Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 245

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Henkens
Check title to add to marked list
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Monograph]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018

Abstract:
For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.

help
Preliminary checklist of extant endemic species and subspecies of the windward Dutch Caribbean (St. Martin, St. Eustatius, Saba and the Saba Bank) [Monograph]
Bos, O.G. \ Bakker, P.A.J. \ Henkens, R.J.H.G. \ Freitas, J.A. de \ Debrot, A.O \ 2018
help
Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017 : een eerste beoordeling van de staat (van instandhouding), bedreigingen en managementimplicaties van habitats en soorten in Caribisch Nederland [Monograph]
Debrot, A.O. \ Henkens, R.J.H.G. \ Verweij, P.J.F.M. \ 2017
help
Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Article]
Henkens, T. \ 2017
environment - research - netherlands - renewable resources - cycling - durability - sustainability - renewable energy - input industries - power requirement

Abstract:
Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting van hun ertsen in de nabije toekomst zal optreden, stellen drie auteurs in 2015 in een Dossier-artikel in Tijdschrift Milieu. In werkelijkheid valt dit waarschijnlijk reuze mee, stelt Marcel Bovy. Met name veranderingen in de winning, productie en consumptie maken dat het voldoen aan de behoeften van toekomstige generaties niet op grote problemen zal stuiten.

help
Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit [Monograph]
Henkens, R.J.H.G. \ Oorschot, M.M.P. \ Ganzevles, J. \ 2017

Abstract:
Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debeleidsdoelen, zoals verwoord in de Rijksnatuurvisie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deambities van de GDs blijken goed aan te sluiten op de verschillende beleidsdoelen. Ecologische effectenworden nauwelijks gemonitord. Desalniettemin lijkt het effect van veel GDs beloftevol, doordat vaak goedestappen worden gezet in het innovatieproces, met de juiste partijen, met concrete op natuur en biodiversiteitgerichte doelstellingen en met een grote potentie voor opschaling. Door een gerichtere sturing op deformulering van GD-doelen en de samenstelling van betrokken partijen, kan de effectiviteit van Green Dealsnog verder worden vergroot---Green Deals (GDs) are agreements made between the Dutch government and social partners in which thepartners are invited to come up with innovative solutions for green growth. This study investigated thecontribution being made by the 41 GDs on Biodiversity (at the end of 2016) to the policy objectives in theGovernment vision on nature and the Natural Capital Agenda. The ambitions of the GDs appeared tocorrespond well with the various policy objectives. Although the ecological effects are hardly being monitoredat all, the potential impacts of the GDs appear to be promising because many projects have made significantprogress with innovation, with the right partners, and towards concrete objectives for nature andbiodiversity, with great potential for scaling up. The Green Deals can be made even more effective by tyingGD objectives more closely to policy objectives and ensuring an optimal mix of partners

help
Green deals : van ruimte maken naar richting geven \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Article]
Ganzevles, J. \ Oorschot, M. van \ Potting, J. \ Henkens, R. \ 2017
environment - research - netherlands - government policy - environmental policy - agreements - emission reduction - cooperation - evaluation - sustainable development

Abstract:
Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen de Rijksoverheid en maatschappelijke partijen om innovatie en verduurzaming te bevorderen. Met deze aanpak geeft de overheid ruimte aan vernieuwing vanuit de maatschappij. Maar wat leveren Green Deals nu eigenlijk op? Partijen blijken warm te lopen voor samenwerking en vernieuwing. Maar wat mist is het vooraf goed doordenken van de ver wachte milieuwinst en het moni- toren er van tijdens de uitvoering van deals. Door meer richting te geven, zowel aan het begin als aan het einde van individuele deals, kan de Rijksoverheid bevorderen dat de Green Deals verder bijdragen aan maatschappelijke doelen.

help
Chobe district integrated land use plan [Monograph]
Sluis, Theo van der \ Cassidy, Lin \ Brooks, Chris \ Wolski, Piotr \ VanderPost, Cornelis \ Wit, Piet \ Henkens, Rene \ Eupen, Michiel van \ Mosepele, Keta \ Maruapula, Oggie \ Veenendaal, Elmar \ 2017
land use - sustainability - tourism - ecosystems - savannas - botswana
help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Monograph]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016

