Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 21 - 40 / 719

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="agro-industrial chains"
Check title to add to marked list
help
Green Deal Business met biomassa en biobased gas [Monograph]
Kamp, H.G.J. \ 2016
biomass - biomass cascading - agro-industrial chains - biogas - bioenergy - biobased chemistry - biobased economy - economic development

Abstract:
Doel van deze Green Deal is om structurele rendabele business met biomassa mogelijk te maken, de hoeveelheid biogas in Nederland te verhogen en hiermee de ontwikkeling van een biobased economy te versnellen.

help
Financial value-chain analysis : tuna, shrimp, soy and beef [Monograph]
Duijn, Arie Pieter van \ Beukers, Rik \ Cowan, Roberta B.. \ Judge, Lucas \ Pijl, Willem van der \ Römgens, Indra \ Scheele, Fleur \ Steinweg, Tim \ 2016
supply chain management - agro-industrial chains - retail marketing - commodities - finance - tuna - shrimps - glycine (fabaceae) - beef - world

Abstract:
This study is a detailed analysis of which parts of the tuna, shrimp, soy and beef supply chains are most open to constructive engagement through financial vehicles and mechanisms. The study indentifies the largest market shares in the various supply chains. For the retail sector, the objective was to analyse the openness of the retail sector to financial influence taking into account the latest sector trends.

help
Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee [Letter]
Dam, M. van \ 2016
milk production - dairy farming - manure policy - phosphate - agricultural policy - agro-industrial chains - dairy industry

Abstract:
Op 2 juli 2015 is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33979, nr. 98) over het voornemen van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij te introduceren. Aangegeven is dat een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet zal worden voorbereid. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de invulling van het stelsel alvorens het betreffende wetsvoorstel in procedure wordt gebracht. Tijdens het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de melkproductie op 27 januari jl. heb ik toegezegd uw Kamer het breder perspectief te schetsen over de toekomst van de melkveehouderij. Met deze brief geef ik invulling aan die toezegging.

help
Reststromen suikerketen [Fact sheet]
Smit, A.B. \ Janssens, S.R.M. \ 2016
sugarbeet - sugar factory waste - agroindustrial byproducts - residual streams - agro-industrial chains - waste utilization - food industry - food production - biobased economy

Abstract:
De teelt en verwerking van suikerbieten leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. In deze notitie worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het huidige gebruik) duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.

help
Reststromen consumptieaardappelen [Fact sheet]
Janssens, S.R.M. \ Smit, A.B. \ 2016
potatoes - potato waste - agroindustrial byproducts - residual streams - waste utilization - biobased materials - agro-industrial chains - biobased economy - table potatoes

Abstract:
De teelt en verwerking van aardappelen leidt tot het hoofdproduct aardappel en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het huidige gebruik duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.

help
Reststromen varkensvlees [Fact sheet]
Hoste, R. \ Oosterkamp, E.B. \ 2016
residual streams - agroindustrial byproducts - pigmeat - agro-industrial chains - waste utilization - sustainability - biobased economy

Abstract:
De productie en verwerking van varkensvlees leidt, naast voedselproducten, tot diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het huidige gebruik) duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.

help
Reststromen zuivelketen [Fact sheet]
Dolman, M.A. \ 2016
agroindustrial byproducts - residual streams - dairy industry - milk production - milk products - waste utilization - agro-industrial chains - biobased economy

Abstract:
De productie en verwerking van zuivel leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het huidige gebruik) duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.

help
Grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel- en suikerketen [Monograph]
Baltussen, W.H.M. \ Dolman, M.A. \ Hoste, R. \ Janssens, S.R.M. \ Reijs, J.W. \ Smit, A.B. \ 2016
agro-industrial chains - efficiency - sustainability - milk - pigmeat - potatoes - sugar - production - netherlands

Abstract:
De Nederlandse topsector Agri & Food heeft de ambitie efficiënter en duurzamer te produceren; een hogere productie met minder grondstoffen. Dit rapport beschrijft de state-of-the-art op het gebied van de duurzaamheidsprestaties van landgebruik, energie, water en fosfaat in de aardappel-, suiker-, varkensvlees- en zuivelketen. We zijn ons ervan bewust dat dit slechts een selectie is in zowel de agrarische sectoren als de duurzaamheidsissues. Het betreft dan ook vooral een concept, dat vervolgens uitgerold kan worden voor andere sectoren en issues. Deze rapportage heeft daarmee ook een verkennend karakter naar de gewenste wijze van weergave van duurzaamheidsissues in de landbouw.

