Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306779
Title Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving `A27-Hoge Vaart'); een interdisciplinaire studie naar de veranderingen van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum
Author(s) Spek, T.; Bisdom, E.B.A.; Smeerdijk, D.G. van
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 472.1) - 187 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Bij een archeologische opgraving in Zuidelijk Flevoland is de bodemvorming en de vegetatieontwikkeling van een dekzandrug langs een diepe holocene stroomgeul onderzocht. Bodem en vegetatie kwamen in de loop van het Atlanticum onder sterke invloed van het grondwater te staan door de snel rijzende zeespiegel. Het landschap veranderde in een zoetwatergetijdengebied met sterk fluctuerende waterstanden. De oorspronkelijke bruine bosgrond degradeerde hierdoor tot een sterk verzuurde en hydromorfe zandgrond. Tussen 6000 en 5500 BP steeg de gemiddelde grondwaterstand in de dekzandrug met een snelheid van minstens 15 cm per eeuw. Rond 5500 BP werd de dekzandrug volledig overgroeid door rietveen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.