Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 27898

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="nutrition"
Check title to add to marked list
help
Nederland als koploper in kringlooplandbouw : vraagt om kennis en innovatie met impact! [Monograph]
2019
animal welfare - animal production - pigs - dairy cattle - poultry - cycling - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition - animal ethics

Abstract:
Waarom een kennis- en innovatieagenda voor LNV? Ingrijpende veranderingen in het huidige landbouw- en voedselsysteem zijn noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw als onderdeel van een circulair voedselsysteem. Inzet op kennis en innovatie is daarvoor cruciaal maar gaat niet altijd vanzelf. Vanuit het publieke belang heeft de overheid hier dan ook een faciliterende en stimulerende rol. We streven naar maximale impact van onze kennis- en innovatie-inspanningen door te kiezen voor de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarvoor de transitie naar kringlooplandbouw oplossingen moet bieden. Onze inzet daarop maakt integraal onderdeel uit van het brede Rijksbeleid. Het uitvoeren van deze agenda, de koers van LNV’s kennis- en innovatiebeleid voor de komende tien jaar, moet leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot nog gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. Hiermee beogen we de impact ervan te vergroten.

help
De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw : rapport communicatieonderzoek (0-meting) [Monograph]
Lelij, B. van der \ Vrakking, T. \ 2019
animal welfare - animal production - pigs - dairy cattle - poultry - cycling - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition - animal ethics

Abstract:
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Motivaction International B.V., in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy, een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van kringlooplandbouw bij agrarisch ondernemers. Aanleiding: LNV wil inzicht krijgen in de mate waarin agrarisch ondernemers bekend zijn met de LNV-visie, hoe zij aankijken tegen de omslag naar kringlooplandbouw, en in hoeverre en op welke wijze zij verder hierover geïnformeerd willen worden. Op basis hiervan wil LNV communicatieacties ontwikkelen, onder meer in het kader van de uitbouw van een bestaand online loket tot een interactief platform waar boeren, tuinders en andere betrokkenen goede voorbeelden van kringlooplandbouw kunnen laten zien en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

help
Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief : infographic [Fact sheet]
2019
animal welfare - animal production - pigs - dairy cattle - poultry - cycling - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition - animal ethics

Abstract:
Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Het Realisatieplan bevat de beleidsinzet die deze omschakeling stimuleert.

help
Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief [Monograph]
2019
animal welfare - animal production - pigs - dairy cattle - poultry - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition - animal ethics - cycling

Abstract:
De kern van de visie Waardevol en verbonden, die op 8 september jl. is verschenen, is de omschakeling naar kringlooplandbouw. Deze omschakeling is nodig voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland. Het is een omschakeling waarin niet druk op de kostprijs van producten leidend is, maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op de leefomgeving. De resultaten daarvan zijn een beter verdienvermogen voor boeren, tuinders en vissers, minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water en vergroting van de biodiversiteit. De voedselvoorziening moet én economisch én ecologisch efficiënt zijn: we willen kunnen voorzien in de behoefte aan voedsel, met een volhoudbaar gebruik van grondstoffen en een verantwoord gebruik van hulpbronnen. Kringlooplandbouw maakt het mogelijk op kosten te besparen en zo min mogelijk tot geen negatieve impact te hebben op biodiversiteit, natuur, klimaat en landbouwhuisdieren.

help
Harvesting nutrition : grain legumes and nutritious diets in sub-Saharan Africa [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-06-18
Jager, Ilse de \ 2019
help
Dierbare hulpverleners : welzijn voor mens en dier? [Monograph]
Endenburg, N. \ Bergh, W.T.A.A.G.M. van den \ Lipman, L.J.A. \ Tombrock, R. \ Hopster, H. \ 2019
animal welfare - animal health - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - care - professional services

Abstract:
Deze zienswijze begint met een inleidend hoofdstuk over aanleiding, vraagstelling en aanpak van de zienswijze. Hoofdstuk 2 geeft nadere informatie betreffende dierondersteunde interventies en haar beoogde effecten. In hoofdstuk 3 wordt geschetst wat het aanbod aan interventies in Nederland is en worden de mogelijkheden tot vergoeding uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op de nationale en internationale regelgeving omtrent dierondersteunde interventies. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het welzijn van mens en dier, de risico’s op inbreuk hiervan en hoe het welzijn van dieren gemeten kan worden. De zienswijze wordt afgesloten met aanbevelingen voor onderzoek, de overheid en de opererende sector op het gebied van dierondersteunde interventies.

help
Dierbare hulpverleners : welzijn voor mens en dier? : samenvatting [Monograph]
Groot, M. de \ 2019
animal welfare - animal health - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - care - professional services

