Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Mattijssen
Check title to add to marked list
help
Natuur 2.0 : het natuurdebat op social media [Monograph]
Breman, B.C. \ Mattijssen, T.J.M. \ Stevens, T.M. \ 2018

Abstract:
Social media spelen een groeiende rol van betekenis in het maatschappelijk debat. Het doel van deze analyse is om inzichtelijk te maken hoe het onderwerp natuur wordt gerepresenteerd op social media en hoe dit van invloed is op het maatschappelijk debat rondom de natuur in Nederland. Met behulp van diverse software is berichtgeving over natuur op social media verzameld. Deze berichten zijn vervolgens geanalyseerd via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden op verschillende niveaus (macro, meso, micro). De resultaten laten zien dat het onderwerp natuur online springlevend is en dat het overwegend positieve connotaties oproept. Tegelijkertijd leiden verschillende ideeën over wát natuur precies is bij tijd en wijle ook tot heftige discussies en een gepolariseerd debat. De invloed van dit digitale debat beperkt zich al lang niet meer tot het online-domein maar strekt zich ook uit tot de offline-praktijk van natuurbeheer en beleid.---Social media are playing an increasingly important role in public debate. The aim of this analysis is to get a clear picture of how the subject of nature is represented on social media and how this affects the public debate on nature in the Netherlands. A range of software was used to collect social media posts about nature. These posts were then analysed using a combination of quantitative and qualitative methods at different levels (macro, meso, micro). The results show that nature is a live issue online and that it generally has positive connotations. At the same time, the confluence of different ideas about what nature really is can sometimes lead to heated discussions and a polarised debate. For a long time now the influence of this digital debate has extended beyond the online domain into the world of practical conservation management and nature policy.

help
Vermaatschappelijking van natuur in onderzoek : overzicht van de kennisontwikkeling bij Wageningen Universiteit en Research, 2014-2018 [Monograph]
Mattijssen, Thomas \ Kamphorst, Dana \ 2018
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Monograph]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018

Abstract:
For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.

help
Scopingstudie vermaatschappelijking van natuur : een overzicht van onderzoek bij Wageningen Universiteit & Research voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Monograph]
Kamphorst, D.A. \ Mattijssen, T.J.M. \ 2018

Abstract:
In recent years the increase of societal involvement of nature and the deinstitutionalisation of nature policy has become an important theme in research and policy. This report provides an overview and analysis of studies into the this topic carried out by Wageningen University & Research for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality in the four years from 2014 to 2017. Most of these studies set out to answer specific questions on issues relating to governance and society. The other studies were either on developing methods for evaluating the increase of societal involvement in nature or research mainly to support process management. This report gives an overview of all these studies. It examines the concepts, analytical frameworks, methods, actor groups and research questions addressed in the studies, the main findings of the studies, and the knowledge gaps and possible research questions concerning the societal involvement of nature and the deinstitutionalisation of nature policy that remain to be answered.

help
Active citizenship in green space governance [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-11-09
Mattijssen, Thomas \ 2018
help
Ecologische citizen science : een weg naar grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur? [Monograph]
Mattijssen, T.J.M. \ Terluin, I.J. \ 2018

Abstract:
This study examines the relation between ecological citizen science and social engagement with nature, with a specific focus on the role of research projects in which volunteers take part in inventories of nature. We gathered information from interviews with coordinators of such projects. Our study shows that ecological citizen science contributes towards social engagement with nature in two ways. First, there is a deepening of engagement because volunteers become more intensively involved with and knowledgeable about nature. Second, there is a broadening of engagement, because more people become involved. However, the relation between citizen science and social engagement with nature is not a one-way street, but reciprocal. Social engagement with nature is not only a consequence of participation in citizen science projects, but often also the starting point for such participation---In deze studie staat de relatie tussen ecologische citizen science en natuurbetrokkenheid centraal. We kijken daarbij specifiek naar de rol van onderzoeksprojecten waarbij burgers als vrijwilliger actief zijn in natuurtellingen. Om hier inzicht in te verkrijgen, hebben wij interviews afgenomen met coördinatoren van dergelijke projecten. Ons onderzoek laat zien dat ecologische citizen science op twee manieren kan bijdragen aan betrokkenheid bij de natuur. Enerzijds is er sprake van een verdieping, doordat tellers meer intensief betrokken raken bij de natuur. Anderzijds gaat het ook om een verbreding van betrokkenheid, doordat nieuwe mensen betrokken raken. De relatie tussen citizen science en natuurbetrokkenheid is echter niet eenzijdig, maar wederkerig. Natuurbetrokkenheid is daarmee niet alleen een gevolg van deelname aan citizen science-projecten, maar vaak ook het startpunt voor deelname