help
Inhoudsstoffen - Inhoudsstoffen van het product [Video recording]
2016
plant composition - plant extracts - medicinal plants - agro-industrial chains - horticulture - biobased economy - teaching materials

Abstract:
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U.

help
Food Battle or Food Experience : inspiratiesessie Hans Huijbers [Video recording]
Huijbers, H. \ 2016
agribusiness - agro-industrial chains - agroindustrial sector - social processes - food consumption - food preferences - food products

Abstract:
De aandacht voor voedsel is nog nooit zo groot geweest als nu. Voedsel heeft impact op wie we zijn, zorgt voor politieke vraagstukken, maar brengt mensen ook nader tot elkaar. Wie geniet er niet aan een volle tafel met vrienden en lekker eten? Maar hoe moet de agribusiness sector inspelen op deze voedseltrend? Zij zijn immers de onmisbare schakel voor een welvarend en gezond Nederland. Hoe moet de sector omgaan met bijvoorbeeld de battle in de supermarkt tussen consument en burger? En hoe houden we de kwaliteit van ons voedsel hoog? Hans Huijbers, voorzitter ZLTO geeft hier zijn visie op.

help
Docentendag Biobased Economie Ketens & Agrologistiek : 21 januari 2016 [Presentation]
2016
biobased economy - logistics - agro-industrial chains - food chains - supply chain management - teacher training - teachers - education

Abstract:
Presentaties gegeven op de docentendag over de biobased economy; ketens en agrologistiek.

help
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Agrifirm: Fake or future? : inspiratiesessie Ruud Tijssens [Video recording]
Tijssens, R. \ 2016
corporate social responsibility - agribusiness - agroindustrial sector - food production - agricultural products - agricultural development - sustainable agriculture - value added - agro-industrial chains

Abstract:
Inspiratiesessie bij CAH Vilentum door Ruud Tijssens, Director Corporate Affairs van Agrifirm Group, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Agrifirm: fake or future?’ Nederland is een wereldspeler op landbouwgebied en na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. De groei van de wereldbevolking zorgt voor een sterk toenemende vraag naar plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen. Dat biedt volop kansen voor de agrarische sector. “Agrifirm gelooft in de Nederlandse aanpak en wil deze optimaal ondersteunen.

help
Tuinbouwkennis en -innovatie in Greenportregio Westland-Oostland en de rol van de Innovatie en Demonstratie Centra : analyseverslag interviews [Monograph]
Geerling-Eiff, F.A. \ 2015
greenhouse horticulture - knowledge exploitation - westland - zuid-holland - agro-industrial chains

Abstract:
Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.

help
Honoreren kwaliteit biomassa : een beknopte voorstudie [Monograph]
Leguijt, C. \ Croezen, H.J. \ Grinsven, A.H. van \ 2015
certification - sustainability - sustainability criteria - biomass - quality labelling - surveys - agro-industrial chains - biobased economy

Abstract:
Minimumduurzaamheidscriteria voor biomassa geven de scheidslijn aan tussen ‘goed’ en ‘niet goed’: biomassa die voldoet aan de criteria is goed, of in ieder geval redelijk. Bovenop en ook naast vastgestelde minimumcriteria is echter nog een heel scala aan mogelijkheden voor verbetering mogelijk. Er is een range tussen ‘redelijk’ en ‘het beste’, namelijk ‘het betere’. Dit project heeft als doel inzichtelijk te maken op welke manier ‘het betere’ benoemd kan worden voor producten en ketens en hoe daarover met afnemers en consumenten gecommuniceerd kan worden. Uit deze verkenning blijkt dat labels een bruikbare manier zijn om ‘het betere’ te kunnen honoreren door economische waarde te genereren

help
Eindrapportage antibioticavrije pluimveeketen [Monograph]
2015
poultry industry - poultry farming - antibiotics - farm management - cooperation - animal health - care of animals - supply chain management - agro-industrial chains

Abstract:
Het Innovatieprogramma “Antibioticavrije Pluimvee keten” startte in 2012 als samenwerkingsproject van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk), 2 Sisters Storteboom (pluimveeslachterij) en Aviagen EPI (pluimveefokkerij) met het doel om een antibioticavrij pluimveeketen te realiseren. Via 2 Sisters Storteboom werden alle schakels van de productieketen bij het Innovatieprogramma betrokken , rondom een kern van dertig deelnemende vleeskuikenhouders. In 2013 verscheen de “startrapportage”, waarin de aanpak in de keten en de nulmeting werden beschreven. Opvallend daarbij waren de problemen met de waterkwaliteit. In 2014 verscheen de “tussenrapportage”, waarin werd beschreven hoe er meer wordt gedaan met monitoring, analyse en terugkoppeling van belangrijke informatie. De deelnemende vleeskuikenhouders bleken flink te hebben geïnvesteerd (ruim € 250.000,=) in waterkwaliteit en maatregelen te hebben genomen om de “basisomstandigheden” voor pluimvee (water, klimaat, hygiëne, kuikenopvang) op orde te krijgen. Deze eindrapportage beschrijft de wijze waarop een vernieuwde regievoering en samenwerking in de keten zijn opgezet, en welke vorderingen er inmiddels zijn geboekt.