Abstract:
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Deze studie laat de handelingsopties voor bestuurders zien voor afgewogen keuzes in het landelijk en stedelijk gebied ten aanzien van dilemma’s in de laagveengebieden die nu al op hun bord liggen of mogelijk in de toekomst zullen gaan spelen. Daarvoor kijken we naar een breed scala van effecten van bodemdaling, zoals de effecten op de landbouw en voedselproductie, het waterbeheer, het klimaat (CO2-emissie), natuur en landschap, en de bebouwde omgeving inclusief de infrastructuur. We geven een beeld van de orde van grootte van de problemen die door bodemdaling worden veroorzaakt en geven inzicht in de kosten en baten van bodemdaling. We kijken daarbij naar de gevolgen voor natuur, klimaat, landbouw, (water)beheer, wonen en infrastructuur.

help
Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland [Monograph]
Sanders, M.E. \ Henkens, R.J.H.G. \ Veraart, J.A. \ Woltjer, I. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Clement, J. \ 2016
nature development - nature - nature management - ecosystem services - netherlands

Abstract:
Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendig beheer en haalbare doelen hebben. Robuuste natuur kan dus tegen een stootje en heeft een nuttige functie. Maar wat verstaan we nu onder robuuste, toekomstbestendige, veelzijdige, zelfredzame, veerkrachtige natuur? Dit rapport heeft als doel om de bovenstaande ideeën uit de natuurvisie te concretiseren. Daarvoor zoeken we naar kansrijke locaties voor robuuste natuur met o.a. meer mogelijkheden voor natuurlijke processen en naar een combinatie van natuur met maatschappelijke opgaven.

help
How much Biodiversity is in Natura 2000? : the “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network : technical report [Monograph]
Sluis, Theo van der \ Foppen, Ruud \ Gillings, Simon \ Groen, Thomas \ Henkens, René \ Hennekens, Stephan \ Huskens, Kim \ Noble, David \ Ottburg, Fabrice \ Santini, Luca \ Sierdsema, Henk \ Kleunen, Andre van \ Schaminee, Joop \ Swaay, Chris van \ Toxopeus, Bert \ Wallis de Vries, Michiel \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
biodiversity - habitats directive - birds directive - natura 2000 - statistical analysis - geographical information systems

Abstract:
In order to assess the significance of the presumed “umbrella effect” of Natura 2000 areas the European Commission initiated a study, in 2013, to address the following questions: 1) Which are, amongst the species regularly occurring within the European territory of the EU-28 Member States, those that significantly benefit from the site conservation under the EU Birds and Habitats Directive? 2) What is the percentage of all species occurring in the wild in the EU that benefit significantly from Natura 2000? 3) How significant is the contribution of Natura 2000 in relation to the objective of halting and reversing biodiversity loss? The approach used existing data, and covered the terrestrial mammals, birds, reptiles, amphibian, butterfly and plant species. The analysis is mostly based on statistical distribution models and GIS processing of species distribution data in relation to their presence within protected areas of the Natura 2000 network. The main findings for all species groups were: Animal species for which Natura 2000 areas were not specifically designated occur more frequently inside Natura 2000 than outside (in particular breeding birds and butterflies). These species do, therefore, gain benefit from the protected areas network. The species for which Natura 2000 areas were designated generally occur more frequently within the Natura 2000 site boundaries than the nonannex species; this is in particular the case for birds and butterflies, for amphibians and reptiles the difference is negligible. More specific conclusions and findings, as well as discussion of these results and implications for further studies are included in the report.

help
Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie [Monograph]
Broekmeyer, Mirjam \ Pleijte, Marcel \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Gerritsen, Alwin \ Grashof-Bokdam, Carla \ Henkens, René \ Schmidt, Anne \ Kistenkas, Fred \ 2016
birds directive - birds - habitats directive - nature management - nature conservation - natura 2000 - environmental legislation - netherlands
help
Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Conventie : nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en vooruitblik [Monograph]
Sanders, M.E. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Henkens, R.J.H.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2016
habitats directive - directives - birds directive - birds - nature conservation - nature conservation policy

