Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Klimaatverandering in stedelijke gebieden : een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden [Monograph]
Drunen, M. van \ Lasage, R. \ Brinkman, S. \ 2007
Toename van wateroverlast, verdroging en hitte in steden zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied. Ook heeft klimaatverandering effect op waterveiligheidsrisico’s. Met name in de lage delen van Nederland, waaronder de ...
help
Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in breder perspectief [Monograph]
Aerts, J. \ Brinkman, S. \ 2007
Dit document geeft een overzicht van de effecten van klimaatverandering en onze veiligheid tegen overstromingen. Er wordt een schets gemaakt welke ruimtelijke, bestuurlijke en technische mogelijkheden gecreëerd moeten en kunnen worden om Nederland ve ...
help
Naar een klimaatbestendig Groene Hart : beleidsopgaven, concepten en strategieën voor een duurzame inrichting van het Groene Hart [Monograph]
Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P.L. \ Brinkman, S. \ 2007
Studie uitgevoerd in het kader van de Routeplanner 2010 > 2050:”Naar een Klimaatbestendig Nederland”. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. Want: De ambitie om de problemen ...
help
Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet ) weten [Monograph]
Vos, C.C. \ Opdam, P. \ Nabuurs, G.-J. \ Bugter, R. \ Epe, M. \ 2007
Ten behoeve van het nationaal programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is als onderdeel van Routeplanner 3 voor het thema natuur een overzicht gemaakt van de huidige kennisleemtes. Op basis van de belangrijkste effecten die klimaatverandering moge ...
help
Routeplanner 3: wat we weten en wat we niet weten over klimaatverandering in Nederland : Het Groene Hart, natuur, de stad en waterveiligheid [Monograph]
Drunen, M. van \ Brinkman, S. \ 2007
De Routeplanner is de wetenschappelijke tak van Nationaal Programma ‘Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK). Deze brochure vat de belangrijkste conclusies van de vier brugdocumenten samen. Zijnde: Het Groene Hart, Natuur, De stad, Waterveiligheid.
help
Naar een klimaatbestendig Nederland : samenvatting routeplanner [Monograph]
Drunen, M. van \ 2006
Samenvatting van wetenschappelijke kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Dit rapport helpt om een strategie op te stellen om bij ruimtelijke ordening rekening te houden met de gevolgen van klimaatv ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Monograph]
Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 2: Quickscan kennisaanbod en -leemten in klimaatbestendigheid : effecten, adaptatiestrategieën en maatschappelijke inbedding [Monograph]
Veraart, J. \ Opdam, P. \ Nijburg, C. \ Makaske, B. \ Brinkman, S. \ Pater, F. de \ Luttik, J. \ Meerkerk, J. \ Leenaers, H. \ Graveland, J. \ Wolsink, M. \ Klijn, E.H. \ Neuvel, J. \ Rietveld, P. \ 2006
Deze quickscan geeft een overzicht van kennisontwikkeling over adaptatie aan klimaatverandering binnen de (BSIK)-programma’s en gerelateerd onderzoek die lopen bij kennisinstellingen. Dit wordt gedaan ten behoeve van het Adaptatieprogramma Ruimte en ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 4: Casestudies en hotspots : routeplanner [Monograph]
Pater, F. de \ Drunen, M. van \ 2006
Het klimaat verandert en dat heeft economische, ecologische en sociale gevolgen. Veel van die gevolgen hebben een ruimtelijke weerslag. We kunnen op een aantal ervan met ruimtelijke ingrepen anticiperen om de negatieve effecten op te vangen en van de ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.