Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311747
Title Scenario's voor land- en tuinbouw en natuur; vooruitzichten voor 2030 met een doorkijk naar de rest van de 21ste eeuw
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Farjon, J.M.J.; Ploeg, B. van der; Wijnen, C.J.M.; Ypma, K.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 123) - 98
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) waterbeheer - watervoorraden - klimaatverandering - landbouw - tuinbouw - bodembeheer - opwarming van de aarde - nederland - natuur - toekomst - zeeniveau - water management - water resources - climatic change - agriculture - horticulture - soil management - global warming - netherlands - nature - future - sea level
Categories Horticulture / Land Use Planning / Water Management (General)
Abstract Voor de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw zijn drie scenario's voor de grondgebruiksvormen land- en tuinbouw en natuur in Nederland opgesteld. Als basis voor de meest waarschijnlijke ontwikkeling is daarbij het Europesecoördinatiescenario van het Centraal Planbureau gebruikt. Dit is uitgewerkt naar de eisen die deze vormen van grondgebruik aan het watersysteem in de komende decennia zullen stellen. Daarnaast zijn twee afwijkende ontwikkelingen geschetst: een waarin ontwikkelingen op het gebied van land- en tuinbouw en natuurbeheer zijn samengenomen die duidelijk hogere eisen stellen aan het watersysteem (de veeleisende variant), en een die dat in veel mindere mate doet (de minder eisende variant). De ontwikkelingen en eisen zijn gedifferentieerd naarzes regio's: voor hoog Nederland het zand- en het keileemgebied, voor laag Nederland het zeeklei-, het veen- en het rivierengebied en de kustzone.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.