Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312011
Title Strategieën voor vermindering van N-belasting door grasland van het oppervlaktewater : een verkennende studie naar de mogelijkheden van een gecombineerd gebruik van de simulatiemodellen FUSSIM en CNGRAS
Author(s) Beek, C.L. van; Heinen, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 20) - 49
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) stikstof - graslanden - uitspoelen - waterverontreiniging - oppervlaktewater - simulatiemodellen - kunstmeststoffen - nederland - nitrogen - grasslands - leaching - water pollution - surface water - simulation models - fertilizers - netherlands
Categories Water Pollution
Abstract Scenarioberekeningen voor vermindering van stikstofbelasting van het oppervlaktewater zijn uitgevoerd door middel van een koppeling tussen de twee simulatiemodellen FUSSIM en CNGRAS. De beschouwde scenario's waren slootwaterpeilbeheer, het aanleggen van bufferstroken, aanpassen van de bemestingsfrequentie, en het toedienen van organische mest in plaats van anorganische mest. Van deze scenario's bleken het aanleggen van bufferstroken en het toedienen van organische mest het meest succesvol. Van ieder scenario werd een massabalans bijgehouden, waaruit echter bleek dat stikstofuitspoeling slechts een fractie was van de totale stikstofhuishouding in een perceel. Hierdoor is de effectiviteit van een bepaald scenario erg gevoelig voor veranderingen in de overige balansposten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.