Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 21502

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="physical planning"
Check title to add to marked list
help
Planning amid uncertainty : adaptiveness for spatial interventions in delta areas [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2019-12-08
Zandvoort, Mark \ 2017
physical planning - deltas - climatic change - risk management - uncertainty
help
Design in the planning arena : how regional designing influences strategic spatial planning [PhD thesis]
Kempenaar, Annet \ 2017
physical planning - landscape architecture - regional planning - regional development
help
Biomassateelt in Nederland [Presentation]
Boosten, M. \ 2017
biomass production - forestry - short rotation forestry - fuel crops - landscape management - physical planning - land use - biobased economy

Abstract:
Presentatie bij de demonstratie van de oogst van het energiebos is Wesepe op 6 maart 2017.

help
Vrijwel geen afzonderlijke ontheffingen meer nodig : stadswerk gedragscodes flora en fauna \ Stadswerk magazine [Article]
2016
nature - flora - fauna - biodiversity - physical planning - management of urban green areas

Abstract:
Stadswerk en branchevereniging VHG hebben samen met en voor hun leden twee gedragscodes flora en fauna ontwikkeld: Bestendig beheer groenvoorzieningen en Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Wat zijn de voordelen van het werken met gedragscodes, een instrument dat overigens ook onder de nieuwe Wet Natuurbescherming blijft bestaan?

help
Onteigende boeren : het water staat tot aan de lippen van de veeboeren \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Article]
Nantier, G. \ Pellikaan, F. \ 2016
beef cattle - animal husbandry - farmers - compulsory purchase - physical planning - stockmen - cattle husbandry

Abstract:
De claim op de open ruimte woedt met de dag heviger. De industrie wil méér ontwikkelruimte, de natuurorganisaties willen méér natuur, de burger wil méér bouwgrond... Alleen de boer moet met mínder. In deze kerstspecial vertellen boeren hun pakkend en bij wijlen surrealistisch onteigeningsverhaal.

help
Landschap als vestigingsvoorwaarde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Nefs, M. \ 2016
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - landscape - landscape experience - public green areas - urban environment - urban areas - landscape management - physical planning - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Op een dag in augustus reed ik binnen anderhalf uur van Waterland, onder de rook van Amsterdam, naar het eiland Voorne, op een steenworp afstand van de Rotterdamse haven. Wat hebben deze bijzondere plekken met elkaar te maken en waarom worden ze steeds belangrijker voor de economische concurrentiepositie van Nederland?

help
Landschapssymposium 2016: Een ander landbouwlandschap \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Herwaarden, G.-J. van \ Breukelen, S. van \ 2016
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - landscape management - agriculture - agri-environment schemes - biodiversity - landscape architecture - physical planning - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
LandschappenNL heeft op 6 oktober haar jaarlijkse landschapssymposium gehouden in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. Dit jaar stond het symposium in het teken van de landbouw. Anno 2016 is landbouw nog altijd een beslissende factor voor de vorming van ons landschap. Maar haar invloed lijkt de laatste decennia door de enorme nadruk op productie eerder negatief dan positief. Verschillende presentaties lieten zien dat een kentering mogelijk is, waarbij biodiversiteit en beleving een groter aandeel gaan verwerven.

help
Veerse Meer een icoon voor maakbaar Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Janse, J. \ 2016
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - nature management - landscape management - physical planning - landscape architecture - landscape planning - water management - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
Lange tijd heeft Nederland geloofd in een maakbaarheid van het land. In 1954 werd het verplicht om bij alle ruilverkavelingen een landschapsplan te presenteren. Al het ruimtelijk beleid, landbouw, volkshuisvesting en economische ontwikkeling, maar ook defensie, recreatie en natuurbescherming moest op elkaar afgestemd, uitgewerkt door de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Dit leidde uiteindelijk in 1960 tot de Nota inzake de ruimtelijke ordening, later de Eerste Nota genoemd. Een advisering van Staatsbosbeheer was verplicht voor alle ontginningsprojecten. De rijksdienst voor het Nationale plan had een lijst met beschermde natuurgebieden. Op veel plaatsen in Nederland is dit geloof in maakbaarheid nog te zien in het landshap. Zoals bij het Veerse Meer in Zeeland, in de jaren zestig ontworpen door Nico de Jonge van Staatsbosbeheer.

