Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 33

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos [Monograph]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Daling, J. \ Pelsma, T. \ Belien, E. \ Olsthoorn, A. \ Sass-Klaassen, U. \ Ouden, J. den \ Kuijper, M. \ Rooij, S. van \ Stuijfzand, S. \ Boonstra, A. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Provinciaal afwegingskader Klimaatbestendigheid : casestudy provincies [Monograph]
Schippers, L. \ Jong, S. de \ 2008
Het eindrapport ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. Er is echter nog onvoldoende duidelijk hoe het af ...
help
Aandacht voor veiligheid [Monograph]
Aerts, J. \ Sprong, T. \ Bannink, B. \ 2008
De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt d ...
help
Klimaateffectschetsboek Utrecht : groeiboek met eerste inventarisatie van mogelijke klimaatveranderingseffecten en -gevolgen [Monograph]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, G. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
Klimaatadaptie in de Zuidplaspolder : eindrapport [Monograph]
Steekelenburg, M. van \ 2008
De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is ...
help
Klimaatverandering op de kaart gezet [Monograph]
Interprovinciaal Overleg, IPO \ [ca. 2008]
Het klimaat verandert, ook in Nederland. Klimaatverandering heeft maatschappelijke consequenties, overheden willen er steeds meer rekening mee houden in hun beleid. Om dit goed te kunnen doen, is het nodig te weten wat klimaatverandering teweegbrengt ...
help
Naar een klimaatbestendig NL : kaders voor afweging, definitiestudie fase 1 [Monograph]
Jeuken, A. \ Morsselt, T. \ 2008
Deze definitiestudie geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. De resultaten laten zien op welke wijze adaptatiemaatregelen meegenomen kunnen wor ...
help
Dialoog klimaat en de stad [Monograph]
Kuypers, V. \ 2008
De gemiddelde temperaturen in stedelijke gebieden liggen hoger dan in de omringende landelijke gebieden tengevolge van het warmte eiland effect. Het project is gericht op implementatie van maatregelen in die sterk verstedelijkte regio’s in Nederland ...
help
Klimaatverandering en natuur: identificatie knelpunten als eerste stap naar adaptatie van de EHS [Monograph]
Vos, C. \ Kuipers, H. \ Wegman, R. \ Veen, M. van der \ 2008
Kunnen soorten de verschuiving van hun geschikte klimaatzone volgen, waar liggen knelpunten. Waar zijn sleutelgebieden mogelijk te klein voor het opvangen van weersextremen. De verdeling van warmteminnende en koudeminnende soorten over de natuurdoele ...
help
Zeepkistensessie [Presentation]
2008
Elf korte presentatiesvan hotspots in KvR en KvK, een zeepkistsessie. Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, dd 27 november 2008 te Rotterdam.
help
Transport [Presentation]
Meer, R. van der \ 2008
Rinske van der Meer (2008). Presentatie Thema Transport Hotspot Regio Rotterdam tijdens de bijeenkomst Hotspot Regio Rotterdam op 23 april 2008. KvK Hotspot Regio Rotterdam, Rineke van der Meer, woensdag 23 april 2008. Belang van binnenvaart, klimaat ...
help
Analyse workshop 1 biomassadialoog [Monograph]
Breukers, S. \ Cuppen, E. \ Bergsma, E. \ Hisschemöller, M. \ [2008]
In de Biomassadialoog worden concrete ideeën over duurzame biomassaketens ontwikkeld en wordt nagegaan wat er nodig is om deze te realiseren. Deelnemers aan de dialoog komen uit verschillende hoeken: ondernemers, technologieontwikkelaars, energiebedr ...
help
Kennisarticulatie droge rurale zandgronden : hoe krijgen we stakeholders aan het stuur? [Presentation]
Meuleman, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Stakeholderparticipatie Hotspot Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Landsman, N. \ 2008
Presentatie Kennis Netwerk Delta Water, gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Science-policy interface en stakeholder participatie [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Wetenschap en politiek: uiteenlopende kennisbelangen. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Toestand van het klimaat 2008 : neerslag en droogte [Monograph]
Lenderink, G. \ Beersma, J. \ 2008
In de (late) zomer is de Nederlandse kust gemiddeld natter dan de rest van het land. Ook in de afgelopen zomers is een paar keer sprake geweest van overvloedige regenval en wateroverlast in kustprovincies. In hoeverre heeft het warme Noordzeewater da ...
help
'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Monograph]
Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
help
Gebruikersbehoeftes IC11 socio-economic scenarios for climate assessments [Monograph]
Eeltink, W. \ Drunen, M. van \ 2008
Kort onderzoek naar de behoeftes van KvR-projectleiders aangaande socio-economische scenario’s. Eerst zijn negentien KvK projecten geïdentificeerd die iets te maken hebben met socio- economische scenario’s. Daarvoor is de KvR projectendatabase geraad ...
help
Grondwater als bron voor biodiversiteit [Speech]
Witte, J.P.M. \ 2008
Het beroep van de auteur bestaat uit het verklaren en voorspellen van de diversiteit aan plantensoorten in afhankelijkheid van water, en dan vooral van grondwater en het water dat boven in de bodem zit, het bodemvocht. In deze rede legt hij uit waaro ...
help
Opgedragen projecten [Monograph]
Heinen, M. \ Steenis, O. van \ 2008
Inventarisatie van projecten, die van start zijn gegaan, in verband met kennis voor klimaat
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.