help
Transportkilometers varkensvoer tikken behoorlijk aan \ Vork : prikken in de voedselketen [Article]
Rougoor, C. \ Balkema, A. \ 2015
food chains - food - food production - nutrition - opinions - discussion - arable farming - pig farming - pigmeat - livestock feeding - lupinus - regional food chains - energy consumption - greenhouse gases - transport - environmental protection - sustainability - farmers' income - agro-industrial chains - farming systems

Abstract:
Varkensvlees geproduceerd met lokaal geteeld veevoer, zoals lupine, en reststromen uit de regio scoort stukken beter op energiegebruik en emissie van broeikasgassen dan de gangbare varkensvleesproductie. Volgens Carin Rougoor en Annelies Balkema is dat vooral te danken aan de kortere transportafstanden. De ontwikkeling van nichemarkten voor varkensvlees, zoals het Lupinevarken, is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het inkomen van de boer en het imago van de sector.

help
Economische haalbaarheid voor een nieuw keten model in de Nederlandse legpluimveehouderij [Student report]
Hendrix, H.H.J. \ 2015
supply chain management - agro-industrial chains - poultry farming - cocks - killing of animals - animal ethics - animal welfare - poultry products - economic viability - animal production - hens

Abstract:
Veel mensen vinden het moreel-ethisch verwerpelijk om dieren te doden direct na de geboorte. Het doden van haantjes in de legpluimveehouderij roept daarom weerstand op bij meerdere partijen binnen en buiten de agrarische sector. Het doel van dit onderzoek is: Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een nieuw keten model waarbij hennetjes en haantjes niet meer los van elkaar worden beschouwd. Als er gekeken wordt naar de huidige twee ketens van eieren en vlees zijn deze niet met elkaar verbonden. Het belangrijkste van het nieuwe keten concept is dat de legpluimveehouderij en vleespluimveehouderij niet meer los van elkaar kan worden gezien. Wanneer er hennen nodig zijn moet er dus ook voor de hanen worden gezorgd. Zo zorgt de keten voor zowel eieren en vlees.

help
Jan de Ruyter, sectormanager ABN Amro Bank: ‘beter rendement vergt transparante markt- en prijsinformatie’ \ Onder glas [Article]
Staalduinen, J. van \ 2015
protected cultivation - horticulture - vegetables - flowers - pot plants - greenhouse horticulture - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - vegetable growing - profitability - marketing - agro-industrial chains - entrepreneurship - market intelligence - financing - economic cooperation

Abstract:
Langzaam lijkt de glastuinbouw uit het diepe dal te kruipen waarin het zich de laatste jaren bevond. De ‘sense of urgency’ blijft aanwezig, maar sectormanager Plantaardige Sectoren Jan de Ruyter van ABN Amro Bank ziet lichtpuntjes in initiatieven die de voedingstuinbouw en sierteelt kunnen versterken. Waar het kan, dus precompetitief, kunnen afzetorganisaties, ondernemers en andere ketenpartijen nauwer samenwerken. Dat versterkt de keten en kan marktonderzoek en promotie van nieuwe impulsen voorzien.

help
Voorbeeldrol AgriFood Capital : bezoek Eurocommissaris aan Noordoost-Brabant \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Article]
Joppen, L. \ 2015
food industry - foods - innovations - food technology - education - entrepreneurship - agribusiness - agroindustrial sector - food industry - cooperation - agro-industrial chains - innovations

Abstract:
'AgriFood Capital kan een voorbeeld zijn voor andere regio's in Europa die soortgelijke samenwerkingsverbanden op willen zetten. Hierin kan AgriFood Capital ook een leidende rol vervullen.'

help
Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland [Monograph]
Schans, Jan Willem van der \ Vader, Janneke \ Kuhlman, Tom \ Splinter, Gerben \ Ruijs, Marc \ Janssens, Bas \ Venema, Gabe \ 2015
horticulture - arable farming - regional economics - noord-holland - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains

Abstract:
In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.