Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311945
Title Drainagevergunningen; methodiek voor de beoordeling van aanvragen voor de aanleg van buisdrainage
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Stuyt, L.C.P.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 12) - 51
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) buisdrainage - nadelige gevolgen - vergunningen - regelingen - nederland - noord-brabant - tile drainage - adverse effects - permits - regulations - netherlands
Categories Drainage
Abstract Voor bet beoordelen van vergunningaanvragen voor buisdrainage is in bet kader van dit onderzoek een methode ontwikkeld voor de bepaling van de waterhuishoudkundige effecten van de aanleg van buisdrainage. Behalve de methode is een GIS-applicatie ontwikkeld voor de berekening van de hydrologische invloed op de omgeving van het te draineren perceel. Deze GIS-applicatie berekent de afstand tot een bepaalde grondwaterstandsverlaging rondom het te draineren perceel. Vervolgens wordt op basis van de berekende afstanden een verdrogingskaart gegenereerd. Op basis van de bepaalde effecten op perceelsniveau en de uitstralingseffecten kan een aanvraag voor drainage beoordeeld worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.