PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 196

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND publication year==2009)
Check title to add to marked list
help
Air pollution impacts on European forest soils: steady-state and dynamic modelling [PhD thesis]
Reinds, G.J. \ 2009
soil chemistry - forest soils - ecosystems - nitrogen - europe - air pollution - acidification - acid rain - climatic change - modeling

Abstract:
Zure regen heeft in Europa geleid tot verzuring van bodems en oppervlaktewater. In bosbodems nam de buffercapaciteit af en de bossen werden gevoeliger voor stress als gevolg van, bijvoorbeeld, verstoorde nutriëntenbalansen veroorzaakt door een teveel aan stikstof in de bodem. Deze overmaat aan stikstof veroorzaakte ook veranderingen in natuurlijke vegetaties (meer stikstofminnende soorten). In oppervlaktewater zijn duidelijke schadelijke effecten waargenomen als gevolg van verzuring: in de jaren 70 en 80 trad, vooral in Scandinavië, grote sterfte op onder gevoelige vissoorten. Overmaat aan stiktof leidde lokaal tot eutrofiëring van oppervlaktewater. Kritische depositieniveaus worden meestal berekend met een computermodel dat de bodemverzuring simuleert. Er zijn vele bodemverzuringsmodellen ontwikkeld, maar de meeste daarvan zijn alleen toegepast op puntlocaties en/of regio’s en bovendien zijn de modellen zelden gecalibreerd op grote, regionale datasets. Het doel van dit proefschrift was om (a) na te gaan of beschikbare gegevens uit Europese bosmonitoringsprogramma’s kunnen worden gebruikt om een eenvoudig bodemverzuringsmodel te calibreren (b) op basis van de calibratie na te gaan hoe onzeker de modeluitkomsten zijn en of deze onzekerheid door modelcalibratie afneemt (c) het model toe te passen op Europa en Noord Azië en (d) vast te stellen of de afname van zure depositie leidt to herstel van bodemverzuring in Europa en na te gaan of klimaatverandering daar een invloed op heeft

help
Entrepreneurial competence in agriculture : characterization, identification, development and the role of the work environment [PhD thesis]
Lans, T. \ 2009
education - competency based education - agriculture - entrepreneurship - work places - professional competence - small businesses - learning - netherlands - competences
help
Fish fatty acids and mental health in older people [PhD thesis]
Rest, O. van de \ 2009
mental health - mental ability - depression - fish oils - polyenoic fatty acids - elderly - aging - omega-3 fatty acids
help
Micronutrients, omega-3 fatty acids and cognitive performance in Indian schoolchildren [PhD thesis]
Eilander, J.H.C. \ 2009
trace elements - polyenoic fatty acids - cognitive development - mental ability - mineral supplements - fortification - undernutrition - school children - india - omega-3 fatty acids - cognition
help
Fate of the estrogen nonylphenol in river sediment: availability, mass transfer and biodegradation [PhD thesis]
Weert, J.P.A. de \ 2009
contaminated sediments - rivers - soil pollution - pollutants - oestrogens - aquatic organisms - biodegradation - aquatic toxicology - soil remediation

Abstract:
Veel riviersedimenten zijn in het verleden verontreinigd geraakt met estrogene verbindingen, die toxische effecten kunnen veroorzaken op aquatische organismen, zoals de vervrouwlijking van mannelijke vissen. Een van deze estrogene verbindingen is nonylfenol (NP). Nonylfenol is een organische verbinding die bestaat uit een fenolgroep met een lineaire of een vertakte keten van negen koolstofatomen. Voornamelijk mengsels van vertakte NP-isomeren komen voor als verontreiniging in het milieu. Sedimenten die verontreinigd zijn met NP kunnen functioneren als secundaire bron van verontreiniging van het rivierwater, waar het toxische effecten kan veroorzaken op aquatische organismen. Het risico van toxische effecten door NP, dat aanwezig is in het sediment, wordt bepaald door de beschikbaarheid van NP in het sediment, het massatransport vanuit het sediment naar het rivierwater en de mogelijkheid voor biologische afbraak van NP in het sediment of het rivierwater.

