Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 310

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Buijs
Check title to add to marked list
help
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland [Monograph]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ 2019
help
Resultaten Nationale Landschapsenquête : onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland [Monograph]
Buijs, Arjen \ Nieuwenhuizen, Wim \ Langers, Fransje \ Kramer, Henk \ 2019
help
From the end to the start : genetic and physiological aspects of the lifespan of seeds [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2022-01-25
Buijs, Gonda \ 2019
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Monograph]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018

Abstract:
For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.

help
Dennenprocessierups komt steeds dichter bij Nederland: hoe herken je de levensstadia? \ Nature Today [Article]
Hellingman, S. \ Vliet, A. van \ Bron, W. \ Kuppen, H. \ Jans, H. \ Buijs, J. \ 2018
flora - fauna - birds - lepidoptera - ecology - population dynamics

Abstract:
Een paar jaar geleden bevonden de rupsen van de dennenprocessierups zich nog aan de grens van Frankrijk met België. Het is daarom niet uitgesloten dat de dennenprocessierups zich inmiddels ook in België of zelfs in het zuiden van Nederland bevindt. Ook de dennenprocessierups heeft brandharen. Hier lees je hoe je de verschillende levensstadia van de dennenprocessierups kunt herkennen.

help
Monitoring van groene burgerinitiatieven : methodiek, indicatoren en ervaring met pilot en nulmeting [Monograph]
Vullings, L.A.E. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ 2018

Abstract:
To inform the Assessment of the Dutch Human Environment (Balans van de Leefomgeving), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency needs a quantitative measure of the size and scope of green citizens’ initiatives and their impact. The need for this information reflects the ambition of many government authorities to bring the wider community, including individuals, into closer contact with nature and involve them more in nature policy. This report describes a methodology for monitoring green citizens’ initiatives. Further indicators and main findings are given of the methodology used in a pilot project and a baseline assessment.

help
Monitoring van groene burgerinitiatieven : analyse van de resultaten van een pilot en nulmeting in vier gemeenten [Monograph]
Vullings, L.A.E. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ Kramer, H. \ Vries, S. de \ 2018

Abstract:
To inform the evaluation of the Nature Pact (Natuurpact) and the Assessment of the Dutch Human Environment (Balans van de Leefomgeving), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency needs a quantitative measure of the size and scope of green citizens’ initiatives and their impact. The need for this information reflects the ambition of many government authorities to bring the wider community, including individuals, into closer contact with nature and involve them more in nature policy. This report describes the results of a baseline assessment and pilot study to test the newly developed methodology for monitoring green citizens’ initiatives. Besides the results, the report includes several analyses based on the data and presents the main findings.

help
Active citizenship in green space governance [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-11-09
Mattijssen, Thomas \ 2018
help
Hoop voor wereldvis : ondergang en terugkeer van de blauwvintonijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Article]
Buijs, G.-J. \ 2018
fishes - fishing - sport - fishery resources - fisheries - netherlands - fish stocks

Abstract:
De blauwvintonijn - sushivis bij uitstek - was bijna uitgestorven. “Maar hij is terug. Ook in de Noordzee”, constateert Steven Adolf, journalist én onderzoeker bij Wageningen University. Dat is het goede nieuws. Maar er wordt ook alweer gretig op al die bluefins geloerd.

help
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 [Monograph]
Kleefstra, Romke \ Bakker, Ronald \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Boer, Peter de \ Buijs, René \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christian \ Stahl, Julia \ 2018

Abstract:
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten) en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma. Voor het eerst is het onderzoek in het kader van de bodemdaling in het Lauwersmeer in één geïntegreerd rapport samengevat.

help
Noordelijke waterschappen geven vissen ruim baan : Drempels slechten met beleid \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Article]
Buijs, G.-J. \ 2018
fishes - fishing - sport - fishery resources - fisheries - netherlands - fish stocks

Abstract:
Ruim Baan voor Vissen. Zo heet het Waddenfondsproject van de vier noordelijke waterschappen en die titel dekt de lading precies. Speciaal aan dit project is dat het hier gaat over vismigratie tussen zoet en zout water en vice versa. En daar ligt nog veel terrein braak. Maar het begin is gemaakt.

help
Eerste eikenprocessierupsen al met brandharen, grootste overlast begin juni \ Nature Today [Article]
Hellingman, S. \ Vliet, A. van \ Bron, W. \ Kuppen, H. \ Jans, H. \ Buijs, J. \ 2018
flora - fauna - birds - lepidoptera - ecology - population dynamics

Abstract:
18-MEI-2018 - Door de hoge temperaturen verloopt de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen snel. De afgelopen week zijn op veel plaatsen al de eerste rupsen met brandharen aangetroffen. Nog niet eerder zaten rupsen met brandharen zo vroeg laag in de bomen. De kans op contact met brandharen neemt daardoor toe. De overlast zal het grootst zijn vanaf begin juni en aanhouden tot in juli.

help
Oplossing voor meeuwenoverlast \ De levende natuur [Article]
Buijs, R.-J. \ Huig, N. \ 2017
natural history - protection - nature conservation - botany - zoology - netherlands - nature

Abstract:
Je kunt er de klok op gelijk zetten: ieder jaar in de zomer haalt overlast door meeuwen (Zilvermeeuw (Larus argentatus) en Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)) ergens in Nederland de pers en politiek. Afgelopen jaar was dat onder meer in Alkmaar. Wat is hier aan de hand en hoe is dit te voorkomen?

