Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 33

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos [Monograph]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Daling, J. \ Pelsma, T. \ Belien, E. \ Olsthoorn, A. \ Sass-Klaassen, U. \ Ouden, J. den \ Kuijper, M. \ Rooij, S. van \ Stuijfzand, S. \ Boonstra, A. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Provinciaal afwegingskader Klimaatbestendigheid : casestudy provincies [Monograph]
Schippers, L. \ Jong, S. de \ 2008
Het eindrapport ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. Er is echter nog onvoldoende duidelijk hoe het af ...
help
Aandacht voor veiligheid [Monograph]
Aerts, J. \ Sprong, T. \ Bannink, B. \ 2008
De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt d ...
help
Klimaateffectschetsboek Utrecht : groeiboek met eerste inventarisatie van mogelijke klimaatveranderingseffecten en -gevolgen [Monograph]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, G. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
Grondwater als bron voor biodiversiteit [Speech]
Witte, J.P.M. \ 2008
Het beroep van de auteur bestaat uit het verklaren en voorspellen van de diversiteit aan plantensoorten in afhankelijkheid van water, en dan vooral van grondwater en het water dat boven in de bodem zit, het bodemvocht. In deze rede legt hij uit waaro ...
help
Klimaatverandering en gezondheid : oploopdebat georganiseerd door Klimaat voor Ruime en Kennis voor Klimaat, gehouden op 18 september 2008 bij Akantes te Amsterdam [Monograph]
[2008]
Het oploopdebat ‘Klimaatverandering en Gezondheid’ bestond uit een plenair gedeelte met lezingen in de ochtend waarna in de middag mogelijke ontwikkelingen besproken werden in werkgroepen gevolgd door een paneldiscussie in de namiddag. Het verslag vo ...
help
Nederlandse perspectieven op de duurzaamheid van biomassa : resultaten van interviews met stakeholders in het kader van de biomassadialoog [Monograph]
Cuppen, E. \ Breukers, S. \ Bergsma, E. \ Hisschemöller, M. \ 2008
Het Instituut voor Milieuvraagstukken en het Copernicus Instituut werken samen in een onderzoeksproject naar de mogelijkheden van energie uit biomassa voor Nederland. In het kader van dit onderzoeksproject zijn in de afgelopen maanden 75 mensen geïnt ...
help
WaalWeelde klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op locaal en regionaal niveau [Monograph]
Opdam, E. \ 2008
In Nederland is vanaf 2007 de belangstelling voor klimaatverandering en de vraag hoe we daar in de ruimtelijke ordening op moeten reageren op de politieke agenda gekomen. Aan de hand van de projecten die gemeenten langs het Gelderse deel van de Waal ...
help
Klimaateffectschetsboek Noord-Brabant [Monograph]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
De kust van Groningen : werkconferentie over de kustverdediging 29 februari 2008 Eemshotel, Delfzijl : verslag [Monograph]
[2008]
De verdediging van de kust van Nederland is een belangrijk onderwerp. Nederland ligt immers voor een belangrijk deel onder de zeespiegel, die de komende decennia als gevolg van klimaatverandering ook nog eens stijgt. De manier waarop in Nederland de ...
help
Kennisarticulatie droge rurale zandgronden : hoe krijgen we stakeholders aan het stuur? [Presentation]
Meuleman, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Stakeholderparticipatie Hotspot Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Landsman, N. \ 2008
Presentatie Kennis Netwerk Delta Water, gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Science-policy interface en stakeholder participatie [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Wetenschap en politiek: uiteenlopende kennisbelangen. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Toestand van het klimaat 2008 : neerslag en droogte [Monograph]
Lenderink, G. \ Beersma, J. \ 2008
In de (late) zomer is de Nederlandse kust gemiddeld natter dan de rest van het land. Ook in de afgelopen zomers is een paar keer sprake geweest van overvloedige regenval en wateroverlast in kustprovincies. In hoeverre heeft het warme Noordzeewater da ...
help
'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Monograph]
Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
help
Gebruikersbehoeftes IC11 socio-economic scenarios for climate assessments [Monograph]
Eeltink, W. \ Drunen, M. van \ 2008
Kort onderzoek naar de behoeftes van KvR-projectleiders aangaande socio-economische scenario’s. Eerst zijn negentien KvK projecten geïdentificeerd die iets te maken hebben met socio- economische scenario’s. Daarvoor is de KvR projectendatabase geraad ...
help
Opgedragen projecten [Monograph]
Heinen, M. \ Steenis, O. van \ 2008
Inventarisatie van projecten, die van start zijn gegaan, in verband met kennis voor klimaat
help
Klimaatadaptatie [Monograph]
2008
"Duurzaam bouwen" komt met een special over klimaatadaptatie. Met daarin de volgende bijdragen. 1. Nederland klimaatbestendig! : het onderzoeksprogramma klimaat voor ruimte (A. Schoemakers, M. Heinen). 2. Meervoudig waterrobuust : rekenen, tekenen en ...
help
Definitiestudie afwegingskader : naar een klimaatbestendig Nederland : definitiestudie fase 1, kaders voor afweging [Monograph]
Jeuken, A. \ Krogt, R. van der \ Claessen, F. \ Most, H. van der \ Opdam, E. \ McCarthy, B. \ Knoop, J. \ Metselaar, E. \ Leusink, A. \ Morsselt, T. \ Opdam, P. \ Sluis, J. van der \ Spit, T. \ Vellinga, P. \ Teisman, G. \ 2008
Onzekerheid over (omvang en tempo van) de gevolgen van klimaatverandering vormt een essentieel punt bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting. De mate waarin en de snelheid waarmee veranderingen optreden zijn niet precies bekend. Een afwegingsk ...
help
Beschrijving en uitwisseling regionale Ruimtescanner toepassingen [Monograph]
Koomen, E. \ Loonen, W. \ Koekoek, A. \ 2008
Geodan Next voert diverse regionale toepassingen uit met het ruimtegebruiksmodel Ruimtescanner. In 2008 is dit instrument toegepast voor het maken van toekomstverkenningen voor de provincies Overijssel, Utrecht en Drenthe. Naast simulaties van toekom ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.