PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==1985)
Check title to add to marked list
help
Rearing conditions and behaviour in pigs [PhD thesis]
Schouten, W.G.P. \ 1985
piglets - animal welfare - animal housing - polymorphism

Abstract:
Via vergelijkend gedragsonderzoek bij biggen in hun eerste levensweken is onderzoek gedaan naar de invloed van de wijze van huisvesten. Vier tomen van elke acht biggen groeiden op in een kraamopfokhok (met roostervloer) en een gelijke groep dieren in een ruim strohok. De eerste groep (arme omgeving) vertoonde meer masseren, bewroeten, besabbelen en beknabbelen van toomgenoten, terwijl de tweede groep meer onderzoekend naar de omgeving was. Bij overplaatsing van beide groepen naar een mestbedrijf in kale hokken met roostervloeren behield de tweede groep een stabieler gedrag. Dit verschil in gedrag was ook waarneembaar in een soortgelijk vergelijkingsonderzoek onder gelten: de gelten die opgroeiden in strohokken werkten hun nesten beter af en waren rustiger tijdens het werpen van hun eerste toom biggen

help
Electron transport to nitrogenase in Azotobacter vinelandii [PhD thesis]
Klugkist, J. \ 1985
assimilation - azotobacter - biochemistry - metabolism - microorganisms - nitrogen - nitrogenase - synthesis
help
Behaviour and welfare of veal calves in relation to husbandry systems [PhD thesis]
Wilt, J.G. de \ 1985
young animals - beef cattle - calves - animal behaviour - cages - animal welfare

Abstract:
Als een van de alternatieven van de traditionele huisvesting van vleeskalveren in individuele boxen zonder ruwvoer werd de huisvesting in groepen van vijf kalveren vergeleken met die in individuele boxen ten aanzien van produktie-, gezondheids- en ethologische aspecten. Het hier gepresenteerde onderzoek hield zich voornamelijk bezig met het gedrag van de kalveren in beide huisvestingssystemen en slechts zijdelings met hun produktie en gezondheid. Een belangrijk probleem in de groepshokken was het optreden van preputiaalzuigen en urinedrinken, wat een negatieve invloed had op de produktie, de gezondheid en het gedrag van de kalveren. De ontwikkeling van beide gedragingen werd beschreven en ook werden enige mogelijkheden ter preventie van deze activiteiten beproefd. In de praktijk worden de dieren gewoonlijk gedurende de eerste 6-8 weken van de mestperiode met een halsketting vastgezet aan het voerhek en van elkaar gescheiden door tussenschotjes om het optreden van preputiaalzuigen en urinedrinken tegen te gaan. De invloed van verschillende vastzetmethoden op het liggedrag van de kalveren werd onderzocht. Bij enkele van deze methoden, maar vooral bij het houden van kalveren in individuele boxen werd het aannemen van bepaalde lighoudingen belemmerd en het effect van deze belemmeringen op de slaap nagegaan

help
Historia forestis : Nederlandse bosgeschiedenis [PhD thesis]
Buis, J. \ 1985
forestry - forests - history - cultural heritage - netherlands - forest products - remains

Abstract:
De geschiedenis van de bomen, bos en bosbouw in Nederland van de Middeleeuwen tot rond het midden van de negentiende eeuw wordt in dit boek beschreven. De geschiedenis is rond vijf thema's gegroepeerd: het bosgebruik, de bosrechten, de boswetgeving, economische achtergronden en de bos- en boomteelt. Drie onafhankelkijke ontwikkelingen worden hierin onderkend. De eerste is die van de veranderende houding van de mens ten opzichte van de natuur. De tweede die van de verschillende reacties op het verschijnsel "houtnood". De derde die van de persoonlijke inbreng van enkele figuren, die daardoor op het bosgebruik en de bos- en boomteelt in Nederland invloed uitoefenen en daarmee een stempel drukken op de historische ontwikkelingen

help
Elephants, trees, grass, grazers : relationships between climate soils, vegetation and large herbivores in a semi-arid savanna ecosysteem (Tsavo, Kenya) [PhD thesis]
Wijngaarden, W. van \ 1985
animals - biotopes - ecological balance - ecology - elephantidae - equilibrium - grazing - herbivores - kenya - landscape - landscape ecology - mountain grasslands - natural grasslands - pampas - plant succession - proboscidea (mammals) - rangelands - savanna woodlands - semiarid zones - stability - steppes - vegetation - animal communities - disturbance
help
Studies on the replacement policies in dairy cattle [PhD thesis]
Arendonk, J.A.M. van \ 1985
culling - dairy cattle - dairy farming - replacement

Abstract:
cum laude graduation (with distinction)

help
Electron transport through the nitrogenase enzyme complex of Azotobacter vinelandii [PhD thesis]
Braaksma, A. \ 1985
azotobacter - energy - nitrogenase - transfer
help
A pedobiological study of the dung beetle Typhaeus typhoeus (Coleoptera, Geotrupidae) = Een bodembiologisch onderzoek over de mestkever Typhaeus typhoeus (Coleoptera, Geotrupidae) [PhD thesis]
Brussaard, L. \ 1985
animal behaviour - ecology - habits - Scarabaeidae - soil fauna - soil structure - Trogidae - scarabaeoidea

