Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311719
Title Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg; IIa: ecologisch-typologische analyses
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Janssen, S.N.; Hoorn, M.W. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 171.2) - 165
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) oppervlaktewater - waterkwaliteit - waterlopen - nederland - biologische monitoring - limburg - surface water - water quality - streams - netherlands - biomonitoring
Categories Aquatic Ecology
Abstract In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de methodische stappen die gevolgd zijn om te komen tot een ecologisch-typologische indeling van een geselecteerd aantal Limburgse beektrajecten. De typologie bevat een differentiatie in ecologisch relevante groepen, een hanteerbare indeling in toestandbeschrijvingen, en een indicatievan richtinggevende stuurfactoren. Multivariatienalyse heeft geleid tot een indeling in vier hoofdtypen en twintig gemeenschapstypen. Deze hiërarchie maakt toepassing op provinciaal en beheersniveau mogelijk. De provincie Limburg is verdeeld in drie ecoregio's en voor iedere regio is een cenotypenetwerk opgesteld waarin typen en stuurfactoren zijn weergegeven. Dimensies en kwaliteit bepalen de hoofdrichtingen in de netwerken. Ideeën voor toekomstig gebruik zijn gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.