Abstract:
Dit rapport beschrijft het nut en de noodzaak van derogatierapportages en evalueert proces, inhoud en techniek van de recentste rapportages. Ook bevat het een technische en inhoudelijke handleiding voor het invullen en indienen van de rapportages en geeft het een blik vooruit naar de verwachte consequenties van de nieuwe wetgeving voor de derogatierapportages.

help
Kennistabel mitigerende maatregelen [Monograph]
Ottburg, Fabrice \ Henkens, René \ 2015
nature conservation - nature management - flora - fauna - nature
help
Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon [Monograph]
Westerink, J. \ Vogelzang, T. \ Sluis, T. van der \ Smit, B. \ Henkens, R. \ 2015
land use - polders - vegetation types - landscape elements - rural recreation - applications - inventories - zuidhollandse eilanden

Abstract:
De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer van het gebied. Provincie Zuid- Holland heeft Alterra en LEI gevraagd hierop te reageren.

help
Baten innovatieve dijkconcepten Waddengebied : een overzicht van de generieke baten voor natuur en recreatie & toerisme van innovatieve dijkconcepten [Monograph]
Loon-Steensma, J.M. van \ Henkens, R.J.H.G. \ Groot, A.V. de \ Woltjer, I. \ 2014
dykes - biodiversity - safety - natural value - recreation - cost benefit analysis - north netherlands - wadden sea - ecosystem services

Abstract:
In dit rapport worden de generieke baten van de kansrijke innovatieve dijken beschreven, en worden voor de dijkvakken langs de Waddenkust voor zover mogelijk nadere specificaties omtrent de mogelijke baten gegeven. Samen met deskundigen uit de kenniswereld en uit de regio is een relevante set criteria opgesteld waarmee deze generieke baten kunnen worden geïdentificeerd. Wat de baten in het Waddengebied betreft, gaat het vooral om de effecten op de omgeving (nadruk op natuur en landschap). Veel effecten zijn afhankelijk van de uitvoering van de innovatieve dijk, bijvoorbeeld of er landwaarts of zeewaarts wordt versterkt en hoe de dijk of het omliggende gebied worden ingericht. Zeewaarts versterken levert een vermindering van de oppervlakte van een habitattype op, maar kan ook tot nieuw, ander habitat leiden. Landwaarts versterken kan leiden tot verlies aan landbouwgrond.

help
Wegen rond pensionering : nieuwe transities en trajecten [Monograph]
Henkens, K. \ Kalmijn, M. \ Thomése, F. \ [2013]
retirement - pensions - labour market - labour - elderly - retired people - volunteers - netherlands - europe

Abstract:
Weinig onderwerpen houden de gemoederen zo bezig als de toekomst van ons pensioen. De onzekerheid op de financiële markten en de vergrijzing van de samenleving zetten traditionele opvattingen over werk en pensioen op hun kant. De veranderende pensioenregelingen nopen tot langer werken en het ontwikkelen van nieuwe werkarrangementen voor een optimale inzet van ouderen op de arbeidsmarkt. Pensionering verandert bovendien steeds meer in een proces dat zich over een reeks van jaren kan uitstrekken. Dit boek laat niet alleen zien hoe het verlaten van de arbeidsmarkt in de loop van de afgelopen decennia is veranderd, maar toont ons ook de wegen waarlangs nieuwe generaties ouderen hun loopbaan en participatie vormgeven en voortzetten.

help
Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren [Monograph]
Henkens, R.J.H.G. \ Geertsema, W. \ 2013
ecosystem services - water treatment - water storage - carbon dioxide - outdoor recreation - particulate matter - financing - indicators - nature

Abstract:
De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadelen. Om bewustwording te stimuleren kunnen deze diensten worden gekwantificeerd en uiteindelijk ook gemonetariseerd. Hiertoe zijn een achttal ecosysteemdiensten nader uitgewerkt, te weten: waterkering, waterberging, oppervlaktewaterzuivering, CO2-vastlegging, plaagbestrijding, bestuiving, luchtzuivering (afvang fijnstof) en openluchtrecreatie. Per dienst is op basis van literatuuronderzoek en veronderstellingen een kennistabel opgesteld. Deze is gekoppeld aan de beheertypen van de IndexNL en geeft aan in welke mate de dienst door dat beheertype wordt geleverd. Ook worden bepalende ruimtelijke aspecten beschreven. In een volgende stap zouden van iedere dienst trendgrafieken kunnen worden opgesteld die laten zien in welke mate de dienst een aantal jaren terug werd geleverd, hoe het er nu voor staat en hoe dat zal verlopen met het huidige beleid.

