Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311999
Title Groen wonen en allochtonen; een literatuurverkenning
Author(s) Bruggen, R.T. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 120) - 38
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) woningen - huizen - huisvesting - stedelijke terreinen - consumentenvoorkeuren - groene zones - stadsparken - recreatiegebieden - innovaties - stedelijke gebieden - steden - migranten - minderheden - buurten - ruimtelijke ordening - nederland - literatuuroverzichten - dwellings - homes - housing - urban sites - consumer preferences - green belts - urban parks - amenity and recreation areas - innovations - urban areas - towns - migrants - minorities - neighbourhoods - physical planning - netherlands - literature reviews
Categories Physical Planning (General)
Abstract De positie van de allochtone inwoners van de Nederlandse steden wordt in dit rapport belicht, met name wat de specificiteit van woonwensen betreft. Wat zijn de wensen van allochtonen ten aanzien van groen in de woonomgeving? Het betreft hier voornamelijk de zogenaamde buitencentrummilieus in de terminologie van de Nota Wonen. Wordt er bij nieuwbouw of herstructurering rekening gehouden met deze wensen, en zo ja op welke manier? Hoewel de woonwensen en huishoudenssamenstelling van allochtonen na verloop van tijd steeds meer overeenkomen met die van autochtonen in een vergelijkbare sociaal-economische positie, zal van gehele assimilatie waarschijnlijk geen sprake zijn. De vraag komt aan de orde of een dergelijke ontwikkeling kan leiden tot specifieke eisen aan de woonmilieus, met name wat betreft de groenstructuren die daarmee samenhangen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.