Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311737
Title Schatting van de netto stikstofmineralisatie en biologische stikstofbinding in landbouwgronden
Author(s) Velthof, G.L.; Neeteson, J.J.; Meer, H.G. van der; Oenema, O.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 117) - 35
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Sub-department of Soil Quality
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) stikstof - mineralisatie - mineralen - boekhouding - organisch bodemmateriaal - stikstoffixatie - peulgewassen - landbouwgronden - nederland - nitrogen - mineralization - minerals - accounting - soil organic matter - nitrogen fixation - legumes - agricultural soils - netherlands
Categories Soil Chemistry
Abstract De Europese Commissie heeft Nederland in 1999 in gebreke gesteld betreffende de implementatie van wetgeving in het kader van de Nitraatrichtlijn. Een van de punten hierbij is dat Nederland de netto stikstofmineralisatie van de bodem en de biologische stikstofbinding niet in MINAS heeft opgenomen. Er is een studie uitgevoerd om de nettomineralisatie van bodemstikstof en de biologische stifstofbinding te kwantificeren. De nettomineralisatie van bodemstikstof is de mineralisatie van de `oude' organischestof in de bodem. De mineralisatie in de bodem van recentelijk toegediende en gevormde organische stikstof is al in MINAS verweven. In gedraineerde graslanden op veengronden komt bij een laagste grondwaterstand van 60 cm ongeveer 150 kg N per ha per jaarvrij via nettomineralisatie van bodemstikstof. Deze waarde is gecorrigeerd voor denitrificatieverliezen. In minerale gronden is de nettomineralisatie van bodemstikstof gering. De mineralisatie in deze gronden is voornamelijk afkomstig van recentelijk toegediende en gevormde organische stikstof. Vlinderbloemigen nemen geen belangrijke plaats in de Nederlandse landbouw in; het totale areaal bedraagt ongeveer 20 000 ha. De schatting van de biologische stikstofbinding is moeilijk, omdat vlinderbloemigen de stikstof vrijwel helemaal kunnen verkrijgen uit biologische binding, maar ook helemaal uit andere bronnen. De biologische stikstofbinding van vlinderbloemigen kan variëren van minder dan 25 tot ruim 250 kg per ha per jaar. De aanvoer via vrijlevende stikstofbindende bacteriën in de bodem bedraagt ongeveer 0-10 kg per ha per jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.