PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1981)
Check title to add to marked list
help
Bedrijfseconomische aspecten van intensieve horizontale samenwerkingsvormen op akkerbouwbedrijven [PhD thesis]
Niejenhuis, J.H. van \ 1981
horizontal integration
help
Een niet-stationaire naaldmethode (warmtegeleiding, warmtecapaciteit, contactweerstand) [PhD thesis]
Haneghem, I.A. van \ 1981
thermodynamics - heat - heat transfer - thermal conductivity - transmission - soil temperature - soil thermal properties - physics - measurement - methodology - granules - surfaces - powders - molecular physics

Abstract:
Kennis van de warmte-eigenschappen van korrelstructuren (poeder, zandgrond en dergelijke) is belangrijk zowel bij fundamenteel onderzoek als bij uiteenlopende toepassingen in de techniek en in de landbouw. In dit proefschrift wordt een meetmethode beschreven, een niet-stationaire naaldmethode, met behulp waarvan de thermische parameters "warmtegeleidingscoefficient" en de "volumetrische warmtecapaciteit" van een medium kunnen worden bepaald

help
comparison of various cholesterol lowering diets in young healthy volunteers : effects on serum lipoproteins and on other risk indicators for cardiovascular diseases [PhD thesis]
Brussaard, J.H. \ 1981
nutrition - cholesterol - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - vascular diseases - blood disorders - cardiovascular diseases - cardiovascular disorders - diet - dietetics
help
Actual and potential nitrogen fixation in pea and field bean as affected by combined nitrogen [PhD thesis]
Mil, M. van \ 1981
nitrogen fixing bacteria - symbiosis - rhizobium - vicia faba - faba beans - pisum sativum - peas - nitrogen fertilizers - assimilation - nitrogen

Abstract:
Het voornaamste resultaat van dit onderzoek is volgens schrijver dat de opbrengst van vlinderbloemige gewassen verhoogd kan worden als de fotosynthese verhoogd wordt. Er worden dan extra wortelknollen gevormd waardoor indirect een hogere stokstofbinding kan worden verkregen. Er is op dit moment te weinig bekend omtrent het verband tussen fotosynthese en stikstofbinding tijdens de groeicyclus van de peulvruchten. Nader onderzoek hierover is dan ook noodzakelijk om de opbrengsten van deze gewassen te kunnen verhogen

help
Nitrogen and amino acid metabolism in dairy cows [PhD thesis]
Tamminga, S. \ 1981
digestion - dairy cattle - dairy farming - feeds - proteins - nutrition physiology

Abstract:
Het zoeken naar methoden waardoor het aanbod van aminozuren in de dunne darm van de koe beinvloed kan worden staat centraal in deze dissertatie. Deze toevoer van aminozuren wordt bepaald enerzijds door de mate van microbiele afbraak van opgenomen voereiwit en anderzijds de synthese van microbieel eiwit. Hoewel er een verband aangetoond kan worden tussen de opname van energie en de toevoer van aminozuren naar de dunne darm, lijkt het ook aannemelijk dat er nog andere factoren zijn die op de genoemde toevoer van invloed zijn. Een aantal van deze factoren werden nader bestudeerd: (1) het soort voereiwit, (2) een eventuele voorbehandeling van het voer, (3) de verhouding tussen ruwvoer en krachtvoer in het dieet, (4) een verhoging of verlaging van het niveau van voeropname en (5) het toedienen van krachtvoer in meerdere porties per dag. Tot slot wordt nog ingegaan op het gebruik van de aminozuren in het dieet door de koe en worden richtlijnen gegeven voor de eiwitvoeding van hoogproduktieve melkkoeien. Gezorgd moet worden voor een optimale fermentatie in de voormagen van de koe

