Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311734
Title Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden; een systeemanalyse
Author(s) Velthof, G.L.; Haan, M.H. de; Schils, R.L.M.; Monteny, G.J.; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 114.2) - 68
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) distikstofmonoxide - emissie - reductie - bedrijfsvoering - systeemanalyse - kooldioxide - kunstmeststoffen - graslanden - mest - stikstof - nitrous oxide - emission - reduction - management - systems analysis - carbon dioxide - fertilizers - grasslands - manures - nitrogen
Categories Environmental Management (General) / Farm Management
Abstract In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) worden de mogelijkheden bestudeerd voor het verminderen van de lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden. In een bureaustudie is een beschrijving gegeven van de huidige bemestingsstrategieën, is de lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden gekwantificeerd, en zijn de meest perspectiefvolle maatregelen om deze lachgasemissie te verminderen aangegeven. De lachgasemissie uit bemeste gronden varieert sterk, waarin factoren als soort meststof, stikstofgift, tijdstip van toediening, bodemtype, weersomstandigheden en gewassoort een rol spelen. De gemiddelde emissiefactor voor stikstofmeststoffen is 1,25% van de toegediende hoeveelheid stikstof. Perspectiefvolle maatregelen zijn het verlagen van de stikstofgift, het opvolgen en verfijnen van de bemestingsadviezen, het delen van giften, een efficiëntere timing en toediening, het telen van wintergewassen en het verlagen van het stikstofgehalte van mest door aanpassing van rantsoen of door mestbehandeling. Een reductie van 0,1 tot 1,5 miljoen ton CO2-equivalenten in Nederland ten opzichte van 1990 lijkt mogelijk met een pakket aan bemestingsmaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.