help
Recycling energy landscape : the natural gas production landscape of Groningen [Student report]
Peters, Vincent \ 2016
renewable energy - recycling - natural gas - sustainable energy - landscape - regional planning - physical planning - landscape architecture - groningen - biobased economy

Abstract:
The discovery of a large natural gas field in 1959 has made the Netherlands highly dependent on natural gas as an energy source. The extraction of natural gas does however cause soil subsidence and earthquakes, mostly in the province of Groningen. Furthermore, the consumption of natural gas contributes to climate change. This shows there is a need for a transition towards more sustainable energy sources. The reliance on a depleting fossil fuel also makes a change inevitable. A transition like this will be reflected in the landscape, as the provision of renewable energy is expected to occupy a substantial part of the physical environment. Energy transitions have happened before and have often been linear developments, ending in disrupted and abandoned landscapes. This thesis tends to find out how a transition towards renewable energy sources can be made while preventing the origination of abandoned landscapes

help
Natuur profiteert van verbreding A12 : natuurinclusief bouwen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Article]
Burgers, J.W. \ Loehr, V. \ 2016
nature conservation - forest management - netherlands - landscape conservation - nature conservation - infrastructure - nature management - natural value - nature development - ecological engineering - physical planning - Landscapes Netherlands - Landscape protection Netherlands - Forests and forestry Netherlands - Nature conservation Netherlands - Forests and forestry - Landscape protection - Landscapes - Nature conservation

Abstract:
De A12 is de oudste snelweg van Nederland en een belangrijke oost-west verbinding. Het onlangs verbrede deel van deze weg loopt elf kilometer lang dwars door Natura 2000-gebied de Veluwe. De weg is een barrière voor veel diersoorten die leven in de aangrenzende natuurgebieden. De oude bermen van de weg waren een belangrijk leefgebied voor reptielen als de levendbarende hagedis, zandhagedis, hazelworm en gladde slang, maar ook voor andere heidegebonden soorten. In totaal ging door de verbredingswerkzaamheden bijna negen hectare aan berm verloren. De gekozen aanpak zorgde er echter voor dat in totaal ruim 40 hectare nieuwe wegberm en achterland een hogere natuurwaarde kregen.

help
Flood resilience in Delta Cities : an explorative research on monitoring flood resilience in Delta Cities [Student report]
Haitsma, R. \ 2016
floods - deltas - urban areas - physical planning - urban planning - indicators - dhaka - rotterdam - flood control - flooding tolerance - climate adaptation - climatic change

Abstract:
A promising concept to lower the vulnerability of cities to flooding is resilience. However, it is not clear how flood resilience can be achieved. The objective of this thesis is to operationalize the concept of flood resilience into a framework of indicators that enable monitoring resilience in delta cities. A systematic literature review on resilience and two case studies led to the development of the Resilience Wheel: a framework based on 5 dimensions and 19 indicators of flood resilience which structure what needs to be measured for flood resilience monitoring in delta cities. Rotterdam and Dhaka are assessed on their flood resilience which results in insights for refinement of the Resilience Wheel and insights in the current strengths and weaknesses of the resilience of both cities. With designing, offering a protocol for application and testing the Resilience Wheel, this thesis offers an operationalization of resilience and an applicable method for monitoring resilience.

help
Groenblauwe netwerken : handleiding voor veerkrachtige steden = Green-blue grids : manual for resilient cities [Monograph] - Herziene uitgave, revised edition.
Pötz, Hiltrud \ Sjauw En Wa, Amar \ Forno, Gina \ Atelier GROENBLAUW \ 2016
urban areas - physical planning - climate adaptation - water management - public green areas - precipitation