help
The relative efficiency of honeycomb selection and other procedures for mass selection in winterrye (Secale cereale L.) [PhD thesis]
Bos, I. \ 1981
secale cereale - rye - mass selection
help
Motivatie voor het ouderschap : een onderzoek naar de invloed van attitudes op het proces van gezinsvorming [PhD thesis]
Niphuis - Nell, M. \ 1981
sociology - kinship - families - Fertility, Human
help
Vapour sorption equilibria and other water-starch interactions : a physico-chemical approach [PhD thesis]
Berg, C. van den \ 1981
starch - water - sorption isotherms
help
Synthesis and amination of naphthyridines [PhD thesis]
Haak, H.J.W. van den \ 1981
pyridines - chemical reactions - amines - synthesis - organic compounds
help
Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcooperaties [PhD thesis]
Vrij, J.M. \ 1981
management - methodology - research - agricultural cooperatives - rural cooperatives
help
Growth and photosynthesis of lettuce [PhD thesis]
Holsteijn, H.M.C. van \ 1981
lactuca sativa - lettuces - photosynthesis - growth
help
Meiotic behaviour and spermatogenesis in male mice heterozygous for translocation types also occurring in man [PhD thesis]
Nijhoff, J.H. \ 1981
muridae - mice - meiosis - translocation - chromosome translocation - spermatozoa - spermatogenesis - semen
help
Nederlandse kustduinen : landschapsecologie : algemeen deel behorende bij de proefschriften van bovenstaande auteurs [PhD thesis]
Bakker, T.W.M. \ Klijn, J.A. \ Zadelhoff, F.J. van \ 1981
landscape - landscape ecology - biocoenosis - ecosystems - cycling - biogeochemistry - natural history - protection - nature conservation - land use - economics - dunes - formation - aeolian sands - netherlands - nature

Abstract:
In dit boek worden eerst de theoretische grondslagen van de hier gekozen landschapsecologische aanpak besproken. Hierbij is voor de Nederlandse kustduinen nagegaan welke abiotische en biotische landschapscomponenten en -processen werkzaam zijn en welke variabelen een rol spelen bij de stoffen- en energiestromen. Vervolgens komt de waardering van het kustduinenlandschap aan de orde. Hierbij geven uitgewerkte modellen weer hoe de in- en uitvoer in bepaalde subsystemen worden beinvloed. Aan de hand van historische gegevens en een actuele inventarisatie is een overzicht gegeven van de belangrijkste veranderingen in de periode 1850-1970. Hieruit bijkt dat de achteruitgang in natuurwaarden groot is geweest. Een landschapsecologische kaart geeft de geomorfologische, hydrologische, bodemkundige en vegetatiekundige gegevens in hun verband weer, waarbij de nadruk valt op de valleimilieus. Tot slot wordt aangegeven hoe de resultaten van het "TNO-Duinvalleienonderzoek" bij de planning van het landgebruik en het beheren van het duingebied gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre bepaalde activiteiten vanuit het oogpunt van natuurbehoud toelaatbaar of wenselijk zijn. Deze uitgave wordt gecompleteerd door een landschapsecologische kaart (1:100 000) van het Nederlandse kustgebied met een uitgebreide legenda en een veranderingenkaart (circa 1850 - circa 1970) van het Nederlandse kustgebied

help
Nederlandse kustduinen : geobotanie [PhD thesis]
Zadelhoff, F.J. van \ 1981
plant communities - vegetation - research - dunes - duneland plants - methodology - techniques - plant ecology - environment - formation - water table - aeolian sands - netherlands - ecology - hydrology - ecohydrology

Abstract:
De Nederlandse kustduinen bezitten een rijke en gevarieerde vegetatie. Deze rijkdom komt het sterkst tot uiting in de duinvalleien. Door de daling van de grondwaterstand wordt deze vegetatie sterk bedreigd. In deze publikatie wordt de huidige vegetatie van de duinen - en speciaal van de duinvalleien - aan de hand van literatuur en eigen onderzoek beschreven. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de verschillende inventarisatiemethoden. Vergelijking met historische inventarisaties toont aan dat de vegetatie van de valleien sterk in waarde is achteruit gegaan tussen 1850 en 1978. Voor een gebied bij Bergen bleek de daling van de grondwaterstand de belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang. Verder bleek dat een geringe daling van de grondwaterstand aanzienlijke veranderingen in de vegetatie veroorzaakte, zoals het teruglopen van het aantal featofyten. Deze uitgave wordt gecompleteerd door een vegetatiekundige facetkaart (1:100 000) van het Nederlandse kustgebied

help
Nederlandse kustduinen : geomorfologie en bodems [PhD thesis]
Klijn, J.A. \ 1981
geomorphology - coasts - dunes - formation - relief - flow - weathering - soil formation - landscape - climate - floods - dune soils - aeolian sands - netherlands - waves

