Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 310369
Title Weer en gewasopbrengst; Invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen
Author(s) Leneman, H.; Reinhard, A.J.; Hoogeveen, M.W.
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052425306 - 40
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) gewasproductie - gewasopbrengst - weer - klimaatfactoren - nederland - crop production - crop yield - weather - climatic factors - netherlands
Categories Arable Farming / Meteorology (General)
Abstract Het weer speelt een belangrijke rol bij inschattingen over milieueffecten in de landbouw (bijvoorbeeld uitspoeling van stikstof). Daarom zijn landbouweconomische of agronomische modellen gebaat bij inschattingen over weersinvloeden. Dit rapport beschrijft de schatting van de variatie in gewasopbrengst, die aan weereffecten is toe te rekenen. De schattingen zijn gebaseerd op een paneldata-analyse van gegevens uit de periode 1975-1996, vastgelegd in het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Informatienet). De analyse heeft betrekking op wintertarwe, fabrieksaardappelen en suikerbieten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.