help
The Impact of International Cooperative Initiatives on Biodiversity (ICIBs) : research report [Monograph]
Arts, Bas \ Buijs, Arjen \ Gevers, Hein \ Mattijssen, Thomas \ Kok, Marcel \ Oorschot, Mark van \ Schoolenberg, Machteld \ Temmink, Rani \ 2017
help
Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Mattijssen, T. \ Buijs, A. \ Elands, B. \ 2017
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - citizens - nature management - landscape management - nature conservation - public participation - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Het woord burgerinitiatief duikt steeds vaker op. Actieve burgers wachten niet tot de overheid iets voor hen doet, maar nemen zelf het heft in handen als ze groen willen verbeteren of onderhouden. Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage vanuit de participatiesamenleving terug te zien bij terreinbeherende organisaties, provincies en het ministerie van Economische Zaken. De verwachtingen over de bijdrage van georganiseerde burgers aan natuur, bos en landschap zijn soms hooggespannen. Maar is dat wel realistisch? Wij beschrijven in dit artikel de effecten die groene burgerinitiatieven hebben en reflecteren op wat dat betekent voor het natuurbeheer in Nederland.

help
Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport 'De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’ [Monograph]
Mattijssen, T.J.M. \ 2016
citizens - participation - nature - landscape - governance

Abstract:
Deze technische rapportage dient als bijlage bij het rapport De betekenis van groene burgerinitiatieven;analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland (Mattijssen et al., 2016). In dezetechnische rapportage volgt eerst een aantal aantekeningen wat betreft de methode in het hoofdrapport.Daarna volgt een verdere toelichting op het in het hoofdrapport gebruikte conceptueel raamwerk, met daarineen verdere argumentatie en beschrijving van de criteria die in het hoofdrapport zijn gebruikt om groeneburgerinitiatieven te analyseren. Ook volgt er een aanvulling op de in het hoofdrapport gepresenteerdeideaaltypologie, en worden in dit rapport de twee ideaaltypen ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘financiëleondersteuning’ besproken, die beide wegens hun beperkte omvang en relevantie zijn weggelaten uit hethoofdrapport. Ten slotte volgt er een stapsgewijze uitwerking van alle ideaaltypen op basis van de dimensiesvan het conceptueel raamwerk.---This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.

help
De betekenis van groene zelf-governance : analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk [Monograph]
Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Vader, J. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ 2016
nature conservation - landscape management - social participation - participation - nature conservation policy

Abstract:
In deze studie staan praktijken van natuur- en landschapsbeheer waarin groepen burgers(burgerinitiatieven) de ‘lead’ hebben in het realiseren, beschermen en/of beheren van natuur en landschapcentraal. In drie praktijken van groene zelf-governance is gekeken naar de betekenis, door in te gaan op deolievlekwerking die uitgaat van deze praktijken: de relaties met aangrenzende praktijken en naar de relatiestussen praktijken en structuren op regimeniveau, zoals bijvoorbeeld de werkwijzen en het beleid vaninstituties. Het blijkt dat de wederzijdse verwevenheid en dynamiek groot is: tussen praktijken van groenezelf-governance, tussen een praktijk van groene zelf-governance en aanverwante praktijken, en tussen eenpraktijk van groene zelf-governance. De daadwerkelijke invloed is moeilijk vast te stellen omdat dedynamiek zich afspeelt zich een context van veranderingen. Een belangrijke les voor de interactie burgeroverheidis dat er geleerd wordt door samen te doen---This study examines practices in which groups of local people (citizens’ initiatives) take the lead in natureconservation and landscape management projects. In three cases studies the significance of green selfgovernancewas examined by studying knock-on effects: the relations with related practices and therelations between practices and structures at the regime level, such as institutional working practices andpolicies. The bonds and dynamics in these relations – between green self-governance practices, betweengreen self-governance practices and related practices, and between green self-governance practices and theregime level – were found to be considerable. The actual level of influence is hard to determine because thedynamics play out within a changing context. An important lesson for the interaction between citizens andgovernment is that both can learn by working together

help
Innovative Governance of Urban Green Spaces : learning from 18 innovative examples across Europe [Monograph]
Buijs, Arjen \ Elands, Birgit \ Havik, Gilles \ Ambrose-Oji, Bianca \ Cvejic, Rozalija \ Debellis, Yole \ Davies, Clive \ Delshammar, Tim \ Erlwein, Sabrina \ Gerőházi, Eva \ Goodness, Julie \ Hansen, Rieke \ Fors, Hanna \ Jagt, Alexander van der \ Luz, Ana \ Mattijssen, Thomas \ Nastran, Mojca \ Møller, Maja Steen \ Otten, Ruud \ Rall, Emely \ Santos, Arthur \ Spanò, Marinella \ Száraz, Luca \ Tosic, Iván \ Vierikko, Kati \ Železnikar, Spela \ 2016
help
De betekenis van groene burgerinitiatieven : analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland [Monograph]
Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ Elands, B.H.M. \ Dam, R.I. van \ 2015
nature conservation policy - nature conservation - participation - public participation - governance - subsidies - netherlands