Abstract:
De auteur beperkt zich in deze publikatie voornamelijk tot de Jonge Duinen (ontstaan in en na de middeleeuwen). Er is getracht een tussenweg te bewandelen tussen de presentatie van strikt geomorfologisch interessante verschijnselen en ecologisch relevante gegevens. In het bodemkundige hoofdstuk is vooral gelet op de ecologische relevantie. Eerst worden de klimaathistorie en de kustontwikkeling besproken, waarbij de nadruk ligt op de middeleeuwen en de periode daarna. Hierna komt de geologische opbouw van de kuststreek aan de orde. Vervolgens blijkt dat de mens de kustduinen zowel tijdens als na het ontstaan sterk heeft beinvloed. Bij de beschrijving van de mechanismen van kustduinvorming wordt een classificatie van de in Nederland aangetroffen duinvormen gegeven. Als de oorzaken van de plotselinge vorming van de Jonge Duinen aan de orde komen, blijkt dat het begin van de vorming van de Jonge Duinen waarschijnlijk reeds in de 9e of 10e eeuw is begonnen en niet in de 12e eeuw, zoals tot voor kort werd aangenomen. Tot slot worden de belangrijkste bodemvormende processen in de duinen behandeld, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de invloed van de pH, de vochtvoorziening en de menselijke activiteiten. Deze uitgave wordt gecompleteerd door een geomorforlogische facetkaart (1:100 000) van het Nederlandse kustgebied

help
Nederlandse kustduinen : geohydrologie [PhD thesis]
Bakker, T.W.M. \ 1981
groundwater - hydrology - dunes - formation - aeolian sands - netherlands - geohydrology - hydrogeology - water catchment

Abstract:
Gedurende de laatste 100 jaar zijn in een groot deel van de Nederlandse kustduinen de natte duinvalleien verdwenen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand. Bovendien is de grondwatersamenstelling de laatste decennia verstoord door infiltratie met oppervlaktewater dat afkomstig is van buiten het duingebied. In deze publikatie is in de eerste plaats nagegaan welke randvoorwaarden voor de grondwaterstroming in het duinmassief van belang zijn. Hiertoe zijn twee wiskundige beschrijvingen van deze grondwaterstroming verder uitgewerkt. Er is gezocht naar een verband tussen de grondwaterstand en z'n randvoorwaarden zoals neerslagoverschot, duinbreedte, beekafvoer en menselijk ingrijpen. Meer in het bijzonder is aandacht besteed aan het verband tussen een verandering van deze randvoorwaarden en de daardoor veroorzaakte verandering van de grondwaterstand. Verder is een beschrijving gemaakt van de grondwatersituatie (gemiddelde stand, fluctuatietraject, stroomsnelheid en kwaliteit van het grondwater) invochtige valleien. Ook voor het fluctuatietraject, de stroomsnelheid en de kwaliteit is nagegaan welke randvoorwaarden hiervoor van belang zijn en onder invloed van welke factoren een verandering kan optreden. Tot slot is enige aandacht besteed aan de vorming van nieuwe vochtige valleien. Deze uitgave wordt gecompleteerd door een hydrologische facetkaart (1:100 000) van het Nederlandse kustgebied

help
An assessment of the environmental toxicity of hexavalent chromium in fish [PhD thesis]
Putte, I. van der \ 1981
toxic substances - inorganic compounds - chromium - salmonidae - salmon - trout - toxicology - chemicals - osmerus
help
The vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the North-East Netherlands [PhD thesis]
Jansen, A.E. \ 1981
forests - vegetation - plant communities - research - cryptogams - forestry - trees - synecology - netherlands - drenthe
help
Aspects of the manufacture and consumption of Kenyan traditional fermented beverages [PhD thesis]
Nout, M.J.R. \ 1981
alcoholic beverages - beers - brewing - food - food composition - foods - kenya - minerals - nutritive value - properties - quality - salt - winemaking - wines
help
Effects of temperature and nitrogen supply on post-floral growth of wheat : measurements and simulations [PhD thesis]
Vos, J. \ 1981
computer simulation - hexaploidy - nitrogen - simulation - simulation models - stress - triticum aestivum - wheat - physical factors
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.