Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311788
Title Ruimte voor de rivier, ruimte voor de natuur?; fase 1: verkenning
Author(s) Rooij, S.A.M. van; Klijn, F.; Higler, L.W.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 190) - 61
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) rivieren - hoogwaterbeheersing - inundatie - natuurbescherming - waterbeheer - nederland - aquatische ecosystemen - natuurtechniek - natuur - rivers - flood control - flooding - nature conservation - water management - netherlands - aquatic ecosystems - ecological engineering - nature
Categories Aquatic Ecology
Abstract De laatste jaren zijn verscheidene verkenningen uitgevoerd naar rivierverruiming, waarmee de veiligheid van het binnendijkse gebied veiliggesteld moet worden. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de kansen die hierbij voor natuur ontstaan, optimaal benutten. Om plannen en visies goed te kunnen beoordelen wil LNV een beeld hebben van de mogelijke ontwikkelingsrichtingen die voor natuur in het rivierengebied bestaan. In dit rapport worden op basis van literatuuronderzoek en het oordeel van deskundigen drie oplossingsrichtingen onderscheiden die kansen bieden voor een combinatie van natuurbehoud/-ontwikkeling en veiligheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.