwstenen voor legitieme adaptatiestrategieën \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ 2010
Het klimaatvraagstuk staat national en internationaal hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Tegelijkertijd geldt dat het vraagstuk met veel onzekerheden en controversen is omgeven. Aanpassing aan klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de rui ...
help
Klimaatverandering en waterveiligheid, tussen ernst en enthousiasme : de discursieve framing van bedreigingen en kansen \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Warner, J. \ 2010
De wijze waarop met klimaatverandering wordt omgegaan, hangt sterk af van de wijze waarop het vraagstuk wordt ervaren, namelijk de subjectieve inkleuring ervan. In dit artikel analyseren we het verloop van het debat rond klimaatadaptatie en inventari ...
help
De governance van klimaatadaptatie: naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Teisman, G.R. \ 2010
Bij de vormgeving van besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van adaptatiemaatregelen speelt voortdurend de spanning tussen het realiseren van daadkracht en het verwerven van draagvlak. In dit artikel gaan we in op de consequenties hiervan vo ...
help
Scan op klimaatbestendigheid van UPR en Nota Ruimte projecten [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Goosen, H. \ Groot, M.A.M. de \ [2010]
Het ministerie van VROM heeft het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd te verkennen op welke wijze projecten uit het Urgentieprogramma Randstad en uit de Nota Ruimte rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Een ad hoc sameng ...
help
Klimaatbestendigheid, tussen ordening en adaptiviteit : een kritische slotbeschouwing over de legitimiteit van klimaatadaptatie [slot] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ 2010
In deze slotbeschouwing staat de zoektocht centraal naar bouwstenen voor een legitieme adaptatiestrategie die zich kan bewegen tussen twee uitersten: een gedurfde strategie gericht op daadkracht en voortvarendheid en een behoedzame strategie gericht ...
help
On the relationship between risk perception and climate proofing [Monograph]
Boer, J. de \ [2010]
This document provides the results of a scoping study into the role of risk perception in shaping climate proofing the Netherlands. The study aims at the following objectives: to make multidisciplinary knowledge on risk perception accessible to poten ...
help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Klimaatbestendige inrichting van Nederland: opgave voor de Rijksoverheid? [Monograph]
Jeuken, A. \ Tennekes, J. \ 2009
Hoe wordt in de praktijk omgegaan met klimaatbestendigheid en wat voor overheidssturing is gewenst? Met deze en andere vragen zijn verschillende betrokkenen bij projecten die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) geinterviewed. De pro ...
help
State of the art of the impact of climate change on environmental quality in The Netherlands : a framework for adaptation. [Monograph]
Dijk, J. van \ 2009
The effects of climate change on environmental quality in the Netherlands are expected to be large and diverse. However, effects may be very different for the compartment considered e.g air, soil, water, vegetation, fauna and the impact also depends ...
help
Europe adapts to climate change : comparing national adaptation strategies [Monograph]
Swart, R. \ Biesbroek, R. \ Binnerup, S. \ Carter, T.R. \ Cowan, C. \ Henrichs, T. \ Loquen, S. \ Mela, H. \ Morecroft, M. \ Reese, M. \ Rey, D. \ 2009
Climate Change is happening. Even if global emission reductions and mitigation efforts over the next decades prove to be successful, a signifi cant amount of human-induced climate change has become inevitable. In addition to efforts to reduce greenho ...
help
Adapting Dutch agriculture to climate change [Monograph]
Stoorvogel, J.J. \ 2009
This review starts with a brief discussion on agricultural land use in the Netherlands, followed by an overview of the expected climatic changes in the Netherlands and the consequences of land use change on current agricultural practices. Subsequentl ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, C. \ 2009
Rapport uit een serie verkenningen, uitgevoerd om de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering en adaptatie te inventariseren. Governance of Adaptation bevat een literatuuranalyse van bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatad ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Monograph]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
Klimaatverandering, klimaatadaptatie en bodem: maakbaarheid, planvorming en realiteitsdenken [Monograph]
Verzandvoort, S. \ Kuikman, P. \ 2009
Dit rapport presenteert een beknopt overzicht van de stand van zaken (state-of-the-art) in het nationale en internationale onderzoek naar de relatie van klimaatverandering en bodem en van de mogelijkheden om de bodem te gebruiken voor slimme en effec ...
help
Naar een afwegingskader voor een klimaatbestendig Nederland : met ervaringen uit 4 case studies : samenvatting voor bestuurders [Monograph]
Leusink, A. \ Zanting, H.A. \ [2009]
In de Nationale Adaptatiestrategie “Maak ruimte voor Klimaat” schetsen de Nederlandse overheden de grote lijn. Het komt er nu op aan om de aanpassing ook in de praktijk van plannen en maatregelen vorm te geven. Dat is nog niet zo eenvoudig. De gevolg ...
help
Bestuurskundig onderzoek naar klimaatvraagstukken \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Article]
Driessen, P.J. \ Nieuwaal, K. van \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Klimaatverandering is als onderzoeksdomein van oorsprong gedreven en gedomineerd door de natuurwetenschappen. Toch zijn het allang niet meer bestuurskundigen die aangeven dat de ontwikkeling en realisatie van migratie- en adaptatiestrategieën toch oo ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.