help
Code of practice for the care and handling of rabbits: review of scientific research on priority issues [Monograph]
Turner, Patricia V. \ Buijs, Stephanie \ Rommers, Jorine \ Tessier, Maxime \ Rabbit Code of Practice Scientific Committee \ 2017
animal welfare - animal production - rabbits - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
help
Kraakbeenvissen uit het fietsendepot : uniek kweekproject van haaien en roggen : onderzoek en beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Article]
Buijs, G.J. \ 2017
fishes - fishing - sport - fishery resources - fisheries - netherlands - fish stocks

Abstract:
Wereldwijd gaat het slecht met de haaienstand. De Noordzee is daar geen uitzondering op. Daarom loopt in Utrecht een project dat uniek is in de wereld: als onderdeel van een ambitieus herstelproject worden haaien en roggen gekweekt.

help
Vijfentwintig jaar burgerbetrokkenheid in het natuurbeleid : analyse van beleidsdiscoursen en publiek draagvlak [Monograph]
Buijs, A.E. \ Elands, B.H.M. \ Koppen, C.S.A. van \ Warmelink, N. \ 2017

Abstract:
This report on public engagement with nature conservation between 1990 and 2017 focuses on public support for nature conservation and on policy discourses about public engagement. Based on a distinction between instrumental and idealistic motivations for engaging with the general public, three policy discourses on public engagement are described: Ecology First, Broadening and Embedding, and Co-creation and Economy. Although policy discourses and public opinion are influenced by a multitude of external factors, critical discourses on nature conservation policies seem to have contributed to a decrease in public support for nature conservation policies from 2006 onwards. The latest questionnaire results from 2017 suggest that public support for nature conservation policy is increasing. Meanwhile, most people do not consider nature conservation a priority for government policy---Dit rapport over vijentwintig jaar burgerbetrokkenheid analyseert de ontwikkelingen in publiek draagvlak tussen 1990 en 2017 in combinatie met de ontwikkelingen in het beleidsdiscours over burgerbetrokkenheid bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op basis van onderscheid tussen instrumentele en principiële argumenten voor natuurbescherming worden drie beleidsdiscoursen onderscheiden: Vanaf 1990 is het ‘Ecologie Voorop’ discours dominant geweest. Rond 2000 is tijdelijk het ‘Verbreding en Verankering’ discours belangrijk geweest en na een disruptie in 2011 zien we de opkomst van het ‘Co-creatie en Economie’ discours. Alhoewel beleidsdiscours en publiek draagvlak vooral door externe factoren worden beïnvloed, lijkt de maatschappelijke kritiek op het natuurbeleid een weerslag gehad te hebben op het publiek draagvlak voor het natuurbeleid vanaf 2006. In de draagvlakenquête van 2017 is zichtbaar dat het publiek draagvlak zich herstelt van de dip tussen 2006 en 2013. Tegelijkertijd blijken de meeste burgers natuurbescherming niet als een acuut beleidsprobleem te zien

help
Sportvissers gaan Europees \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Article]
Buijs, G.-J. \ 2017
fishes - fishing - sport - fishery resources - fisheries - netherlands - fish stocks

Abstract:
Waar Sportvisserij Nederland op nationaal niveau de sportvissersbelangen behartigt, doet de European Anglers Alliance (EAA) dat in Europees verband. De sportvisserij timmert hard aan de weg, zegt Fred Bloot, president van de EAA en adjunct-directeur bij SVN.

help
The Impact of International Cooperative Initiatives on Biodiversity (ICIBs) : research report [Monograph]
Arts, Bas \ Buijs, Arjen \ Gevers, Hein \ Mattijssen, Thomas \ Kok, Marcel \ Oorschot, Mark van \ Schoolenberg, Machteld \ Temmink, Rani \ 2017
help
Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos [Monograph]
Smeenge, H. \ Kieskamp, A.A.M. \ Horsthuis, M.A.P. \ Duijn, B. van \ Waal, R. de \ Koop, H \ Essen, E, van \ Buijs, R. \ 2017

Abstract:
Het Smoddebos is een bijzonder bos op leemgrond met een soortenrijke ondergroei die gebonden is aan vochtige gebufferde omstandigheden. Het gebied is eigendom van dhr. Hobbelink en Natuurmonumenten. De kern (Natuurmonumenten) is in 1997 aangewezen als bosreservaat, wat betekent dat er sindsdien geen beheer meer plaats vindt. Gebiedsdeskundigen (o.a. omwonenden) geven op basis van veldwaarnemingen aan dat de rijkdom van de ondergroei in het Smoddebos in de afgelopen dertig jaar is afgenomen. Het is onduidelijk wat de oorzaken zijn van de veranderingen: beheer van het bos en ontwikkeling (in het sluiten) van de boomlaag en successie of een verandering in de abiotische omstandigheden, bijvoorbeeld verdroging. Provincie Overijssel heeft gevraagd om inzicht te geven in de veranderingen in de vegetatie de afgelopen jaren en om uit te zoeken welke oorzaken deze mogelijke veranderingen hebben. Daarom is een landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid onderzoek naar flora en vegetatie.

help
Een derde minder eikenprocessievlinders gevangen dan in 2016 \ Nature Today [Article]
Hellingman, S. \ Vliet, A. van \ Kuppen, H. \ Jans, H. \ Buijs, J. \ 2017
flora - fauna - birds - lepidoptera - ecology - population dynamics

Abstract:
Door in augustus en september met feromoonvallen eikenprocessievlinders te vangen, ontstaat een goed overzicht van hoe de populatie zich lokaal ontwikkelt. Met deze informatie kun je bepalen waar zich mogelijk volgend jaar problemen met de eikenprocessierups kunnen voordoen.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.