Abstract:
Proefschrift over cylindervormige structuren met een schotelvormige opvulling, die voorkomen in zandgronden. Deze structuren hebben een diameter van ongeveer 14 mm en ze zijn tot 15 cm lang. Tevens wordt uitvoerig aandacht besteed aan de organismen die verantwoordelijk worden geacht voor de vorming van deze structuren, namelijk mestkevers (met name de driehoornmestkever) en andere bladsprietkevers, behorende tot de familie Scarabaeoidea

help
Anatomy of vein endings in Hedera leaves : aspects of ontogeny and influence of dry and wet conditions [PhD thesis]
Magendans, J.F.C. \ 1985
araliaceae - leaves - vascular system - hedera helix subsp. canariensis
help
Air pollution in Dutch homes : an exploratory study in environmental epidemiology [PhD thesis]
Lebret, E. \ 1985
air - hygiene - air pollution - microclimate - buildings - air conditioning - ventilation - cooling - heating - research - netherlands - indoor climate
help
Physiological causes of yield variation in cassava (Manihot esculenta Crantz) [PhD thesis]
Veltkamp, H.J. \ 1985
yield increases - yield losses - yields - manihot esculenta - cassava - plant physiology
help
Productivity of grasslands under continuous and rotational grazing [PhD thesis]
Lantinga, E.A. \ 1985
ley farming - leys - netherlands - pastures - yield increases - yield losses - yields - rotational pasture

Abstract:
Bij twee beweidingssystemen, omweiden en standweiden, zijn de gewasfysiologische beperkingen voor de gewasproduktie vastgesteld. Dit werd gedaan door het seizoensverloop en de seizoenstotalen van de kooldioxide-assimilatie (bruto gewasproduktie) en de dierlijke produktie te meten. De proeven werden uitgevoerd op zware kleigronden en bij twee niveaus van stikstofbemesting. Ondanks een hogere assimilatie bij het omweiden bleek de dierlijke produktie gelijk, hetgeen te wijten is aan verliezen door bloten en een hogere onderhoudsademhaling. Voor een goede uitvoering van het standweidesysteem werd het gemiddelde seizoensverloop van de gewasproduktie berekend, lange-termijn effecten van stand- en omweiden konden niet bestudeerd worden, maar aanwijzingen voor een gunstig effect van het standweiden zijn aanwezig. Bij vochttekorten blijft de grasproduktie beter op peil en het systeem lijkt minder kwetsbaar voor teveel neerslag

help
De groene zorgen van Europa : drie studies over het EG-landbouwbeleid [PhD thesis]
Meester, G. \ 1985
agricultural policy - green revolution - economics - european union countries

Abstract:
De publikatie bevat de samenvattingen van drie eerder door het LEI gepubliceerde studies over het EG-landbouwbeleid, alsmede enkele opmerkingen over recente ontwikkelingen in dat beleid. De drie studies vormen gezamenlijk het proefschrift over de groene zorgen van Europa. In de eerste studie zijn behandeld de doeleinden, instrumenten en effecten van het landbouwbeleid in de EG. De tweede studie bevat een theoretische vergelijking van het gevoerde beleid met enkele alternatieve vormen van inkomensondersteuning in de landbouw. De derde studie tenslotte heeft specifiek betrekking op de zuivelsector en geeft de resultaten van een onderzoek naar ontwikkelingen in de afzet van zuivelprodukten uit de EG op de wereldmarkt in de periode 1974-1980

help
Planning als leerproces : een grondslagenonderzoek (samenvattend overzicht) [PhD thesis]
Kleefmann, F. \ 1985
architecture - development - development planning - living conditions - physical planning - planning - policy - rural settlement - social behaviour - social development - towns - urban planning - villages
help
Dapat? : incorporatie en schaarste in Gayang [PhD thesis]
Lette, J.R. \ 1985
anthropology - ethnography - fisheries - fishing - malaysia - social anthropology - folk culture - customs - ethnology
help
Development and persistence of resistance to fungicides in Sphaerotheca fuliginea in cucumbers in the Netherlands [PhD thesis]
Schepers, H.T.A.M. \ 1985
plant pathogenic fungi - solanum lycopersicum - tomatoes - erysiphales - mildews - plant protection - fungicides - pesticide resistance

Abstract:
Bundeling van artikelen betreffende: het optreden van meeldauw bij komkommers in Nederland en de verspreiding in kasteelten; persistentie van de resistentie tegen dimethirimol, benzimidazolen en pyrazophos; vitaliteit van Sphaerotheca fuliginea-isolaten welke resistent of gevoelig zijn voor ergosterol-biosynthese-remmende fungiciden; de gevoeligheid van S. fuliginea voor fungiciden, in Nederlandse glastuinbouw tussen 1981-1984

help
Van wonen tot marketing : een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georienteerd handelen [PhD thesis]
Toledo, K. van \ 1985
homes - human behaviour - knowledge - market competition - marketing - marketing channels - markets - man - motivation - psychology - psychosocial aspects - social behaviour - sociology - supply balance - trade - turnover - influences - logic - theory of knowledge
help
Food intake measurements : their validity and reproducibility [PhD thesis]
Staveren, W.A. Van \ 1985
consumption patterns - descriptors - experiments - food - food composition - food hygiene - foods - identification - netherlands - nutritional state - nutritive value - organization of research - properties - quality - research policy
help
Energy requirements of lean and overweight women, assessed by indirect calorimetry [PhD thesis]
Boer, J.O. de \ 1985
body weight - energy requirements - experiments - nutrition - overweight - women - persons
help
Photocontrol of seed germination of wildtype and long-hypocotyl mutants of Arabidopsis thaliana [PhD thesis]
Cone, J.W. \ 1985
brassicaceae - germination - seed germination - seed dormancy - light - photoperiod - photoperiodism - shade - arabidopsis thaliana
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.