Abstract:
Er worden in Nederland steeds meer dierondersteunde interventies uitgevoerd. Bekend zijn de training en het gebruik van hulphonden en bijvoorbeeld paardrijden met gehandicapten, maar het kan gaan om velerlei vormen van therapie, educatie, coaching of andere activiteiten met dieren. Zulke interventies kunnen het welzijn van de betrokken mensen ten goede komen, maar het is lang niet altijd duidelijk of dat werkelijk het geval is. Intussen is het niet uitgesloten dat de inzet van dieren bij deze interventies van invloed is op het welzijn van de dieren zelf. Hierdoor rijst de vraag óf en op welke wijze dieren bij interventies op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet. Deze publieksuitgave biedt een beknopte weergave van die zienswijze

help
Theory of development origins of health and disease [Video recording]
2019
child nutrition - pregnancy - epigenetics - disease prevention - disease incidence

Abstract:
The first 1000 days of your (unborn) life play a crucial role in the risk of chronic diseases. But what if food is scarce?

help
Pro-biotics for a healthy gut [Video recording]
2019
probiotics - intestinal microorganisms - health foods - nutrition and health

Abstract:
Have you ever noticed the little bottles in your local grocery store that contain living bacteria? When a microorganims is still alive in food and after consumption can have health benefits, it is called “a probiotic”. In this video we will explain how probiotics can promote gut health.

help
Nutrient challenges in global livestock supply chains : an assessment of nitrogen use and flows [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-05-17
Uwizeye, Aimable \ 2019
help
Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults : feasibility and effectiveness [PhD thesis]
Doorn-van Atten, Marije N. van \ 2019
help
Inventarisatie van aan diervoeding gerelateerde dierenwelzijns- en diergezondheidsproblemen en de oorzaken hiervan [Monograph]
Full text publicly available; under embargo until:2020-05-10
Lauwere, Carolien de \ Duinkerken, Gert van \ Rebel, Annemarie \ Bergevoet, Ron \ 2019

Abstract:
Errors in the feeding method (not the right feed for the right animals) and suboptimal housing and management are the main causes of nutrition-related animal welfare and animal health problems.Many problems related to animal nutrition are multifactorial by nature. Nutrition therefore cannot beregarded as the sole cause. On the contrary, there are multiple interrelated causes. This is the main conclusion of an assessment based on a Delphi analysis of nutrition-related animal welfare and animal health problems and their causes in the cattle/dairy, pig, poultry, veal, sheep and milk goat sectors.Detecting the main causes of the problems and finding the solutions are specialist tasks that requirethe commitment and cooperation of livestock farmers, feed advisors and veterinarians.

help
On yield gaps and better management practices in Indonesian smallholder oil palm plantations [PhD thesis]
Woittiez, Lotte S. \ 2019
help
Food security in rural sub-Saharan Africa : a household level assessment of crop-livestock systems [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-04-10
Fraval, Simon \ 2019
help
The role of the business sector in nutrition sensitive agriculture in developing countries: an explorative systematic review [Student report]
Mbuthia, Monica \ 2019
help
Effects of cultivation practices on the nutritional value of crops : wiki Groen Kennisnet [Website]
Delden, S. van \ Nijhuis, A. \ Talsma, E. \ Verdonk, J. \ Vos, R. de \ 2019

Abstract:
This document was written for a Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programme in 2018. The aim of WURKS programmes is to keep educational content of the agronomic sector up to date and is financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). This specific program is targeted at “Tuin- en Akkerbouw” students at applied Universities (HBO) in the Netherlands.

help
Welcome to WURcast [Video recording]
2019
nutrition - climatic change - urban development - biobased economy - nature

Abstract:
On this channel ‘WURcast’ Wageningen University & Research offers short educational clips about six different themes: Food & Nutrition, Global One Health, Metropolitan Solutions, Circular & Biobased Economy, Climate Change, and Nature. Open the playlists to check out all videos.

help
Understanding food systems’ change: the making and the practicing of the school food reform in the city of Porto Alegre, Brazil [PhD thesis]
Lozano, Camilo E. \ 2019
help
What causes cancer? [Video recording]
Kampman, E. \ 2019
nutrition and health - cancer - genes - lifestyle

Abstract:
Genes, Lifestyle or just Bad Luck? Are you ready to find out the answer to what percentage of cancer risk is attributable to nutrition and lifestyle? In the following video, professor Ellen Kampman will talk about the influence of genes and lifestyle on the risk to develop cancer. (Or is it mostly bad luck?)

help
Hide and seek: management and landscape factors affecting maize stemborers Busseola fusca (Fuller) infestation levels in Ethiopia [PhD thesis]
Kebede, Yodit \ 2019
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.