Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=(Thema 3) AND project==(Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen [Monograph]
Boer, J. de \ 2012
Dit rapport laat zien dat de participatie van stakeholders bij adaptatieprojecten kan worden bevorderd door informatie over aard en effecten van klimaatverandering zo te duiden dat ook niet-specialisten kunnen snappen wat er aan de hand is. Het duide ...
help
Regionale toepassingen van de Ruimtescanner \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Article]
Koomen, E. \ Jacobs, C.M.J. \ 2011
Waar liggen kansen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en waar worden gewaardeerde gebieden bedreigd? Het antwoord op deze vragen kan komen uit computermodellen die toekomstig ruimtegebruik sumuleren. Deze simulaties kunnen behulpzaam zijn bij zow ...
help
Zuinig omgaan met het Wad : casus natuur in het Waddengebied van het Klimaat voor Ruimte project IC12'Adaptieve capaciteit en instituties' [Monograph]
Klostermann, J.E.M. \ Bergsma, E. \ 2010
Dit werkdocument analyseert de adaptieve capaciteit in het Waddengebied om de natuurwaarden te beschermen en ontwikkelen bij klimaatverandering. De verwachting is dat de Waddenzee zou kunnen‘verdrinken’ door een stijgende zeespiegel en dat de soorten ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
Ruimtelijke klimaatscan : methodiek ontwikkeling case Zuid-Holland [Monograph]
Bergh, D. van den \ Berendsen, R. \ Gerritsen, M. \ Mes, R. \ Nistelrooij, H. van \ Koomen, E. \ Loonen, W. \ Provincie Zuid Holland \ 2009
Klimaatbestedenigheidsanalyse. Alleen bestuurlijk vastgestelde maatregelen zijn meegenomen in de analyse. Dit is vanwege het feit dat het huidig grondgebruik en dus de huidige situatie uitgangspunt zijn. Dus bijvoorbeeld het Kierbesluit wel, maar de ...
help
Wateroverlast in stedelijk gebied ten gevolge van extreme neerslag : een quickscan voor de intrinsieke gevoeligheid voor wateroverlast [Student report]
Hussen, K. van \ 2009
De aanleiding van het onderzoek zijn uitkomsten beschreven in het rapport Ruimtelijke klimaatscan, Methodiek ontwikkeling, case Zuid-Holland. In het rapport kan de robuustheid m.b.t. wateroverlast in stedelijk gebied niet in kaart gebracht kan worden ...
help
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos [Monograph]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Daling, J. \ Pelsma, T. \ Belien, E. \ Olsthoorn, A. \ Sass-Klaassen, U. \ Ouden, J. den \ Kuijper, M. \ Rooij, S. van \ Stuijfzand, S. \ Boonstra, A. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Aandacht voor veiligheid [Monograph]
Aerts, J. \ Sprong, T. \ Bannink, B. \ 2008
De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt d ...
help
Gebruikersbehoeftes IC11 socio-economic scenarios for climate assessments [Monograph]
Eeltink, W. \ Drunen, M. van \ 2008
Kort onderzoek naar de behoeftes van KvR-projectleiders aangaande socio-economische scenario’s. Eerst zijn negentien KvK projecten geïdentificeerd die iets te maken hebben met socio- economische scenario’s. Daarvoor is de KvR projectendatabase geraad ...
help
De evaluatie van landschap in ruimtegebruiksimulatie [Monograph]
Koomen, E. \ 2008
Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft voor haar studies over de toekomst van milieu en natuur in Nederland, evenals voor het toetsen van ruimtelijke plannen en nota’s behoefte aan simulaties van toekomstig grondgebruik. Op basis van gesimuleerde ruim ...
help
Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid : onderzoek aan de hand van de casus 'het buitendijks gebied van gemeente Rotterdam' [Monograph]
Jong, A. de \ 2008
Als het gaat over klimaatbeleid focusten beleidsmakers tot voor kort vooral op het tegengaan van klimaatverandering, maar een adequaat adaptatiebeleid is hoog nodig. Om verschillende redenen moet over adaptatieve maatregelen nu of in de nabije toekom ...
help
Veerkrachtig Rotterdam: klimaatverandering als uitdaging : workshopverslag [Monograph]
Wardekker, J.A. \ Jong, A. de \ Sluijs, J.P. van der \ 2008
De doelstelling van de workshop was meerledig:<BR> - Een korte inventarisatie maken van mogelijke problemen die klimaatverandering zou kunnen geven in het buitendijks bebouwd gebied in Rotterdam.<BR> - Nadenken over hoe een ‘veerkrachtbenadering’ pra ...
help
Watergestuurd ruimtelijk beleid [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2007
Het klimaat verandert; de zeespiegel stijgt, de pieken in rivierafvoer en het aantal zware regenbuien nemen toe. Dat heeft consequenties voor het ruimtegebruik in Nederland. We moeten ons hiertegen niet alleen wapenen door dijken te verhogen en extra ...
help
Socio-economische scenario's voor klimaatbestendigheidstudies : workshopverslag 10 januari 2007 [Monograph]
Drunen, M. van \ 2007
Verslag van de workshop ‘Scenario’s voor Nederland tot 2100’ dat plaatsvond op 10 januari 2007 bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) in Amsterdam. Deze workshop was een gezamenlijk initiatief van het BSIK KvR project ‘Sociaal-economische sc ...
help
Evaluatie van onzekerheidscommunicatie in de Milieubalans 2005 [Monograph]
Wardekker, J.A. \ Sluijs, J.P. van der \ 2006
Met de Milieubalans 2005 is een verbeterproces in gang gezet om meer aandacht te besteden aan het explicieter en consequenter communiceren van onzekerheden in tekst, figuur en tabel. Ook zijn op een meer systematische wijze kansuitspraken gedaan over ...
help
Climate change and the precautionary principle \ Implementing the precautionary principle : perspectives and prospects [Scientific article]
Sluijs, J.P. van der \ Turkenburg, W.C. \ 2006
In this chapter the authors review the management of climate risks from the viewpoint of the Precautionary Principle. Following the ingredients of the definition of the PP, they first explore the grounds for concern with a focus on potential irrevers ...
help
De waardering van interne en externe veiligheid in het verkeer [Monograph]
Daniel, V. \ Gent, H. van \ Rietveld, P. \ Rouwendal, J. \ Verhoef, E. \ 2005
Dit rapport bevat de resultaten van een literatuur- en deskstudie die door de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit werd uitgevoerd. Het doel van deze achtergrond studie is om AVV te voorzien van enige inhoudelijke ondersteuning op ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.