help
Product innovation in the Dutch food and beverage industry : a study on the impact of the innovation process, strategy and network on the product's short- and long-term market performance [PhD thesis]
Enzing, C. \ 2009
food industry - beverage industry - food products - innovations - marketing - performance - netherlands
help
Genetic analysis of breeding-related traits in Brassica rapa [PhD thesis]
Bagheri, H. \ 2009
brassica campestris - brassica - genetic analysis - quantitative trait loci - quantitative traits - traits - rhizobium - seed characteristics - seeds - genetic transformation - plant breeding
help
Econometric analysis of the performance of cooperatives and investor owned firms in the European dairy industry [PhD thesis]
Soboh, R.A.M.E. \ 2009
dairy cooperatives - firms - dairy industry - efficiency - performance - econometric models - econometrics - analysis - economic analysis - international comparisons - europe
help
Flavor enhancement of food as a stimulant for food intake in elderly people [PhD thesis]
Essed, N.H. \ 2009
food intake - appetite - flavour enhancers - food consumption - eating - elderly - elderly nutrition - sensory evaluation
help
Nutritional zinc deficiency, immune capacity and malaria : a study on mediators of immunity to malaria caused by Plasmodium falciparum in African children [PhD thesis]
Mbugi, E.V. \ 2009
malaria - plasmodium falciparum - immunity - zinc - children - drug resistance - immune response - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - cytokines - antibodies - endothelium - anaemia - tropical diseases - tanzania
help
Assessment of effects of chemical contaminants in dredged material on marine ecosystems and human health [PhD thesis]
Schipper, C.A. \ 2009
dredging - sediment - marine areas - toxicology - biological indicators - risk assessment - deltas - marine ecology - north sea - ecotoxicology

Abstract:
Om te voorkomen dat scheepvaartroutes dichtslibben moeten waterwegen en havens in deltagebieden regelmatig worden gebaggerd. Wereldwijd worden op jaarbasis honderden miljoenen tonnen baggerspecie en sediment verwijderd. Nederland verspreidt jaarlijks meer dan 25 miljoen kubieke meter gebaggerd sediment in de Noordzee. Hierbij is het van belang te kunnen bepalen wat de risico's zijn voor het ecosysteem. Het in sediment identificeren van chemische stoffen die een potentieel risico vormen voor het ecosysteem of voor de menselijke gezondheid is dan ook het onderwerp van veel studies. Dit proefschrift onderzoekt de toepasbaarheid van in vitro, in vivo bioassays en bio-indicatoren als mogelijke beoordelingsinstrument voor het vaststellen van de schadelijke effecten op zeeorganismen van complexe chemische verbindingen in sediment

help
Sowing in the autumn season : exploring benefits of green care farms for dementia patients [PhD thesis]
Bruin, S.R. de \ 2009
dementia - elderly patients - patient care - day care - health - human activity - food intake - social care farms - multifunctional agriculture - well-being

Abstract:
In the Netherlands an increasing number of farms combine agricultural production with care services for people with care needs. It is generally believed that these green care farms (GCFs) have beneficial effects on the health status of a diversity of target groups. At present, empirical studies testing this hypothesis are scarce. The main objective of the studies described in this thesis was to gain insight into the potential benefits of day care at GCFs for community‐dwelling older dementia patients. Day care at GCFs was therefore compared with day care at regular day care facilities (RDCFs). In view of the differences between both day care types regarding the day care setting and day care program it was hypothesized that they would differ in their effects on the health status of dementia patients. In two cross‐sectional studies it was tested to what extent the day program of dementia patients at GCFs differed from those at RDCFs. It appeared that at GCFs, dementia patients were (physically) more active, participated in more diverse activities, were more outdoors, and had more opportunities to perform activities in smaller groups than those at RDCFs. It was tested whether these differences resulted into different effects for five domains of health: dietary intake, cognition, emotional well‐being, behaviour, and functional performance. In a comparative cross‐sectional study dietary intake of dementia patients attending day care at GCFs or RDCFs was recorded both at home and during their time at the day care facility. The study showed that dementia patients attending day care at GCFs had significantly higher intakes of energy, carbohydrate, and fluid than their counterparts attending day care at RDCFs. In a cohort study, rates of change during 1 year in cognitive functioning, emotional well‐being, behavioural symptoms, and functional performance were compared between dementia patients attending day care at GCFs and RDCFs. Functioning in these domains remained rather stable and no differences were observed between subjects from GCFs and RDCFs. In the cohort study, also caregiver burden of family caregivers of these dementia patients was assessed. Caregivers’ quality of life, emotional distress, and feelings of competence remained rather stable in family caregivers of dementia patients from both day care settings. In conclusion, the present work has shown that GCFs exceeded RDCFs in offering older dementia patients a diverse day program and in stimulating their dietary intake. The latter may result into a better preserved nutritional status in dementia patients attending day care at GCFs than in those attending day care at RDCFs. GCFs and RDCFs were equally effective in preventing significant decrease of cognitive functioning, emotional well‐being, and functional performance and in preventing significant increase of the number of behavioural symptoms. Both day care types further prevented significant increase of caregiver burden. Day care at GCFs is a new and valuable addition to the present care modalities for community‐dwelling older dementia patients and their caregivers