Abstract:
Het natuurbeheer in Nederland is de laatste jaren gekanteld en het dominante beleidsdiscours is verschoven van het ‘creëren van diensten voor burgers’ naar het ‘scheppen van waarden met burgers’. Op basis van 264 initiatieven is een typologie van soorten groene burgerinitiatieven ontwikkeld. Voor elk type beschrijven we de belangrijkste ecologische- en sociale doelen, hun activiteiten, hulpbronnen en de gepercipieerde effecten van de initiatieven. De meerderheid van de initiatieven dragen op een directe, fysieke manier bij aan bescherming en beheer van groene gebieden. Een omvangrijke minderheid richt zich vooral op bewustwording, educatie of natuurbeleving. Ten slotte richt een groep initiatieven zich op het beïnvloeden van het beleid en geeft daarmee kritische reflectie op het natuurbeleid. De beschikbaarheid van subsidie en de aanwezigheid van cultureel kapitaal zijn belangrijke hulpbronnen voor de initiatieven.

help
Governance within the Neighbourhood Green Plans: a case study in the city of Utrecht [Student report]
Otten, R. \ 2015
governance - government policy - management of urban green areas - neighbourhoods - urban environment - community participation - social participation

Abstract:
In both scientific literature and policy practice, there is nowadays much discussion about the observed shift from government to governance. This shift, which entails the increasing involvement of non-state actors in policy making, is often linked to the perceived prevalence of neo-liberal thought. It is believed that newly created political spaces might enable state actors to continue exercising control over non-state actors in novel ways. Against this background, this study examines the ‘Neighbourhood Green Plans’ (NGPs). The NGPs are a green participation programme in the Dutch city of Utrecht for ‘greening’ the city’s neighbourhoods with the help of residents. This study aims to understand the NGPs as an example of participatory governance, by providing an account (including organizational and substantive aspects) of this particular policy domain. Another aim is to examine whether and how a neo-liberal rationality can be recognized in the NGPs and how it relates to bottom-up ideas and initiatives.

help
Governance of urban green spaces in selected eu-cities : policies, practices, actors, topics [Monograph]
Buizer, M. \ Elands, B. \ Mattijssen, T. \ Jagt, A. van der \ Ambrose, B. \ Gerőházi, É. \ Santos, A. \ Steen Møller, M. \ 2015
management of urban green areas - urban environment - governance - participation - green infrastructure - public green areas

Abstract:
In a time of continuing urbanization, there is an increasing focus on developing attractive and healthy urban environments. Green spaces, ranging from woodlands and parks to allotment gardens and green roofs, provide a range of ecosystem services that contribute to better cities (Lovell and Taylor, 2013). The Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy project (GREEN SURGE in brief), funded under the EU’s 7th Framework Programme for research, will identify, develop and test ways of linking green spaces, biodiversity, people and the green economy in order to meet the major urban challenges related to land use conflicts, climate change adaptation, demographic changes and human health and well being. The contents of this report are based on work conducted in Work Package 6, one of the eight Work Packages of GREEN SURGE. Work Package 6 focuses on governance arrangements for urban green spaces. In this report, we discuss the findings of the GREEN SURGE Work Package 6 Tier 1 research on identifying and conceptualising innovative participatory governance arrangements in regards to the management of urban green infrastructure.

help
Functional characterization of the PPAR targets ANGPTL4 and HILPDA in lipid metabolism [PhD thesis]
Mattijssen, F. \ 2014
lipid metabolism - receptors - genotype nutrition interaction
help
Ethiek, emoties en ophef over dieren in de natuur : theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op in het wild levende dieren [Monograph]
Langers, F. \ Mattijssen, T. \ Buijs, A. \ Steingröver, E. \ Westerink, J. \ 2013
animal welfare - wild animals - ethics - nature management - fauna - animals - geese - dolphins - opinions - animal ethics

