PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 575

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: (dissertatie/nummer=* AND language==dut)
Check title to add to marked list
help
De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw : 1950 – 2015 – 2040 [PhD thesis]
Smit, Meino \ 2018
help
Concurrentie, concentratie en rentabiliteit in de glastuinbouw in Nederland [PhD thesis]
Veerman, C.P. \ 2018
help
The stability and effectiveness of international climate agreements: the role of carbon trade, bargaining power and enforcement [PhD thesis]
Yu, Shumin \ 2017
help
Erfgoedconstructies in landschapspraktijken van burgers [PhD thesis]
Braaksma, Patricia \ 2017
landscape - heritage areas - cultural heritage - cultural history - netherlands
help
Paradoxale modernisering : Ede, 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven [PhD thesis]
Bloembergen-Lukkes, J.R. \ 2014
history - modernization - politics - economics - demography - culture - education - migration - physical planning - sociology of leisure - local history - veluwe - netherlands
help
Crisis in aantocht! : een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie [PhD thesis]
Klarenbeek, A. \ 2012
crises - management - social conflict - conflict management - communication - central government - netherlands

Abstract:
De overheid wil klokkenluiders via regels en procedures beschermen. Denk aan het recente wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’. Toch kan er veel mis gaan. Klokkenluiders lopen bijvoorbeeld het risico dat hun signaal niet wordt opgepikt. Annette Klarenbeek, richtte haar promotieonderzoek op de wijze waarop de klokkenluider zich verantwoordt ten opzichte van de vaak vijandige buitenwereld. Dit deed zij aan de hand van twee geanalyseerde praktijkvoorbeelden uit de crisiscommunicatie Bepaalde actoren die crisis kunnen signaleren en daarover anderen willen waarschuwen worden in haar onderzoek als ‘crisismakelaars’ opgevat. Veelal zitten deze personen met bepaalde interactionele problemen om een crisis aan te kaarten. Iemand die een probleem aankaart kan bijvoorbeeld worden aangezien voor zwartkijker, klikspaan of heethoofd,’ benoemt Annette Klarenbeek. ‘Klokkenluiders moeten duidelijk maken dat het de moeite waard is te luisteren naar wat zij zeggen, dat het waar is wat zij naar voren brengen en vooral dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving.’ Haar studie concentreert zich op crisismakelaars. Dit zijn personen die een misstand zien en die bij anderen willen overbrengen. Kenmerkend voor crisismakelaars is dat zij hun zorgen over een potentiële crisissituatie op eigen initiatief presenteren. Meerwaarde onderzoek. Het onderzoek van Annette Klarenbeek toont aan dat organisaties de communicatieproblemen van crisismakelaars beter kunnen herkennen. Door hier in een vroeg stadium op te anticiperen, krijgt een organisatie beter zicht op hoe een crisis zich kan ontwikkelen. ‘

help
Sporen van moderniteit : de sociaal- economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) [PhD thesis]
Smit, J.B. \ 2010
economic development - modernization - geography - regional development - social development - income distribution - occupations - netherlands - agricultural history - liemers - gelderland

Abstract:
Dit boek geeft de weerslag van een onderzoek naar de economische ontwikkeling van de Liemers. Het onderzoek start aan het begin van de negentiende eeuw toen een deel van de Liemers van Pruisisch tot Nederlands gebied werd. In feite speelde er zich dus een tweedimensionaal integratieproces af, een proces van regiovorming, terwijl die regio op haar beurt zich moest voegen in de eenwording van Nederland. Als eindpunt van deze studie is 1940 genomen, omdat in de oorlog maar ook de periode erna een sterkere economische sturing van overheidswege optrad, die er in de wederopbouwperiode ook op gericht was de achterstanden van regio’s weg te werken.

help
Reliëf in tijd en ruimte : interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen [PhD thesis]
Beek, R. van \ 2009
settlement - landscape - history - archaeology - regions - historical geography - salland - twente - achterhoek - east netherlands

Abstract:
In dit proefschrift wordt de landschapsgeschiedenis van Oost-Nederland onderzocht, dat vanwege de sterk gefragmenteerde landschapsstructuur wel als een ‘eilandenrijk’ wordt omschreven, en wel vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Archeologische bronnen vormen de rode draad. De titel van dit proefschrift refereert aan de doelstelling om de bewonings- en landschapsontwikkeling van Oost-Nederland in onderlinge samenhang te reconstrueren, zowel in diachroon als in ruimtelijk perspectief. De factoren tijd en ruimte verwijzen niet alleen naar het landschapsbiografisch perspectief dat wordt gehanteerd, maar ook naar eventuele regionale en locale verschillen in bewonings- en landschapsontwikkeling die binnen het onderzoeksgebied herkenbaar zijn

help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [PhD thesis]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
duneland plants - vegetation - landscape - plant communities - duneland - inventories - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natural areas

Abstract:
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens.

help
Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling [PhD thesis]
Smeets, P.J.A.M. \ 2009
intensive livestock farming - agribusiness - regional planning - design - sustainability - knowledge - urban areas - innovations - landscape - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - biobased economy - research by design

Abstract:
In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn ook landschapsecologische criteria in het geding. Theoretische aspecten komen aan bod: het ware landschap; het juiste landschap en het waarachtig landschap

help
Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350) [PhD thesis]
Bont, C. de \ 2008
peatlands - reclamation - water management - tenancy - history - geography - netherlands - historical geography - middle ages - west netherlands - peat grasslands

