Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311733
Title Beperking van lachgasemissie uit gewasresten; een systeemanalyse
Author(s) Velthof, G.L.; Kuikman, P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 114.3) - 80
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) distikstofmonoxide - emissie - reductie - bedrijfsvoering - systeemanalyse - oogstresten - kooldioxide - nitrous oxide - emission - reduction - management - systems analysis - crop residues - carbon dioxide
Categories Environmental Management (General) / Farm Management
Abstract In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) worden de mogelijkheden bestudeerd voor het verminderen van de lachgasemissie uit gewasresten die na de oogst in de bodem achterblijven. In deze bureaustudie wordt een overzicht gegeven van arealen en hoeveelheden gewasresten van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, wordt de lachgasemissie uit gewasresten gekwantificeerd, en worden de meest perspectiefvolle reductiemaatregelen aangegeven. De lachgasemissie uit bouwland na de oogst wordt sterk bepaald door de samenstelling van de gewasresten, bodem- en klimaatsfactoren en beheer. De meest perspectiefvolle (combinaties van) maatregelen zijn het verlagen van de hoeveelheid stikstof in gewasresten door optimalisatie van de stikstofbemesting, het afvoeren van stikstofrijke gewasresten (suikerbieten en koolsoorten), gevolgd door compostering of ander gebruik, het mengen van stikstofrijke gewasresten met stikstofarme gewasresten, en aanpassingen in grondbewerking. Een globale schatting geeft aan dat een reductie met 0,05-0,25 miljoen ton CO2-equivalanten per jaar in Nederland moet kunnen worden gerealiseerd met een pakket maatregelen op het gebied van gewasresten. De maatregelen leiden daarnaast ook tot een (sterke) vermindering van de lachgasemissie uit andere bronnen (met name bemesting).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.