Abstract:
De afgelopen jaren is gebleken dat veel maatschappelijk debat kan ontstaan over het beheer van in het wild levende dieren. Het ministerie van EZ wil handvatten om mogelijke maatschappelijke discussies rondom faunabeheer tijdig te herkennen. Alterra heeft hiertoe een state of the art studie uitgevoerd van theorievorming rondom ethiek en emoties van burgerreacties in relatie tot in het wild levende dieren, en deze toegepast op twee actuele casussen: orka Morgan en de ganzenproblematiek in Nederland. De state of the art studie maakte duidelijk dat burgers voornamelijk vanuit waarden en emoties redeneren, waar beleidsmakers en natuurbeheerders de focus leggen op kennis. Inzicht in elkaars taal is essentieel om nader tot elkaar te komen. Of een voorgenomen maatregel commotie veroorzaakt is sterk afhankelijk van het dier dat het betreft, de schade die het dier veroorzaakt en de impact van de voorgenomen maatregel. Voorts speelt mee of er partijen zijn die zich hard maken. In de discussie over de orka Morgan is het biocentrisme dominant: debatten gaan vooral over het welzijn van Morgan. In de ganzendiscussie zijn het vooral biocentrische en antropocentrische visies die tegenover elkaar staan in de twee dominante discoursen.

help
Framing : de strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Buijs, A.E. \ Mattijssen, T.J.M. \ Kamphorst, D.A. \ 2013
natural history - nature conservation - ecology - biogeography - hydrobiology - physical planning - landscape ecology - landscape - environmental management - nature - nature conservation policy - public support - landscape experience - experiential value - government policy - attitudes - inventories - biodiversity

Abstract:
De afgelopen jaren is het dominante natuurbeleidsverhaal ter discussie komen te staan. Belangrijke coalities van actoren zijn opengebroken en standpunten gepolariseerd. De strijd over dominante natuurbeelden en daaraan gerelateerd over de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid is ontbrand. Framing door actoren speelt daarin een belangrijke rol. Welke argumenten worden gebruikt in de discussies, welke samenhangende verhalen zijn hierbij te onderscheiden en welke rol speelt het maatschappelijk draagvlak?

help
Ganzen, voer voor discussie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Mattijssen, T.J.M. \ Westerink, J. \ Buijs, A.E. \ Steingröver, E.G. \ Langers, F. \ 2013
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - fauna - wildlife management - nature conservation policy - public support - opinions - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Discussies over het welzijn van wilde dieren gaan er vaak heftig aan toe. Denk aan de discussies over wintersterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen, de aanpak van de ganzenproblematiek, de orka Morgan en recent nog de bultrug Johannes. Emoties kunnen hierbij hoog oplopen en natuurbeherende organisaties krijgen dan ongezouten kritiek. In dit artikel kijken we naar de ganzendiscussie van de afgelopen jaren zoals die werd gevoerd in de media en op internet. We laten zien welke argumenten, emoties en ethische visies daarin een rol spelen. Dit levert aanknopingspunten op om beter te kunnen voorspellen en begrijpen wanneer maatschappelijke conflicten ontstaan en hoe daar door terreinbeheerders mee kan worden omgegaan.

help
Polarisatie in het natuurdebat \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Article]
Buijs, A. \ Mattijssen, T. \ 2012
physical planning - rural planning - rural development - nature conservation - water management - hydrology - water resources - land use - agricultural land - netherlands - land consolidation - nature management - nature conservation policy - public support - policy evaluation

Abstract:
Natuurbescherming in Nederland beleeft een roerige tijd. Nog maar een paar jaar geleden dachten de meeste natuurbeheerders op brede steun vanuit de samenleving en beleid te kunnen rekenen. Hoewel al langer barstjes in die schijnbare consensus zichtbaar waren, is de discussie mede door het aantreden van staatssecretaris Bleker geëxplodeerd. Natuurbescherming wordt plotseling als een elitaire bezigheid neergezet en natuurorganisaties worden technocratische bastions genoemd. Hoe kon dat zo snel omslaan?

help
Draagvlak in de energieke samenleving: van acceptatie naar betrokkenheid en legitimatie [Monograph]
Buijs, A. \ Langers, F. \ Mattijssen, T. \ Salverda, I. \ 2012
nature management - public support - nature conservation policy - citizens - discourse analysis

Abstract:
Alhoewel het maatschappelijk draagvlak voor het natuurbeleid nog steeds groot is onder de Nederlandse bevolking, zijn hierin recentelijk ook barsten ontstaan. Dit blijkt uit een quick scan naar het draagvlak onder burgers, gebaseerd op de meest recente cijfers over betrokkenheid bij natuurbeheer, enquêtes onder de bevolking en een discourse analyse van discussies in de (sociale) media. Het begrip draagvlak zelf blijkt daarbij steeds meer gepolitiseerd, waarbij verwijzingen naar (het ontbreken van) draagvlak strategisch worden gebruikt in maatschappelijke discussies. We betogen dat de traditionele beleidsvisie op draagvlak als “acceptatie van beleid” niet meer past in de huidige netwerksamenleving en verbreedt dient te worden naar acceptatie en betrokkenheid, waarbij ook ruimte bestaat voor innovatieve coalities van betrokken burgers en bedrijven.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.