Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312202
Title Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben; monitoring van kraggenvenen in de periode 1997-2000
Author(s) Schouwenberg, E.P.A.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 69) - 81
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) moerasgronden - veengronden - oppervlaktewater - waterkwaliteit - waterbeheer - nederland - natuurgebieden - noordwest-overijssel - swamp soils - peat soils - surface water - water quality - water management - netherlands - natural areas
Categories Water Quality
Abstract In het nationaal park De Weerribben (Noordwest-Overijssel) zijn in 1990-1992 in het kader van de regeling Effectgerichte Maatregelen tegen Verzuring en Eutrofiëring, thans Overlevingsplan Bos en Natuur genaamd, maatregelen genomen tegen verzuring van kraggenvenen. De kraggenvenen in De Weerribben zijn afhankelijk van voldoende aanvoer van oppervlaktewater. Om te zorgen dat een voldoende aanvoer van oppervlaktewater behouden blijft of wordt hersteld, zijn maatregelen genomen, zoals het opschonen en nieuw graven van sloten. Over de periode 1997-2000 is als vervolg op de eerdere monitoring (1991-1996) onderzoek gedaan in twee deelgebieden, De Stobbenribben en De Wobberibben. Voor beide terreinen is nagegaan of de verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterleidt tot stopzetting of terugdringing van de eerder waargenomen verzuring, waarbij tevens de effecten op de vegetatie zijn onderzocht. Uit de monitoring blijkt dat herstel van hydrologische isolatie leidt tot een verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterin de kraggen en daarmee zorgt voor een oplading van het adsorptiecomplex van de veenbodem met basen (voornamelijk calcium). In de vegetatie is een afremming van een verdere toename van zuurindicerende soorten geconstateerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.