help
Raceauto's en broedvogels : spanningsveld ecologie-economie bij TT-Circuit Assen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Henkens, R.J.H.G. \ Kleunen, A. van \ Kistenkas, F.H. \ 2013
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - natura 2000 - permits - monitoring - drenthe - Netherlands - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, met een gezamenlijk oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Met daarnaast ook nog eens circa 17 miljoen Nederlanders is het logisch dat er spanningen optreden tussen ecologie en economie. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-doelstellingen. Maar hoe bepaal je dat eigenlijk als die effecten nooit eerder goed zijn onderzocht?

help
Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant : kennis over ecologische effecten van kano’s en fluisterboten, kwetsbaarheid van flora en fauna en handelingsperspectieven voor beheerder en gebruiker [Monograph]
Ottburg, F.G.W.A. \ Henkens, R.J.H.G. \ 2013
streams - water recreation - aquatic ecology - ecological restoration - breeding birds - adverse effects - natura 2000 - water framework directive - noord-brabant

Abstract:
De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen werken aan het realiseren van de doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Voor de bevaarbare R5 en R6 beeksystemen kan dit proces worden gefrustreerd door de ontwikkelingen in de vaarrecreatie, vooral kano’s en fluisterboten. Voor de vergunningverlening en beheerplanprocedure bestaat behoefte aan kennis over de ecologische effecten hiervan op beeksystemen. Vooral bepaalde soorten broedvogels en massaal uitsluipende libellenlarven blijken relatief kwetsbaar voor vaarrecreatie. Zowel de beheerder als de gebruiker hebben verschillende handelingsperspectieven om ongewenste effecten te minimaliseren. Maximalisatie van het herstel van de beeksystemen tot de R5 en R6 referentiebeelden blijft uiteindelijk het beste handelingsperspectief om de doelstellingen voor recreatie en natuur te waarborgen.

help
Recreatie en natuur : kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden [Monograph]
Henkens, R.J.H.G. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schotman, A.G.M. \ Goossen, C.M. \ Pouwels, R. \ 2012
outdoor recreation - natura 2000 - nature conservation - habitats - nature management

Abstract:
Een groot deel van de Nederlandse natuurgebieden is aangewezen als Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt veel gerecreëerd. In de meeste gevallen kunnen de natuurfunctie en de recreatiefunctie goed samengaan. In een aantal gevallen kan recreatie leiden tot ongewenste effecten op de natuur. Het gaat daarbij vooral om de effecten van verstoring door aanwezigheid van recreanten op kwetsbare plekken en tijden en soms om ruimtebeslag en versnippering door recreatiefaciliteiten. Hoewel deze factoren meestal geen primaire drukfactor zijn, kan recreatie er wel toe bijdragen dat een soort of habitattype een kritische drempelwaarde bereikt, waardoor de gunstige staat van instandhouding in het geding is. In dit rapport wordt beschreven wat de mogelijke effecten zijn van recreatie op Natura 2000-doelsoorten en habitattypen. Dit gebeurt aan de hand van de kwetsbaarheid. In combinatie met de staat van instandhouding van een habitattype of soort geeft dit een indicatie of maatregelen voor recreatie voldoende kunnen bijdragen aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ook geeft dit rapport een overzicht van handelingsperspectieven voor een duurzame afstemming van natuur- en recreatiedoeleinden. Daarbij is speciale aandacht voor het monitoren van recreatiegedrag en de effecten op natuur. Het rapport besluit met een samenvatting van de resultaten uit de hoofdstukken, waarbij een vertaling is gemaakt in de vorm van een stappenplan. Het doorlopen van dit stappenplan geeft inzicht in de mogelijkheden voor de combinatie van recreatie en natuur in Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt verwezen naar de kennis in eerdere hoofdstukken. Uiteindelijk blijft het per gebied maatwerk, waarbij de kennis in dit rapport een goede basis biedt om verantwoorde keuzes te maken.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.