Abstract:
Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht

help
Baron op klompen : mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) aan de hefboom tot welvaart [PhD thesis]
Coster, W. \ 2008
biographies - politics - economics - education - knowledge - communication - trade - agriculture - rural economy - colonialism - netherlands - history - rural development - east netherlands

Abstract:
Mr. Bartholomeus Willem Anne Elise baron Sloet tot Oldhuis, kortweg Sloet, was een prominent burger in de 19e eeuw. Van oorsprong was hij Geldersman, maar het grootste gedeelte van zijn leven woonde en werkte hij in Overijssel. Hij was daar burgemeester, rechter en initiator van de ‘Overijsselse Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart' waaruit in 1846 de Landhuishoudkundige Congressen voortkwamen. In de beide decennia rondom 1848 was hij een buitengewoon actief lid van de Tweede Kamer. Hij zette zich in voor de bevordering van de landbouw, de emancipatie van het platteland, de aanleg van wegen te water en te land en de verspreiding van kennis en kunde

help
De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag [PhD thesis]
Auweraert, A. Van der \ 2008
scientists - research - research workers - communication - diffusion of information - human behaviour - science - scientific research - qualitative methods - intellectuals - knowledge transfer
help
Ecologisch kapitaal : over het belang van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en oordeelkundigheid [PhD thesis]
Swagemakers, P. \ 2008
natural resources - nature conservation - farmers - farm management - soil fertility - dairy farming - netherlands - nature - agri-environment schemes - grassland birds - friese wouden

Abstract:
Dit proefschrift levert een bijdrage aan de theoretische en empirische uitwerking van het begrip ecologisch kapitaal. Het gaat om een exploratieve studie, gesitueerd in de Noordelijke Friese Wouden in het noorden van Nederland. Om het landschap en de daarin besloten liggende natuurwaarden te beschermen zijn boeren in die regio georganiseerd in de gebiedscoöperatie ‘de Vereniging NFW’. Het proefschrift beschrijft hoe boeren ecologisch kapitaal, oftewel het geheel aan natuurlijke hulpbronnen in en rond de boerderij, waarnemen, benutten en verrijken.

help
Voorbij de risiconorm : nieuwe relaties tussen ruimte, water en risico [PhD thesis]
Immink, I. \ 2007
physical planning - land use planning - water management - flood control - risk assessment - netherlands

Abstract:
Dit proefschrift gaat over twee werelden aan beide zijden van de dijk. Er is een gebrek aan afstemming tussen tussen de wereld van de ruimtelijke ordening en de wereld van waterbeheer. Om tot betere afstemming te komen is een meer maatschappelijke benadering van het begrip 'risico' nodig, naast de technische benadering, die (vanuit het waterbeheer) nu de overhand heeft

help
Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan... : over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories [PhD thesis]
Duineveld, M. \ 2006
landscape - archaeology - cultural heritage - heritage areas - ecology - policy - experts - government policy - netherlands - cultural landscape

Abstract:
Duineveld beargumenteert dat als de Nederlandse overheid haar cultuurhistorisch beleid wil democratiseren daarvoor meer openheid moet worden gecreëerd in het formele beleidsysteem

help
Kostbaar vertrouwen : een studie naar proceskosten en procesvertrouwen in beleid voor agrarisch natuurbeheer [PhD thesis]
Eshuis, J. \ 2006
nature conservation - agriculture - landscape - decision making - management - netherlands - government policy - evaluation - agri-environment schemes - friese wouden

Abstract:
De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is groot onder boeren, echter in beleidsprocessen blijkt de samenwerking tussen overheid, organisaties en boeren problematisch. In dit onderzoek staat de kwestie van vertrouwen in beleidsprocessen centraal. Vervolgens wordt beschreven hoe vertrouwen kan worden afgebroken of opgebouwd via monitoring. Toegelicht aan de hand van drie case studies waarvan de Noordelijke Friese Wouden één is.

help
Toerbeurtrijstbouw : individuele en collectieve rechten in de landbouw van Kerinci in Sumatra, Indonesië [PhD thesis]
Ven, J. van de \ 2006
property rights - common property resources - inheritance of property - agricultural land - food crops - rice - farmers - farm families - indonesia - sumatra
help
De integrale beplantingsmethode naar een dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingen [PhD thesis]
Ruyten, F. \ 2006
landscape architecture - landscaping - plantations - urban parks - planting - selection criteria - plants - design

Abstract:
Vanuit zijn beroep als tuin- en landschapsarchitect kwam de vraag op, waarom er regelmatig en soms behoorlijk gesnoeid of gekapt moet worden in tuinen en in het openbaar groen en roept de vraag op "zou de benodigde ruimte voor de vrije uitgroei niet op een of andere manier volgens een methode te plannen zijn. Gebaseerd op inzicht in de geschiedenis van de praktijk en een elementair-theoretische analyse is het concept 'integrale beplantingsmethode' ontwikkeld.

help
Gouden hoorns : de geschiedenis van de veehouderij op Java, 1850-2000 [PhD thesis]
Barwegen, M. \ 2005
livestock - livestock farming - animal husbandry - history - breeds - races - animal nutrition - animal health - rural development - agricultural development - java - indonesia - netherlands east indies
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.