Abstract:
Dit boek is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. In dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. De principes en maatregelen hebben betrekking op de wateropgave, het beperken van hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, energieopwekking uit biomassa, lucht- en leefkwaliteit. Een veertigtal gerealiseerde internationale voorbeelden op het gebied van een groenblauwe en duurzame stedenbouw toont de haalbaarheid van de principes en maatregelen aan. Voorbeelden zijn London Green Grid, Singapore, Hammarby en Nederlandse voorbeelden zoals EVA-Lanxmeer in Culemborg.

help
Manifest 2040 : wij maken ruimte [Monograph]
[2016]
urban areas - physical planning - water management - flood control - agricultural production - future

Abstract:
Dit Manifest 2040 bevat 7 opgaven voor 2040, 5 principes om samen te werken aan de woon- en leefomgeving van 2040, Proeftuin Nederland, 10 nieuwe gebiedspraktijken en 3 nieuwe beroepspraktijken.

help
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap [Monograph]
Schotman, A.G.M. \ 2016
grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology - noord-holland

Abstract:
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.

help
De nevengeul van Kampvoort : participatieroman [Monograph]
Arend, S. van der \ Stichting IJsselhoeven \ 2016
water management - physical planning - public participation - river forelands - flood control - river regulation - rivers - regional planning - citizens - river ijssel

Abstract:
Tijdens een wandeltocht strandt een ambtenaar in een buurtschap aan de IJssel waar de bewoners haar vertellen over de komst van een nevengeul die hun leven bënvloedt.

help
Beleidslijn kust 2015 : randvoorwaarden voor initiatieven (vanuit waterveiligheid) [Monograph]
Bureau Landwijzer \ Ministerie van Infrastructuur en MIlieu \ 2016
water policy - safety - flood control - physical planning - coastal areas - dykes - dunes - coastal management

Abstract:
Deze beleidslijn vervangt de ‘Beleidslijn kust’ die het rijk in 2007 uitbracht. De beleidslijn formuleert op hoofdlijnen randvoorwaarden voor initiatieven met een ruimtebeslag in het kustfundament, beredeneerd vanuit de beleidsdoelen voor waterveiligheid zoals deze zijn omschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP). Het gaat zowel om het waarborgen van de veiligheid van de primaire keringen als om het op orde houden van het zandig systeem.

help
Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Book chapter]
Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
dykes - safety - flood control - hydraulic engineering - innovations - physical planning - area development

Abstract:
Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch kunstwerk ook een democratisch kunstwerk dat past bij 21ste eeuw? Hoe transformeren we de verkrampte en functioneel eenzijdige dijk in een adaptieve en veelzijdige dijk?

help
Notitie systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving [Monograph]
Zwanikken, T.H.C. \ 2016
physical planning - policy - water management - infrastructure - legislation - nature conservation policy - environmental policy - government policy - regional planning

Abstract:
In deze notitie wordt allereerst verkend hoe het begrip systeemverantwoordelijkheid in nationaal beleid en wetgeving wordt gehanteerd binnen de verschillende beleidsvelden van de fysieke leefomgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de adviezen van de Rli: wat wordt hierin beschreven en geadviseerd over systeemverantwoordelijkheid? De notitie wordt afgesloten met een reflectie op de betekenis en het gebruik van systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving. In enkele kaderteksten worden cases uit het beleid voor de fysieke leefomgeving beschreven waarin het begrip systeemverantwoordelijkheid een rol heeft.

help
Kustwerk Katwijk [Brochure]
[2016]
dykes - hydraulic engineering - safety - coastal areas - flood control - physical planning

Abstract:
Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldoet niet aan deze normen. Daarom wordt de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is ruimte voor een ondergrondse parkeergarage.

help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [PhD thesis]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
land policy - property - private ownership - land use - compulsory purchase - land ownership - government - land transfers - physical planning - case studies - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.