help
Development of an influenza virus vaccine using the baculovirus-insect cell expression system : implications for pandemic preparedness [PhD thesis]
Cox, M.M.J. \ 2009
vaccine development - vaccines - influenza - baculovirus - insects - haemagglutinins - cell culture vaccines - recombinant vaccines
help
Genome-wide evaluation of populations [PhD thesis]
Daetwyler, H.D. \ 2009
animal breeding - quantitative trait loci - genomes - cattle - inbreeding - animal diseases - pedigree - genomics - animal genetics - genotyping

Abstract:
Dit proefschrift onderzoekt het gebruik van moleculaire merkers voor genetische evaluatie van populaties. Moleculaire merkers kunnen worden gebruikt om de nauwkeurigheid van geschatte fokwaardes te verhogen. In het verleden was men gericht op het opsporen van een beperkt aantal zogenaamde QTL, delen van het genoom, die direct in verband staan met een kenmerk. Het doel was om deze QTL te benutten in fokprogramma’s met behulp van merker-ondersteunde selectie. Met het beschikbaar komen van grote hoeveelheden SNP-merkers kan gebruik worden gemaakt van een methode die gericht is op het gehele genoom, en bekend staat als “genome-wide evaluation” (GWE). Dit proefschrift presenteert resultaten van zowel QTL-detectie als GWE. Deterministische voorspellingen van nauwkeurigheid worden gepresenteerd en getest, en de invloed van de genetische structuur op nauwkeurigheid wordt onderzocht. Een methode wordt gepresenteerd voor het berekenen van missende genotypes, met als doel merkerdichtheid en nauwkeurigheid van GWE te verhogen. Daarnaast worden praktische toepassing van GWE en manieren om ontbrekende genetische variatie te kwantificeren bediscussieerd.

help
Governance choices for external sourcing in innovation : towards a portfolio of strategic alliances and mergers & acquisitions [PhD thesis]
Sabidussi, A. \ 2009
innovation adoption - innovations - technology - enterprises - governance - knowledge management - business management - strategic management
help
Evaluation of dietary diversity scores for assessment of micronutrient intake and food security in developing countries [PhD thesis]
Kennedy, G.L. \ 2009
trace elements - trace element deficiencies - mineral deficiencies - food security - nutrient intake - diet - developing countries
help
Chemical, physical and biological features of Okra pectin [PhD thesis]
Sengkhamparn, N. \ 2009
pectins - okras - characterization - physicochemical properties
help
Self-organization of polymers in bulk and at interfaces [PhD thesis]
Charlaganov, M. \ 2009
polymers - molecular conformation - colloidal properties
help
Climatology of extreme rainfall from rain gauges and weather radar [PhD thesis]
Overeem, A. \ 2009
precipitation - climatology - climatic factors - weather data - meteorological observations - rain gauges - flooding - floods - weather forecasting - hydraulic engineering - hydraulic structures - netherlands

Abstract:
Extreme neerslaggebeurtenissen hebben een grote invloed op de maatschappij en kunnen leiden tot materi¨ele schade en slachtoffers. Daarom is een betrouwbare klimatologie van extreme neerslag belangrijk, bijvoorbeeld voor het ontwerp van afvoersystemen. Een dergelijke klimatologie kan worden verkregen door jaarmaxima te selecteren uit lange neerslagreeksen. Vervolgens wordt een kansverdeling aangepast aan de geselecteerde jaarmaxima, zodat neerslaghoeveelheden kunnen worden geschat voor een gekozen herhalingstijd, die langer kan zijn dan de neerslagreeks. In dit proefschrift worden jaarmaxima gemodelleerd met de Gegeneraliseerde ExtremeWaarden (GEV) verdeling.

help
Analyzing the complex machinery of cell wall biosynthesis [PhD thesis]
Timmers, J. \ 2009
cell walls - biosynthesis - cell wall components - cellulose - xyloglucans - plants
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.